Muntlig eksamen

Med stor sannsynlighet kommer du opp til muntlig eksamen på våren i 10. klasse. Alle ungdomsskolene i distriktet har blitt enige om felles retningslinjer for avviklingen av denne eksamen.

Det betyr at:

 • du skal kjenne rammen og forutsetningene i god tid før eksamen
 • faglæreren din er godt kjent med hvordan eksamen skal forberedes og avvikles
 • sensoren (som kommer fra en annen skole i distriktet) er godt kjent med hvordan eksamen skal forberedes og avvikles

For deg betyr det at du er sikret en god og forutsigbar eksamen der du kan yte ditt beste.

 

RAMMER FOR LOKALT GITT EKSAMEN

 • Eleven får vite hvilket fag han eller hun er kommet opp i 48 timer før eksamen og tema eller en problemstilling 24 timer før eksamen.
 • Elevene skal ha tilgang til IKT under forberedelsen og ha en veiledningssamtale med faglærer.
 • Forberedelsesdelen skal gjennomføres som en obligatorisk skoledag dagen før eksamen, der alle hjelpemidler er tillatt.
 • Forberedelsedelen skal ikke inngå i vurderingsgrunnlaget. Det er den kompetansen eleven viser under selve eksamenen som sensorene skal vurdere.
 • Elevene skal ha en obligatorisk individuell veiledning på forberedelsesdagen.
 • På eksamensdagen settes det av 30 minutter pr. elev til eksaminasjon.

 

BEGREPSAVKLARINGER

 • Lokalt gitt eksamen = muntlig eksamen

Det regionale skoleledermøtet fastsetter retningslinjene for eksamen og skolen avvikler eksamen innenfor disse rammene.

 • Eksaminator

Den læreren som har ansvar for samtalen med eleven under muntlig eksamen. Dette er normalt elevens faglærer, jf. Forskriftenes § 3-29.1: Faglæraren har plikt til å utarbeide forslag til eksamesoppgåver.”. Eksaminator er også medsensor.

 • Ekstern sensor

Lærer fra annen skole som fastsetter karakteren (sammen med eksaminator).

 • Sperrefrist

Frist for når informasjon om eksamenstrekk kan gjøres kjent for elevene.

 • Trekkfag

Hvilket fag elevene skal opp i til eksamen: norsk, engelsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag, RLE eller fremmedspråk/språklig fordypning/arbeidslivsfag.

 

FORBEREDELSE TIL MUNTLIG EKSAMEN

Kjennskap til retningslinjene og eksamensformen

Lærerne og elevene skal så tidlig som mulig – og senest ved starten av 10. klasse - gjøres kjent med rammene for muntlig eksamen. I løpet av 10. klasse skal det arrangeres minst en prøveeksamen for elevene som fortoner seg slik som eksamen skal gjennomføres (med evt. unntak av full forberedelsestid).

Forberedelse for faglærer

Senest 3 uker før sperrefristen setter faglærer opp informasjon om hvilke læremidler, arbeidsmåter, temaer og kompetansemål som danner grunnlag for eksaminasjonen i faget.

Forberedelse for eleven

 • Eksamensoppgaven
 • Oppgaven skal gi eleven anledning til å fordype seg i ett tema i faget og i tillegg vise bredde av kompetansen i forhåndsgitte temaer.
 • Oppgaven skal ikke instruere eleven i hvordan oppgaven skal løses, men skal angi obligatoriske og valgfrie elementer i oppgaven.
 • Oppgaven skal inneholde vurderingskriterier. Kriteriene må være tydelige og relatert til det som blir prøvd ved eksamen.
 • Veiledning
 • Forberedelsesdelen skal gjennomføres som en obligatorisk skoledag dagen før eksamen, der alle hjelpemidler er tillatt.
 • Når forberedelsesdelen begynner, 24 timer før selve eksamen, skal eleven få oppgitt et tema eller problemstilling.
 • Forberedelsedelen skal ikke inngå i vurderingsgrunnlaget. Det er den kompetansen eleven viser under selve eksamenen som sensorene skal vurdere.
 • Elevene skal ha en obligatorisk individuell veiledning på forberedelsesdagen. Veiledningen har til formål å presisere prosedyrer for eksamensgjennomføring, klargjøre oppgaven og vurderingskriteriene.
 • Veiledningen skal ikke gi instruksjoner om hvordan oppgaven skal løses eller etablere avtaler om hvordan eleven skal besvare spørsmål i oppfølgingsfasen.
 • Elevene skal ha tilgang til IKT-utstyr med Internett i perioden.
 • Faglærer kan bistå eleven med å klargjøre utstyret som eleven vil bruke.

 

 

GJENNOMFØRING AV MUNTLIG EKSAMEN

Tidsramme

 • Eksamen kan vare inntil 30 minutter pr. elev.
 • Inntil 10 minutter til en presentasjon der elevene uten avbrytelse legger fram resultatet av arbeidet i forberedelsestida. Elevene kan bli bedt om å legge fram notatene for eksaminator og ekstern sensor.
 • Inntil 20 minutter til oppfølgende spørsmål og videre eksaminasjon fra eksaminator/ekstern sensor samt tid til å sette karakter.
 • I fremmedspråk skal lyttedel tilbys. Den enkelte skole avgjør hvordan det tilrettelegges praktisk og tidsmessig. Lyttedel skal ikke utvide 30 minutter eksaminasjon pr. elev.

 

Utstyr

Eleven har selv ansvar for at utstyr som benyttes fungerer og at det foreligger nødvendige sikkerhetskopier og/eller utskrifter av nødvendige dokumenter.

Dersom utstyret svikter under presentasjonen, må eleven være forberedt på å fortsette presentasjonen.

 

Rollefordeling

Faglærer er eksaminator ved gjennomføring av oppfølgingssamtalen. Ekstern sensor kan delta i samtalen med utdypende spørsmål. Både faglærer og ekstern sensor har plikt til å bidra til god kommunikasjon og til å skape trygghet for eleven.

 

Vurdering og karakterfastsetting

 • Ekstern sensor skal ikke gjøres kjent med elevens standpunktkarakter.
 • Ekstern sensor skal drøfte karakterfastsettingen med faglærer, og faglærer har plikt til å ta del i vurderingen. Oppstår det uenighet, er det ekstern sensor som bestemmer karakteren.
 • Grunnlaget for vurderingen er kompetansemålene i læreplanen og de oppsatte vurderingskriteriene.
 • Ekstern sensor og faglærer skal etter eksaminasjonen av hver elev vurdere elevens  individuelle kompetanse slik den har fremkommet på eksamensdagen. Karakteren settes derfor etter hver elev/hvert par.
 • Informasjon om karakteren gis elevene fortløpende etter at hele partiet har vært inne til eksaminasjon. Sensor skal gi begrunnelse for karakteren med utgangspunkt i vurderingskriteriene slik at eleven forstår grunnlaget for karakterfastsettingen.