Ordensreglement

REGLEMENT FOR ORDEN OG OPPFØRSEL

ÅSNES UNGDOMSSKOLE

Revidert 08.08.19

§ 1 FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE

Reglement for orden og oppførsel ved Åsnes ungdomsskole gjelder på skolens område og ved alle arrangementer som skolen står bak (møter, fester, ekskursjoner og annet). Reglementet gjelder også ved transport til og fra skolen. Formålet med reglementet er å sikre elevene et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Dette betyr blant annet at skolen har nulltoleranse mot krenking slik som mobbing, vold, diskriminering og trakassering. Krenkende atferd kan være både enkelt- eller gjentatte handlinger. Om en elev er krenket eller ikke, avhenger av elevens subjektive opplevelse.

 

§ 2 HJEMMEL

Reglement for orden og oppførsel ved Åsnes ungdomsskole er fastsatt etter føringer gitt i kommunal forskrift vedtatt 25.04.16 av Åsnes kommunestyre med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringen (opplæringslova) § 9 A-10. Rektor er her delegert myndighet til å fastsette ordensreglement etter samarbeid med råd og utvalg på skolen. Slik sett er ordensreglementet å regne som en forskrift.

 

§ 3 ELEVENES RETTIGHETER

Som elev ved Åsnes Ungdomsskole har du rett til å tilegne deg kunnskaper, ferdigheter og gode holdninger i et trygt og positivt miljø. Du har rett til å tilhøre en klasse og å disponere gratis læremateriell. Du har rett til et godt og trygt skolemiljø fritt for krenkende atferd som omfatter alle former for mobbing, vold, rasisme og diskriminering.

 

 § 4 ELEVENES PLIKTER

For at vi skal kunne ivareta disse rettighetene, er det viktig at du også påtar deg de pliktene som følger med. Disse pliktene kan deles i fem grupper, der det for hvert punkt er angitt om dette dreier seg om orden eller oppførsel. Det understrekes at listen med plikter ikke er uttømmende.

 

1. Du viser respekt for andre mennesker (oppførsel)

Alle skal legge vekt på høflig og pen oppførsel, og gjøre sitt til at vi kan få et godt miljø på skolen vår. Vi skal vise respekt for andre mennesker ved å unngå alle ord og handlinger som kan såre, krenke eller skade andre. Du skal ikke oppholde deg unødig på toalettet eller i korridorene. Du skal rette deg etter beskjeder gitt av ansatte ved skolen.

 

2. Du retter deg etter de regler som er satt for å beskytte deg og andre (oppførsel)

Elevenes arbeidsmiljø skal virke positivt og fremmende på helse, trivsel og læring. Det betyr blant annet at du ikke skal spise godteri og drikke brus på skolen eller benytte tobakk, snus og rusmidler. Du skal ikke forlate skoleområdet i skoletida uten tillatelse. Snøballkasting og ballspill må kun foregå på anviste steder utenfor atriet. Det samme gjelder bruk av rulleskøyter, skateboard og lignende. Verneutstyr som hjelm og lignende må benyttes. Du må også bidra til at det holdes god arbeidsro i timene. Kniver og andre farlige gjenstander som kan skade deg selv eller andre skal ikke tas med til skolen.

 

3. Verdisaker og penger i skoletida (oppførsel)

Til vanlig bør du ikke ha med deg verdisaker på skolen. Hvis det likevel er nødvendig, kan du oppbevare disse på kontoret og hente dem ved slutten av skoledagen. Det er umulig å ha full kontroll med garderobene, så eventuelle verdisaker må leveres til kroppsøvingslærer for oppbevaring i kroppsøvingstimene. Mobiltelefon skal ikke benyttes i skoletiden, så fremt den ikke skal benyttes til avtalt pedagogisk bruk. Hvis telefonen er med på skolen skal den ligge avslått i lomma eller sekken. Skolen tar ikke ansvar for telefoner, nettbrett, penger og andre verdisaker som ikke er helsemessig nødvendig for undervisningen. Skolen er imidlertid ansvarlig for mobiltelefoner som samles inn i forbindelse med eksamen og prøver. Disse må eleven ha merket med eget navn.

 

4. Du tar ansvar for egen læring og skolehverdag (orden)

Det betyr at du møter presis til undervisningen, retter deg etter de regler og instrukser som blir gitt og gjør arbeid og oppgaver som blir pålagt deg til rett tid. Du må ha med deg nødvendig utstyr og bøker til timene. Du må ikke fuske på prøver, innleveringer og lignende. Forsøk på fusk sidestilles med fusk.

 

5. Du tar vare på skolens bygninger, inventar og utstyr (orden)

Det er viktig at vi alle er med på å holde det rent og ryddig inne i skolen og i skolens utemiljø. Du må behandle bygninger, inventar og utlevert utstyr på en slik måte at vi unngår skade og unødvendig slitasje. Dette gjelder også skolens IKT-ressurser der det er forbudt å endre innstillinger og konfigureringer, laste ned nye program uten samtykke fra lærer eller på annen måte skade programvare og funksjonalitet. Foresatte kan gjøres økonomisk ansvarlig for elevers skadeverk som ikke er uforskyldt etter de retningslinjer som er fastsatt i kommunal forskrift til opplæringsloven. Se ellers eget IKT-reglement.

 

§ 5 SANKSJONER OG SAKSBEHANDLING

Alle sanksjoner skal være slik at elevene skal forstå hvilke regler som er brutt og hvorfor skolen må reagere på dette. Sanksjonene må stå i rimelig forhold til bruddet på ordensreglene. Saksbehandling ved brudd på reglement for orden og oppførsel følger reglene i opplæringsloven §§ 9a-10 og 9a-11, samt saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven.

 

I første omgang kan det være snakk om muntlig irettesettelse fra lærer, teamleder eller skoleledelsen. Melding kan også gis til foresatte, enten muntlig eller skriftlig. Foresatte kan også innkalles til en samtale. Ved fusk vil resultater fra skolearbeidet som er produsert ved fusk annulleres. Lærer kan også vise elever bort fra undervisningsøkta, begrenset oppad til to timer.

 

Du kan også pålegges å rydde opp/reparere eller erstatte skader på utstyr og inventar. Erstatningssatser følger kommunal forskrift for grunnskolen. Skolen kan også ta beslag i utstyr som er til fare for elevene eller som forstyrrer undervisningen. Dette gjelder også mobiltelefon. Brudd på skolens regler om nettvett vil føre til at du mister tilgangen på nett og utstyr. Ved behov for ransaking eller mistanke om kriminell aktivitet vil politiet bli kontaktet. Straffbare forhold politianmeldes. Foresatte vil alltid bli kontaktet ved alvorligere brudd på reglementet.

 

Ved særdeles alvorlige eller gjentatte regelbrudd kan utvisning inntil tre dager være aktuelt, hjemlet i opplæringsloven § 9a-11. Dette er skolens strengeste straff.  Det er kun rektor som har anledning til å utvise en elev.

 

Ved alvorlige og gjentatte regelbrudd kan det også være aktuelt å tilby et alternativt undervisningsopplegg eller tilby undervisning på andre tider og arenaer enn det ordinære klasserommet. Friminutt kan også gis på andre tidspunkt enn til vanlig tid. Man kan også midlertidig eller permanent måtte bytte klasse. Skolebytte kan også være en sanksjonsmulighet ved alvorlige regelbrudd. Denne avgjørelsen tas av sektorleder. Fysisk refsing eller annen krenkende adferd skal aldri benyttes.

 

Gjentatte eller alvorlige brudd på reglement for orden og oppførsel vil føre til nedsatt karakter i orden og/eller oppførsel, avhengig av type regelbrudd.

 

Før det blir tatt avgjørelser om alle typer refsing skal eleven ha rett til å uttale deg om saken direkte til den som skal ta avgjørelsen om refsing. Skolen legger vekt på et aktivt samarbeid med foresatte i saker som gjelder brudd på ordensreglementet.

 

Dette reglementet skal gjøres kjent for personalet, elever og foresatte hvert år ved skoleårets begynnelse. Reglementet skal også være tilgjengelig på skolens sider på Åsnes kommunes nettsted.