Beredskap

Når en ulykke eller krise inntreffer, blir en kommune berørt, og dette gjør kommunen til en viktig beredskapsaktør.

Sivilbeskyttelsesloven forplikter norske kommuner til å bidra til å skape et trygt og robust samfunn ved å ha en beredskap for å beskytte liv og helse, miljø, kritisk infrastruktur og samfunnsfunksjoner. Dette gjøres sammen med andre offentlige etater, frivillige organisasjoner og private aktører.

Kommunens oppgave er å:

 • Ha oversikt over hvilke farer som kan true liv og helse, miljø, og kritisk infrastruktur og samfunnsfunksjoner i kommunen, og arbeide for å redusere risikoen gjennom risikoreduserende tiltak
 • Ha en oversikt over hvilke lokale offentlige, frivillige og private ressurser som er tilgjengelige, og utarbeide koordinerte beredskapsplaner for å håndtere uønskede hendelser, ulykker og kriser

 

 

Det vil være stor variasjon i konsekvensene for den enkelte innbygger. Det som er en krise for et enkeltindivid, kan være en situasjon som knapt er merkbar for andre innbyggere. Andre hendelser kan få konsekvenser for mange innbyggere, men med begrenset alvorlighetsgrad for enkeltindividet.

Derfor bruker vi begrepet "uønsket hendelse" heller enn "krise". Blant disse er strømutfall en type uønsket hendelse som påvirker den enkelte husstand i stor grad, særlig om det blir langvarig.


 

Hvilke verktøy har vi for å gjøre Åsnes trygt?

 • ROS-analyser
  • Vi gjennomfører og reviderer helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse.
  • Analysen forteller oss hvor vi er mest sårbare og hjelper oss i å gjennomføre tiltak som reduserer risikoen.
 • Forebygging
  • Vi arbeider for å forebygge uønskede hendelser som kan ramme oss.
 • Beredskapsdokumentasjon
  • Vi utarbeider og reviderer planverk som beskriver hvordan vi best skal håndtere det som oppstår.

Når en uønsket hendelse som påvirker mange inntreffer, kan kommunen sette krisestab.

Ved uønskede hendelser som påvirker få personer, men i alvorlig grad, har kommunen et psykososialt beredskapsteam som kan stille opp.

Egenberedskap ved strømutfall

I senere år har vi i Åsnes opplevd både flom, tørkeperioder, skogbrann og strømutfall. Dette er uønskede hendelser som har skadepotensial av ulik karakter over ulike tidsrom. 

Politiet har ansvar for å sikre liv og helse. Blant annet derfor er det politiet som fatter vedtak om eventuell evakuering.

Kommunen bistår i slike tilfeller med å skaffe til veie lokale som innbyggere kan evakueres til samt samlingssteder for evakuerte, typisk idrettshaller og grendehus. For kommunens del er det ved uønskede hendelser mottakere av omsorgstjenester fra kommunen som vil bli prioritert. 

For dagopphold eller lengre tid med overnatting er det gjort skriftlig avtale med tilbydere av innkvartering.

I tillegg er det gjort skriftlige avtaler med Åsnes Sanitetsforening og Hedmark Røde Kors om bistand i forbindelse med uønskede hendelser.

Ved flom og skogbrann er kommunens ressurser involvert i skadereduserende arbeid. Slik er det ikke ved strømutfall. Om strømmen blir borte, vil kommunen gjøre rede for forholdene hjemme hos mottagerne av omsorgstjenester.

Strømtilgangen for øvrige husstander kan ikke kommunen bistå med. Der er vi avhengig av strømleverandør. Derfor bør den enkelte husstand tenke egenberedskap som en forberedelse til for eksempel lengre perioder uten strøm. 

 

Beredskap i hjemmet

 

Uvær, naturhendelser, sabotasje, tekniske problemer, terror eller krigshandlinger kan føre til at mange mister for eksempel strøm eller vann. Og det kan blir vanskelig å få tak i nødvendige varer. Derfor er det nødvendig å ha et bevisst forhold til egen forsyning av drikke, medisiner, brensel med mer i hjemmet.

 

 

Lydfil om egenberedskap for blinde og svaksynte (Norges Blindeforbund) 

Sikker hverdag - råd om forebygging og håndtering av uhell og kriser

 

Lov og forskrift om kommunal beredskapsplikt

Varsom.no - Naturfarevarsler

Direktoratet for sikkerhet og beredskap

Fylkesmannens beredskapsavdeling