Utvalg for samfunnsutvikling

Utvalg for samfunnsutvikling er det øverste ansvarlige organ for den politiske delen av nærings- og miljøarbeid i Åsnes kommune.

Viktige oppgaver og ansvarsområder er oppfølging av den strategiske næringsplan og næringsutvikling i kommunen som er konkretisert i følgende punkter:

-Bærekraftig utvikling.

-Klima og energi.

-Vann, avløp og energi.

-Gang- og sykkelveger.

-Kommunale veger, gatelys.

-Kommuneskog.

-Landbruk og skogbruk.

-Større konsesjonssaker av prinsipiell karakter.

-Kultur.

Utvalget består av sju medlemmer, og sammen med personlige varamedlemmer velges disse av kommunestyret i mandatperioden på fire år. Utvalget har egen sekretær.

Utvalget ledes av Per Erik Engen (Arbeiderpartiet), mobil +47 959 50 137 | PerErik.Engen@asnes.kommune.no