Standpunktkarakterer og eksamen

Informasjon om standpunktkarakterer og fraværsføring:

 • Standpunktkarakteren settes ut i fra kompetansemålene i læreplanverket for Kunnskapsløftet. Karakterskalaen går fra en til seks, der seks er beste karakter. Det gis tallkarakter i alle fag unntatt utdanningsvalg, hvor det gis deltatt/ikke-deltatt.
 • Elevene vurderes ut fra det som er gjennomgått i år og eventuelt foregående år dersom hele hovedområder i fagene er behandlet tidligere. Blant annet kan dette gjelde i samfunnsfag, KRLE og naturfag.
 • Elevene skal ha fått vurderingskriterier av faglærere i forkant slik at de vet hva de måles og vurderes på.  
 • Innsats, muntlig aktivitet og lekser teller med i den grad dette viser at kompetansemålene er nådd.
 • Hvis det på grunn av stort fravær eller liten aktivitet i timene ikke er grunnlag for å sette en tallkarakter får eleven karakteren ikke vurderingsgrunnlag (IV). Denne karakteren teller med i opptaket til videregående skole som karakteren 0. Med andre ord vil dette få alvorlige konsekvenser for snittkarakteren. Det er elevens plikt, i samarbeid med skolen, å sørge for at læreren har et vurderingsgrunnlag. Er man i tvil om det er vurderingsgrunnlag i alle fag bør man snarest ta kontakt med kontaktlærer eller faglærer for å avklare dette!
 • Standpunktkarakterene deles ut TIRSDAG 2. JUNI. Fastsetting av standpunktkarakterer regnes som et enkeltvedtak.
 • Hvis man mener at det har skjedd feil i karaktersettingen skal eleven straks ta kontakt med sin faglærer. Man har da krav på å få en begrunnelse for karakteren som er satt. Denne bør være skriftlig. Hvis man etter begrunnelsen fortsatt mener at det har skjedd en feil har eleven/foresatte 10 dager på seg til å formulere en eventuell skriftlig klage på karakteren. Man kan klage på alle standpunktkarakterer, inkludert karakterene i orden og oppførsel. Dette skal skje skriftlig til rektor senest i løpet av FREDAG 12. JUNI. Rektor sender klagen til Fylkesmannen i Innlandet. Alt dette skal skje innenfor 10 dager, med innlagt stopp for faglærers vurdering. Fylkesmannen gir normalt svar på klagen i løpet av sommerferien, så tidlig som mulig. Fylkesmannen gir bare svar på om faglærers begrunnelse er etter lover og forskrifter, ikke hvorvidt karakteren er korrekt i forhold til elevens nivå. Hvis det reises tvil om gjeldende regler for karaktersetting er overholdt, opphever Fylkesmannen vedtaket om standpunktkarakteren og sender saken tilbake til skolen for ny vurdering. Rektor og faglærer foretar sammen en ny vurdering, og rektor setter endelig karakter. Det kan altså skje at Fylkesmannen gir medhold i klagen, men at rektor allikevel opprettholder karakteren satt av faglærer. Endelig karakter kan ikke påklages. Man må være klar over at karakteren også kan settes ned av rektor etter en klage.
 • Det endelige vitnemålet deles ut i Rådhuskinoen i en formell avslutningsseremoni TORSDAG 18. JUNI KL. 18:00. Egen invitasjon kommer til dette.
 • Alt av fravær fra alle tre årene på ungdomsskolen skal i utgangspunktet føres opp på vitnemålet, jmf. forskrift til opplæringslovens § 3-41. Dette gjelder både ugyldig fravær og gyldig fravær dokumentert med melding. Foresatte kan allikevel søke om å få slette deler av fraværet. Fravær som skyldes permisjon innvilget av rektor kan søkes fjernet fra første dag. Sykefravær søkes fjernet fra dag nummer fire. Her må sykefraværet være sammenhengende. Nytt denne våren er at man ikke trenger en legeerklæring for å dokumentere dette. Ikke noe annet fravær kan slettes fra vitnemålet, men foresatte kan be om et vedlegg til vitnemålet der et høyt fravær forklares. Dette kan for eksempel være hyppige timer hos reguleringstannlegen eller dagbehandling innen helsesektoren. Søknad om vedlegg til vitnemålet og/eller søknader om sletting av fravær fra vitnemålet må stiles skriftlig til rektor i løpet av FREDAG 15. MAI.

 

Informasjon om skriftlig eksamen:

 • Skriftlig eksamen kan gis i fagene norsk, matematikk eller engelsk. I norsk er det to eksamensdager, én for sidemål og én for hovedmål. Elever med fritak for vurdering med karakter i sidemål, skriver på bokmål begge dagene. I matematikk og engelsk er det kun én eksamensdag.
 • Kunngjøring av hvilket fag man kommer opp i til skriftlig eksamen skjer FREDAG 15. mai kl. 09:00. Dette skjer i gymsalen på skolen.
 • Eksamen i matematikk er TIRSDAG 19. MAI.  Man må møte på skolen på mandag for å forberede seg sammen med faglærere. I tillegg er det svært viktig at man forbereder seg grundig hjemme på egenhånd, også i helga. Elevene får testet sine kunnskaper fra alle hovedområder i faget. Eksamen er todelt; en første del uten hjelpemidler og en del to med hjelpemidler som man får utdelt når del en leveres inn senest kl. 11:00. Noen oppgaver må gjøres ved hjelp av regneark (Excel) og digitalt graftegnerprogram (Geogebra) på PC. I faget matematikk er det ikke noe forberedelseshefte. I stedet må elevene regne oppgaver fra alle deler av pensum. Det anbefales at man ser på tidligere gitte eksamensoppgaver da disse likner fra år til år. Matematikkgruppa får kortest tid til å forberede seg, og det er svært viktig at de jobber godt i timene før eksamen!
 • Eksamen i engelsk er ONSDAG 20. MAI. Mandag 19. mai kl. 09:00 får man tilgang til et digitalt forberedelseshefte med et tema som følger oppgavene på eksamensdagen. Man må møte på skolen for å forberede seg sammen med faglærer i skoletiden. I tillegg må man også forberede seg hjemme. Eksamen består av tre deler. Del en dreier seg om tekstforståelse, del to er om forberedelsene til eksamen og kortsvarsoppgaver til dette, og del tre er en lengre tekst etter gitte oppgaver (stiloppgave).
 • Eksamen i norsk hovedmål er TIRSDAG 26. MAI og eksamen i norsk sidemål er ONSDAG 27. MAI. Mandag 25. mai klokken 09:00 får man tilgang til et digitalt forberedelseshefte med et tema som følger senere gitte oppgaver begge skrivedagene. Man må møte på skolen for å forberede seg sammen med faglærer i skoletiden. I tillegg må man også forberede seg hjemme. Eksamen består av to deler, del A og del B. På del A er det en obligatorisk oppgave, mens på del B skal man velge en blant flere langsvarsoppgaver.
 • På eksamen er alle ikke-kommuniserende hjelpemidler tillatt. Det betyr at elevene kan ha med seg lærebøker, kladdebøker, ordbøker, forberedelsesmateriell, minnepenner osv. Liste over nyttige hjelpemidler gis av faglærer i forkant av eksamen. Eleven er selv ansvarlig for å ha med seg det utstyret man trenger på eksamensdagen.
 • I tillegg til hjelpemidlene ovenfor har også elevene tilgang til digitale hjelpemidler som ikke kommuniserer. Det er av skoleeier utarbeidet egen liste med hvilke hjelpemidler som er tillatt på eksamen. Denne er delt ut i god tid før eksamen og baserer seg på hvilke hjelpemidler elevene er vant til å bruke til vanlig. Det skal tilbys minst to digitale hjelpemidler på eksamen.
 • Blir man tatt for fusk, eller forsøk på fusk, vil man i tillegg til å miste eksamenskarakteren også miste karakteren man har til standpunkt i faget! Det er derfor svært viktig at man er klar over hvilke regler som gjelder. Disse vil bli kunngjort for elevene i god tid før eksamen og gjentatt på selve eksamensdagen av rektor. Spør hvis man er i tvil om noe!
 • På skriftlig eksamen i norsk og engelsk MÅ eleven angi kildene som er benyttet i forberedelsestiden til slutt i besvarelsen sin. Det er viktig at man oppgir alle kilder man bruker (internettsider, lærebøker, oppslagsverk, aviser osv.). Hvis man refererer til ting uten at man har angitt kilder kan dette bli bedømt som fusk.
 • Eksamenskarakteren kommer i tillegg til standpunktkarakterer og regnes som en selvstendig karakter. Denne kunngjøres ved oppslag (anonymisert på kandidatnummer) på skolen onsdag 17. juni på ettermiddag/kveld.
 • Eksamen varer normalt i fem timer, fra kl. 09:00 – 14:00. Oppmøte minimum en halv time før dette. Elever med dysleksi, pollenallergi, o.l. kan ha krav på utvidet tid eller annen tilrettelegging på skriftlig eksamen. Skriftlig søknad om dette må sendes rektor innen FREDAG 15. MAI. Ved dysleksi og andre lærevansker er det tilstrekkelig å henvise til utredning som ligger i elevmappen, mens det ved medisinske årsaker må vedlegges en legeerklæring av nyere dato.

 

 

 

Informasjon om muntlig eksamen:

 • Til muntlig eksamen kan elevene komme opp i ett av fagene norsk, matematikk, engelsk, naturfag, samfunnsfag, språklig tilvalgsfag og KRLE.
 • Muntlig eksamen finner sted FREDAG 12. JUNI. Alle elevene vil komme opp til muntlig eksamen.  
 • Kunngjøring av hvilket fag man kommer opp i til muntlig eksamen skjer MANDAG 10. JUNI KL. 09:00 Dette skjer i skolens gymsal. Umiddelbart etter kunngjøringen går man sammen med faglærer for en kort samtale om faget man har kommet opp i. Man får IKKE vite hvilket emne man skal ha eksamen i på dette tidspunktet. Det betyr at elevene må bruke dagen til å forberede seg i hele faget. På selve eksamensdagen kan det bli stilt spørsmål fra hele pensum i faget.
 • TIRSDAG 11. JUNI KL. 09.00 får man kunngjort et tema som man forbereder seg spesielt til. Temaet er bredt og eleven bør vise både dybdekunnskap og breddekunnskap under eksaminasjonen. Elevene vil i løpet av denne dagen få tilbud om veiledning av faglærer. Etter veiledningen er det viktig at eleven fortsetter sine individuelle forberedelser til eksamen utover ettermiddagen.
 • Eksamen bygger på kompetansemålene i læreplanverket for Kunnskapsløftet. Elevene vil få tips om hva som vektlegges innenfor de ulike fagene og hva som er lurt å forberede seg på.
 • På eksamen er det to sensorer, en ekstern sensor fra en annen skole i Kongsvingerregionen og en intern sensor, faglæreren til eleven her på skolen. Det er ofte faglæreren som styrer eksamen. Selv om det er faglærer som styrer samtalen, er sensor mer eller mindre aktiv i eksaminasjonen
 • For mer utførlig informasjon om gjennomføringen av selve eksamen henvises det til «Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Glåmdalsdistriktet». Disse retningslinjene ligger på skolens hjemmeside og blir delt ut på papir via ranselpost i forkant av muntlig eksamen. Elevene har også gjennomgått dette på skolen.
 • Dersom sensorene er uenige eller usikre på karakteren, kan eleven kalles inn på nytt til ekstra spørsmål. Karakteren skal settes etter hver enkelt elev, men den kunngjøres først når alle er ferdige av logistiske hensyn.
 • Alle hjelpemidler er tillatt i forberedelsestiden til eksamen. Inne på selve eksamen kan elevene ha med seg sine egne notater, konkreter og andre hjelpemidler. Det er svært viktig å minne om at høytlesning IKKE er et kompetansemål og at man derfor IKKE må ta med seg et ferdig skrevet manuskript inn til eksamen. Da vil man bli vurdert til lav eller ingen kompetanse. I stedet bør man ha notater i stikkordsform der man SNAKKER om temaet i stedet for å lese opp dette. Man må vise at dette er noe man kan og forstår. Hvis man bruker digitale hjelpemidler må man også huske på at man benytter korte stikkord og heller satser på bilder og illustrasjoner. Presentasjonen man har forberedt skal maksimalt vare i 10 minutter. Resten av tiden, ca. 15 minutter, skal brukes til en samtale om temaet og utdypende spørsmål i faget. Her vil det komme spørsmål fra det eleven har snakket om, men også fra tilstøtende temaer som sensor mener det er aktuelt å trekke inn. Det er på bakgrunn av denne samtalen at karakteren settes.
 • Det er ikke anledning til å klage på karakteren gitt ved muntlig eksamen. Den eneste klagemuligheten her er dersom det har foregått brudd på reglene for gjennomføring av eksamen.
 • Karakteren som gis til muntlig eksamen teller som en selvstendig karakter på vitnemålet. Denne kunngjøres som sagt samme dag som muntlig eksamen gjennomføres.


Dersom eleven blir syk på eksamen eller i forberedelsestiden, må det framlegges legeattest. Det er ikke tilstrekkelig med melding fra foresatte. Det gis heller ikke permisjon i eksamensperioden.

Punktene over er satt opp med utgangspunkt i Opplæringsloven og forskrift til denne. Spesielt er kapitel 3 i forskriften vektlagt.

Er det ytterligere spørsmål til disse viktige temaene må dere ikke nøle med å ta kontakt med skolen, enten med kontaktlærer eller rektor. Jeg vil ønske alle lykke til i den viktige forberedelsestiden vi nå går inn i, og ikke minst lykke til på de viktige eksamensdagene som kommer i mai og juni!

Oppsummert tidsplan med viktige datoer

15. mai  

Frist for å søke om utvidet tid og tilrettelegging på eksamen. Frist for å søke om fjerning av fravær fra vitnemålet

15. mai

Kunngjøring av eksamensfag til skriftlig eksamen. Eksamensperioden starter.

19. mai

Eksamen i matematikk med start kl. 09:00. Oppmøte senest 08:30. Eksamenslokale er gymsalen.

20. mai

Eksamen i engelsk med start kl. 09:00. Oppmøte senest 08:30. Eksamenslokale er gymsalen.

26. mai

Eksamen i norsk hovedmål med start kl. 09:00. Oppmøte senest 08:30. Eksamenslokale er gymsalen

27. mai

Eksamen i norsk sidemål med start kl. 09:00. Oppmøte senest 08:30. Eksamenslokale er gymsalen

2. juni 

Utdeling av standpunktkarakterer. Klagefrist på karakterene er 10 dager

10. juni

Kunngjøring av fag til muntlig eksamen kl. 09:00. Sted er gymsalen

12. juni

Muntlig eksamen. Gjennomføres i ulike klasserom. Eksamen varer i 30 minutter etter oppsatt tidsplan

12. juni Klagefrist på standpunktkarakterer
18. juni

Vitnemålsutdeling i Rådhuskinoen kl. 18:00