Støttegruppe for delprosjekt tjenesteutvikling

Delprosjekt Tjenesteutvikling (eget mandat og prosjektdirektiv), som går på innholdet i skolen og forhold som berører skole- og læringsmiljøet, har det overordnede ansvaret for utviklingen av Nye Åsnes barneskole. Dette delprosjektet har en egen støttegruppe som presenteres her.

Støttegruppen var veldig aktiv høsten 2021 og fram til skisseprosjektet ble levert 28. januar 2022. Konklusjonene til støttegruppen er innlemmet i skisseprosjektet.

Støttegruppen består, men vil ha møter etter behov. Arbeidet videreføres i de ulike arbeidsgruppene.  

 

Delprosjektet Tjenesteutvikling ledes av prosjektleder, som støttes oppunder av en delprosjektgruppe bestående av følgende kompetanse:

• Skolefaglig (ledelse, undervisning, SFO)

• Støttetjenester til skole (Helsestasjon, PPT, barnevern)

• Økonomi

• Brukererfaring (foreldre, elever)

•  Ansatte (verneombud, tillitsvalgte)

 

Støttegruppens oppgaver

Delprosjektet har særlig ansvar for følgende:

• Utarbeide en prosjektplan som sikrer at målsetninger og føringer i prosjektdirektivet kan oppnås 

• Sikre en helhet i tjenesteutviklingen og organiseringen av fremtidens skole

• Sikre reell brukermedvirkning

• Sikre at driftsmessige forutsetninger ved innflytting kan implementeres

• Etablere arbeidsgrupper i tråd med føringer fra prosjektgruppen

 

Støttegruppens representanter

Prosjektleder – Madelaine Thomassen Brand

Sektorleder Oppvekst – Lena Henriksen (fra 1. oktober)

Enhetsleder Familiens hus – Geir Arne Framaas (Konstituert Sektorleder til 1. oktober

Rektor Flisa skole – Siv Liv Huuse

Rektor Sønsterud skole – Marthe Hedblom

Lærer Jara skole – Torkil Moberg

SFO leder Sønsterud og Flisa – Ragnhild Oudenstad

Enhetsleder kulturskolen – Elin Myhre

Enhetsleder kultur og frivillighet – Elida Inman Tjørve

Kommunal FAU leder – Fungerende, Mirjam Andersen

Elevrådsledere: Jara: Iver Birkely, Flisa: Andrea Fjeldseth,  Sønsterud: Tilla Gram Lindstad

Leder av ungdomsrådet – Sarah Guttormsen

Hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet – Vegar Brandett

Hovedverneombud – Marit Slaggerud

Hovedtillitsvalgt Fagforbundet – Marthe Kravdal