Styringsgruppe

Styringsgruppa består av utvidet formannskap og lederne i de to politiske utvalgene Helse, omsorg og velferd og Oppvekst, samt hovedverneombud og hovedtillitsvalgt.

Instruks for styringsgruppen for nye Åsnes barneskole

Denne instruksen må sees i sammenheng med «Prosjektdirektiv for nye Åsnes barneskole».

I tråd med prosjektdirektivet skal styringsgruppen:

* Være «operativ» prosjekteier på vegne av kommunestyret.

* Ha overordnet ansvar og styring av beslutninger.

* Godkjenne prosjektplan (hovedmilepæler, ressurser, finansiering, fremdrift mv) for prosjektet.

* Sørge for at arbeidsmiljømessige konsekvenser ved endret organisering blir ivaretatt og håndtert.

* Sørge for god rapportering, avklaring mv til kommunestyret, kontrollutvalg, fagutvalg mv.

 

Følgende reglement er gjeldende for styringsgruppen:

Ledelse og deltakelse

* Styringsgruppen ledes av ordfører (eller dennes stedfortreder)

* Kommunedirektøren (eller representant for kommunedirektøren) er sekretær for styringsgruppen

* Medlemmer Åsnes formannskap, utvalgsleder oppvekst og leder politisk byggekomite utgjør de politiske representanter i styringsgruppen. Innkalling av vara skjer i henhold til praksis.

* Tillitsvalgte og verneombud kan delta som observatør i styringsgruppen.

* Kommunedirektøren skal stille med rett kompetanse i styringsgruppemøtene.

 

Offentlighet

* Møtene er åpne. Agenda og saksdokumenter legges ut på kommunens hjemmesider.

* Det skal føres protokoll fra møtet. Protokollen legges ut på kommunens hjemmesider.

 

Beslutninger

* Alminnelig flertall gjelder for vedtak. Ved stemmelikhet har leder av styringsgruppen dobbeltstemme.

* Politiske representanter har stemmerett i alle saker.

* Tillitsvalgte og verneombud har uttalelsesrett og forslagsrett, men ikke stemmerett.