Støttegruppe for delprosjekt tjenesteutvikling

Delprosjekt Tjenesteutvikling (eget mandat og prosjektdirektiv), som går på innholdet i skolen og forhold som berører skole- og læringsmiljøet, har det overordnede ansvaret for utviklingen av Nye Åsnes barneskole. Dette delprosjektet har en egen støttegruppe som presenteres her.

Prosjektteamet er nylig etablert og er helt i oppstarten av skisseprosjektet. Dette skal danne beslutningsgrunnlaget for kommunestyret som skal ta endelig beslutning om realisering av ny barneskole rett på nyåret. Det er derfor et begrenset tidsrom for å hente inn nødvendige innspill fra alle interessenter. Derfor ønsker vi å starte denne prosessen snarest mulig, men det er en prosess. Dette er første innhenting av informasjon fra en prioritert gruppe interessenter/brukere i en trinnvis prosess som i første omgang vil foregå frem til nyttår.

For nettopp å gi alle muligheten til å gi sine første tanker og innspill tidlig i prosessen er det besluttet å gjøre det på denne måten, altså tidlig brukermedvirkning. Det ble vurdert å forskyve prosessen, men vi trenger så fort som mulig et første innspill fra brukerne for å skape et første utkast til funksjons- og romprogram for ny skole.

 

 

 

Delprosjektet Tjenesteutvikling ledes av prosjektleder, som støttes oppunder av en delprosjektgruppe bestående av følgende kompetanse:

• Skolefaglig (ledelse, undervisning, SFO)

• Støttetjenester til skole (Helsestasjon, PPT, barnevern)

• Økonomi

• Brukererfaring (foreldre, elever)

•  Ansatte (verneombud, tillitsvalgte)

 

Støttegruppens oppgaver

Delprosjektet har særlig ansvar for følgende:

• Utarbeide en prosjektplan som sikrer at målsetninger og føringer i prosjektdirektivet kan oppnås 

• Sikre en helhet i tjenesteutviklingen og organiseringen av fremtidens skole

• Sikre reell brukermedvirkning

• Sikre at driftsmessige forutsetninger ved innflytting kan implementeres

• Etablere arbeidsgrupper i tråd med føringer fra prosjektgruppen

 

Støttegruppens representanter

Prosjektleder – Madelaine Thomassen Brand

Sektorleder Oppvekst – Lena Henriksen (fra 1. oktober)

Enhetsleder Familiens hus – Geir Arne Framaas (Konstituert Sektorleder til 1. oktober

Rektor Flisa skole – Siv Liv Huuse

Rektor Sønsterud skole – Marthe Hedblom

Lærer Jara skole – Torkil Moberg

SFO leder Sønsterud og Flisa – Ragnhild Oudenstad

Enhetsleder kulturskolen – Elin Myhre

Enhetsleder kultur og frivillighet – Elida Inman Tjørve

Kommunal FAU leder – Fungerende, Mirjam Andersen

Elevrådsledere: Jara: Iver Birkely, Flisa: Andrea Fjeldseth,  Sønsterud: Tilla Gram Lindstad

Leder av ungdomsrådet – Sarah Guttormsen

Hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet – Vegar Brandett

Hovedverneombud – Marit Slaggerud

Hovedtillitsvalgt Fagforbundet – Marthe Kravdal