Pasientrettigheter

helsehjelp_for_alle.jpg


paragraf.jpg

I Norge blir pasientene sine rettigheter tatt vare på gjennom Pasientrettsloven. Formålet med loven er å sikre at alle skal ha lik tilgang på helsehjelp av god kvalitet. Loven tar hensyn til blant annet rett til medverkning og informasjon, barn sine rettigheter, journalinnsyn og eventuelle klager.


Dersom du ønsker å klage på kommunale tjenester plikter kommunen å hjelpe deg med dette. Ta kontakt med Tildelerenheten.

Dersom du skal klage på en lege eller et legesenter kan du rette din klage direkte til legen eller legesenteret, slik at saken kan løses på best mulig måte.


Helsetilsynet er klageinstans om ikke klagen fører fram lokalt. Helsetilsynet/ fylkeslegen ligg administrativt under Fylkesmannen i Hedmark.


Pasientombudet kan gi informasjon og hjelp både til pasienter og pårørende. I Hedmark er pasientombudet lokalisert i Hamar. Tlf. 62 55 14 90. E-post: ho@pasientogbrukerombudet.no


Norsk pasientskadeerstatning, NPE, er et statlig forvaltningsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. De behandler erstatningskrav gratis, for pasienter som er blitt påført skade av helsevesenet. Norsk pasientskadeerstatning, Postboks 3 St. Olavs plass, 0130 Oslo. Tlf. 22 99 45 00. E- post: npepost@npe.no

Publisert av Glenn Thomas Øverby. Sist endret 13.01.2012
 
Login for redigering