Utvalg for næring og miljø

Utvalg for næring og miljø er det øverste ansvarlige organ for den politiske delen av nærings- og miljøarbeid i Åsnes kommune.

Viktige oppgaver og ansvarsområder er oppfølging av den strategiske næringsplan og næringsutvikling i kommunen som er konkretisert i følgende punkter:

-Bærekraftig utvikling.

-Klima og energi.

-Vann, avløp og energi.

-Gang- og sykkelveger.

-Kommunale veger, gatelys.

-Kommuneskog.

-Landbruk og skogbruk.

-Større konsesjonssaker av prinsipiell karakter.

Næring- og miljøutvalget består av seks medlemmer, og sammen med personlige varamedlemmer velges disse av kommunestyret i mandatperioden på fire år. Utvalget har egen sekretær.

I perioden 2015-2019 ledes utvalget av John Holen, mens Nils Lindeberg er sekretær.