Grunnlagsdokumenter

Prosjektdirektiv nye Åsnes barneskole (PDF, 298 kB)

Prosjektdirektiv tjenesteutvikling (PDF, 393 kB)

Prosjektdirektiv bygg (PDF, 283 kB)

 

Folkehelseprofil (PNG, 227 kB)

 

Høringsnotat - Forslag til ny opplæringslov og endringer i friskoleloven (PDF, 3 MB)

 

Melding til Stortinget 6 (2019-2020) - Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO (PDF, 4 MB)

 

Overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen (Utdanningsdirektoratet) (PDF, 141 kB)

 

Strategisk plan for Åsnesskolen 2017-2021 (PDF, 991 kB)

 

Telemarksforskings sluttrapport: Analyse av omstillingsbehov og menypakke av tiltak. På søken etter bærekraftig økonomisk tilpasning – Åsnes kommune. (PDF, 2 MB)

 

UTREDNING 2020 Fremtidens barnehage og skole i Åsnes kommune (PDF, 5 MB)

 

Åsnes kommunestyre har fattet følgende vedtak:

Skole

1. Åsnes kommunestyre vedtar å bygge en ny felles barneskole i Åsnes kommune –  «Åsnes barneskole» - med oppstart høsten 2023. 

2. Skolen lokaliseres til skoleområdet på Flisa.

3. Det settes en økonomisk ramme på inntil 218 millioner kroner for realisering av ny barneskole i Åsnes .

4. Det igangsettes en prosess for detaljert planprogram (anbudsgrunnlag)

5. Planprogrammet skal ha fokus på og ivareta blant annet følgende:

a. Et bygg som er universelt tilpasset og tilrettelagt for alternative læringsarenaer og tilpasset opplæring

b. Bygget skal med tanke på bruk utover å dekke skolens behov – ha samhandling og samspill med lag og forening i tråd med kommune 3.0

c. SFO og kulturskolen skal være en del av bygget med egnede lokaler og at det gjøres vurderinger på om Folkebiblioteket skal legges til nye Åsnes skole. 

d. Det skal legges vekt på å bygge miljøvenning med bruk av fremtidsrettet teknologi også med tanke på oppvarming 

e. Det nedsettes følgende grupper for å ivareta jobbingen med planprogrammet:

I. Styringsgruppe

II. Arbeidsgruppe

III. Referansegruppe

f. Planprogrammet (anbudsgrunnlaget) skal legges for politisk behandling innen februar 2022  

g. Det avsettes inntil 1,0 million kroner til ekstern bistand i forhold til jobbingen med planprogrammet

6. Jara og Sønsterud skole opprettholdes til ny skole er ferdigstilt. 

7. I byggeperioden brukes eksisterende kommunal bygningsmasse om Flisa skole må rives som en del av bygging av ny barneskole

8. Når det nye bygget er på plass og tatt i bruk, effektuerer kommunen salg av de bygg som ikke lenger skal brukes til skoleformål. Ved salg skal det ligge en klausul om at byggene ikke kan brukes til skoleformål.

 

Barnehager:

Arbeiderpartiet mener det er viktig at barnehagetilbudet i grendene opprettholdes. 

 

9. Jara legges ned seinest fra 1.8.23. Ved at Jara nedlegges, må Mosogn barnehage gis mulighet til flere plasser. Sønsterud barnehage opprettholdes.

10. Arbeiderpartiet foreslår at nåværende Flisa barneskole vurderes til barnehage i stedet for å bygge/rehabilitere Myrsnipa og Bashammeren barnehage. 

11. Det settes av en ramme på inntil 36 millioner kroner for utvidelse og tilpasninger for å oppfylle krav og lovverk knyttet mot barnehagene Bashammeren og Myrsnipa.