Prosjektgruppe

Kommunedirektørens utvidede ledergruppe, sammen med verneombud og tillitsvalgt, utgjør prosjektgruppen for prosjektet.

Prosjektgruppen ledes av kommunedirektør og gis følgende ansvarsområder:

 Etablere omforent budsjett for prosjektet

 Etablere prosjektplan med fremdriftsplan for å sikre at gjennomføringen styres mot etablerte milepæler og delmål og innenfor rammen av kommunestyrets vedtak

 Godkjenner prosjektplan (hovedmilepæler, ressurser, finansiering, fremdrift mv) for delprosjektene  Organisere, koordinere, styre og følge opp delprosjektene

 Overvåke, vurdere konsekvenser av avvik, iverksettetiltak

 Sørge for at eventuelle arbeidsmiljømessige konsekvenser (fordeler/ulemper) av endret organisering blir identifisert og analysert.

 Sørge for god forankring av prosjektet i organisasjonen

 Fremme et godt forankret og komplett saksdokument til styringsgruppen

 Jevnlig rapportere til styringsgruppen