Skip Navigation Links(Hjem) > Aktuelt
Aktuelt

Kartlegging av private avløpsanlegg rundt Gjesåssjøen og rundt Strandsjøen

samlekum.jpg - Klikk for stort bilde Sommeren 2018 skal private avløpsanlegg rundt Gjesåssjøen og rundt Strandsjøen kartlegges. Hensikten med kartleggingen er å få en oversikt over tilstanden til alle de private avløpsanleggene som ligger i disse områdene.

 

På sikt er målet å bedre vannkvaliteten. Kartlegging av private avløpsanlegg med påfølgende opprydning i anleggene er et av tiltakene som gjøres for å nå dette målet.

 

Bakgrunn

 

Kartleggingen av private avløpsanlegg gjøres med bakgrunn i EUs vanndirektiv. EUs vanndirektiv ble gjort gjeldende i Norge i form av vannforskriften som trådte i kraft i januar 2017. Hovedmålet med EUs vanndirektiv er å sikre god tilstand i alt ferskvann, grunnvann og kystvann. I Norge og i resten av Europa foregår det nå et storstilt arbeid for å bedre vannmiljøet. 

 

Hovedmålet med innføring av vanndirektivet i norsk lov er å beskytte og om nødvendig forbedre miljøtilstanden i alle elver, innsjøer, grunnvann og kystnære områder. Målet er at det skal være god eller svært god tilstand i alle elver, innsjøer, grunnvann og kystnære områder. Grensen for miljømålet er satt mellom god og moderat, dvs. at der hvor miljøtilstanden er dårligere  enn god skal det settes i verk tiltak.

 

 

Private avløpsanlegg

Private avløpsanlegg har stor innvirkning på miljøtilstanden i lokale vassdrag. Utslipp fra slike anlegg inneholder organisk materiale og næringsstoffer som kan føre til ukontrollert algevekst, såkalt eutrofiering. Konsekvensen av dette er at livsgrunnlaget for vannlevende organismer forringes.

 

I tillegg inneholder utslipp fra avløpsvann uønskede og noen ganger sykdomsfremkallende organismer som kan forurense drikkevannskilder. Det kan også påvirke vår bruk av vassdragene til rekreasjon og badeaktivitet.

 

Klassifisering av økologisk tilstand i henhold til EUs vanndirektiv. - Klikk for stort bildeKlassifisering av økologisk tilstand i henhold til EUs vanndirektiv.

 

 

Kommunen er forurensningsmyndighet, og er forpliktet gjennom vannforskriften til å overvåke miljøtilstand og om nødvendig iverksette tiltak i de lokale vassdragene. Opprydning i private avløpsrenseanlegg er et av tiltakene som skal utføres for å forbedre miljøtilstanden i vassdragene.

 

Første steg i denne prosessen er å kartlegge tilstanden til alle anleggene. Deretter vil det bli gitt pålegg om utbedring av anlegg som ikke tilfredsstiller gjeldende rensekrav. Flere kommuner i Norge er allerede godt i gang med dette arbeidet.

 

 

Gjesåssjøen

Målinger gjennom flere år har vist at Gjesåssjøen har moderat økologisk tilstand. I henhold til Vannforskriften betyr det at Åsnes kommune må sette i gang tiltak rundt Gjesåssjøen for å forbedre den økologiske kvaliteten.

I tillegg har Gjesåssjøen status som naturreservat og regnes som en sårbar resipient i vannforvaltningssammenheng.

Landbruksmyndighetene har allerede igangsatt tiltak for å forbedre tilstanden i Gjesåssjøen. For å nå miljømålene er det også nødvendig at kommunens sektormyndighet for mindre avløpsanlegg starter arbeidet med vurdering av hvilke tiltak som skal gjennomføres. Første steg i denne prosessen er å kartlegge de private avløpsanleggene rundt Gjesåssjøen for å få en oversikt over tilstanden til anleggene.

 

Strandsjøen

Målinger har vist at det er mye fosfor i Strandsjøen, og det er oppblomstring av alger og cyanobakterier. Det gjør at Strandsjøen er klassifisert med dårlig økologisk tilstand. I henhold til Vannforskriften betyr det at Åsnes kommune må sette i gang tiltak rundt Strandsjøen for å forbedre den økologiske kvaliteten.

 

Kartlegging i resten av kommunen

På sikt skal alle private avløpsanlegg i hele kommunen kartlegges, men det er de mest sårbare og belastede områdene som prioriteres først.

 

Kart over nedbørsfeltet til Gjesåssjøen. Alle private avløpsanlegg i dette området skal kartlegges sommeren 2018. - Klikk for stort bildeKart over nedbørsfeltet til Gjesåssjøen. Alle private avløpsanlegg i dette området skal kartlegges sommeren 2018.

 

 

Kartleggingen

Kartleggingen rundt Gjesåssjøen og Strandsjøen vil  i hovedsak foregå i juli og august 2018, og skal utføres av to studenter. Studentene vil ha på seg ID-kort med navn og bilde. De skal innom alle eiendommer i nedbørsfeltet til Gjesåssjøen hvor det er registrert private avløpsanlegg.

 

Tilstanden til anlegget, tegn til direkte utslipp, tilkobling til jordbruksdrenering, vannutslag fra infiltrasjonsanlegg og lignende vil bli kartlagt.

 

Kartleggingen gjøres med hjemmel i Forurensningsloven §50.

 

Du som anleggseier trenger ikke å være til stede under befaringen. Hvis du likevel er tilstede er det nyttig om du kan bidra med informasjon om f.eks. hvilket type anlegg du har, når anlegget ble bygget og lignende. Har du opplysninger om anlegget, men ikke er til stede under kartleggingen; ta gjerne kontakt med Malin E. Olsen eller Kjell Ove Gundersen i Åsnes kommune.

 

Kartleggingen koster ingenting for deg som anleggseier.

 

Utbedring av anlegg

I etterkant av kartleggingen må eiere av anlegg som ikke oppfyller gjeldende rensekrav etter Forurensningsforskriften §12-8 påregne å få pålegg om utbedring. I første omgang er det anlegg med direkte utslipp som vil få pålegg.

 

Private avløpsanlegg er den enkelte huseiers ansvar. Det betyr at alle kostnader knyttet til en eventuell utbedring av et anlegg bæres av huseier.

 

Mer informasjon om pålegg og utbedring av anlegg vil bli gitt når det er aktuelt.

 

Har du spørsmål eller andre henvendelser, ta kontakt med Åsnes kommune v/ Malin E. Olsen

Telefon: 62 95 66 70               

e-post: malineline.olsen@asnes.kommune.no

Kjell Ove Gundersen: Telefon 62 95 66 71

rør2.png - Klikk for stort bilde

Publisert av Tor Jostein Sørlie. Sist endret 25.07.2018
 
Login for redigering