Spørsmål til / svar fra SFO

For at dere brukere skal ha reell medvirkning i prosessen, så ønsker vi å involvere dere i prosessen i delprosjektet tjenesteutvikling, i Prosjektet Nye Åsnes barneskole, helt fra starten. Og det er nå. Arkitekt Gudrun og prosjektleder Madelaine trenger innspill fra alle dere som  grunnlag for å kunne arbeide frem skissetegninger av ny skole. Disse skissene vil  være et utgangspunkt for videre dialog med dere.

Dere vil få muligheten til å gi innspill til denne første, innledende fasen av prosessen i form av to mellomarbeider. Tidsfristene vil bli korte, fordi dette førprosjektet som skal føre frem til et beslutningsgrunnlag for kommunestyret, har fått tildelt en begrenset tidsramme. Vi håper det er forståelse for tidsrammen og at dere benytter denne anledningen til å komme med innspill til ny fellesskole. Jo flere av dere som har mulighet til å sette av tid til arbeidet, jo bedre grunnlag for utarbeidelse av skissetegninger.

De spørsmålene som omhandler bekymringer og forhåpninger vil vi samle og videreformidle til de instanser, personer, områder, som kan se på mulige løsninger for disse.

• Hvilke bekymringer og forhåpninger har du?

• På det personlige/sosiale plan – nytt sted, nye kolleger, bl.a.

• På det praktiske plan – vei til jobb i forhold til familie, bl.a

• Hva er bra med skolen din, som du vil ha med i ny skole?

• Hva kunne vært bedre på skolen din?

• Hva savner du på skolen din?

• Hva er en fremtidsrettet og funksjonell skole som sikrer barn gode læring- og  utviklingsmuligheter?

 

Svar fra SFO-elever (DOCX, 15 kB)

Svar fra SFO-ansatte (DOCX, 18 kB)