Livsgledesykehjem

Åsnes sykehjem arbeider for å bli et "Livsgledesykehjem". Konseptet Livsgledesykehjem går ut på at sykehjemmet skal lage et system for å oppfylle de ni livlivsgledekriterier som ivaretar beboernes sosiale, kulturelle og åndelige behov.

 

I stortingsmelding 15 (2017-2018), «Leve hele livet», omtales Livsgledesykehjem. Livsgledesykehjem presenteres som et nasjonalt tilbud til landets kommuner.

Sertifiseringsordningen Livsgledehjem eies og driftes av stiftelsen «Livsglede for eldre».

Idéen ble født da sykepleierstudenter tilknyttet lokalforeningen til Livsglede for Eldre Trondheim erfarte at det ikke var tid til å prioritere beboernes sosiale, kulturelle og åndelige behov i en travel hverdag. Et pilotprosjekt resulterte i ni livsgledekriterier som nå er kjernen i, og grunnlaget for sertifisering av Livsgledesykehjem. Stiftelsen «Livsglede for eldre» har sammen med to sykehjem i Trondheim kommune utarbeidet sertifiseringsordningen Livsgledesykehjem, med fokus på hva som er mulig å gjennomføre i en helt vanlig hverdag på sykehjemmet.

En nasjonal utrulling startet i januar 2014. Ordningen bygges ut geografisk slik at kommunene blir med, bygger nettverk for erfaringsdeling. Fra 2022 starter Åsnes med prosessen mot å bli Livsgledesykehjem.

 

Hva innebærer sertifiseringsordningen?

Konseptet Livsgledesykehjem går ut på at sykehjemmet skal lage et system for å oppfylle de ni livlivsgledekriterier som ivaretar beboernes sosiale, kulturelle og åndelige behov.

De ansatte må jobbe systematisk med å skape et meningsfullt innhold i beboernes hverdag.

Systemet knyttes til virksomhetens internkontroll, og kriteriene blir dermed ivaretatt uavhengig av hvem som er på jobb.

Kommunen har opprettet en stilling som Livsgledekonsulent som et bindeledd mellom sykehjemmene som ønsker sertifisering og stiftelsen «Livsglede for eldre». Mona Skara er ansatt som «Livsgledekonsulent».

Gjennom Livsgledesertifisering av sykehjem lykkes vi i å skape nye rutiner og rytmer i hverdagen der eldre, ansatte og frivillige sammen bidrar til at pasientenes kulturelle, åndelige og sosiale behov blir tilfredsstilt.

 

 

Sykehjemmet skal legge til rette for:

 • Samarbeid med skoler, barnehager og andre organisasjoner.
 • At beboerne skal komme ut i frisk luft en gang hver uke.
 • At beboerne skal ha mulighet til å ha kontakt med dyr.
 • At beboerne får opprettholde sine hobbyer og fritidssysler.
 • For sang og musikk i hverdagen.
 • Skape en hyggelig ramme rundt måltidet – matglede.
 • Å trekke årstidene inn som en naturlig del av sykehjemmets hverdag.
 • God kontakt med pårørende.
 • Alle ansatte på sykehjemmet skal ha kunnskap om sertifiseringsordningen.

 

Hvordan gjør vi dette?

Arbeidet mot livsgledesertifiseringen av Åsnes Sykehjem er vedtatt av kommunestyret. Når et samarbeid inngås med organisasjonen «Livsglede for eldre» om å bli «Livsgledesykehjem», forplikter kommunen seg økonomisk. Det ansettes en livsgledekonsulent som får opplæring og veiledning av «Livsglede for eldres» sertifisører.

Livsgledekonsulenten skal veilede sykehjemmet og inspirere ledere og ansatte fram mot en sertifisering. Konsulenten fungerer som bindeledd mellom «Livsglede for eldre» og sykehjemmet.

 

Hva får den enkelte beboer til å føle livsglede?

For å lage individuelt tilpassede aktiviteter, må man kjenne hver enkelt beboers livshistorie, som inkluderer hobbyer og interesser. For å innhente denne informasjonen ber vi hver enkelt beboer/pårørende om å fylle ut «Boken om meg». Denne arbeider vi ut i fra, og vi tilpasser pasientenes aktiviteter etter informasjonen som er gitt der.

Å bli et livsgledehjem er en prosess som går over tid. Det handler mye om å sette det som allerede foregår i system, lage årshjul for aktiviteter, fordele ansvar og opprette kontaktpersoner opp mot samarbeidspartnere.

Sykehjemmet oppretter en gruppe med representanter fra ledelse og ansatte der også livsgledekonsulenten deltar. Gruppen skal sikre at alle ansatte bidrar og at man når målene i de 9 livsgledekriteriene. Gruppen ledes av en hovedlivsgledekontakt, denne velges ut i fra medlemmene i gruppen. På Åsnes Sykehjem er Kine Sollien hovedlivsgledekontakt.

Prosessen er krevende, men resultatet er verdt litt hardt arbeid! Institusjonen får bedre mulighet til å følge opp den enkelte beboer, slik at virkelig livsglede kan oppleves av alle.

 

Hva oppnår vi med sertifisering?

Erfaring fra andre sykehjem som er sertifisert Livsgledesykehjem, viser at når måltider og stell går roligere for seg, gir beboerne uttrykk for mer trivsel.

De melder også om holdningsendring og stolthet blant de ansatte, og om økt bevissthet om den enkelte beboer. De ansatte får økt kompetanse, og blir bedre til å samarbeide. Både beboere og pårørende blir mer tilfreds.

Et sykehjem som er sertifisert har fått et kvalitetsstempel som kan brukes aktivt, også i rekrutteringsøyemed.

 

Oppsummering

Sertifiseringsordningen «Livsgledesykehjem» er et tilbud om et systemverktøy til virksomheter som ønsker å bli bedre på helhetlig omsorg og reflektere gjeldende kvalitetskrav.

Stortingsmelding 25, Verdighetsgarantien, og Folkehelseloven understreker viktigheten av å ta hensyn til hele mennesket i fremtidens omsorg.

Sertifiseringsordningen «Livsgledesykehjem» beskrives i stortingsmelding 29, Morgendagens omsorg, videre som et av fem hovedelementer i Stortingets nasjonale strategi for frivillig arbeid på helse og omsorgsfeltet.

 

Aktiviteter på Åsnes Sykehjem

Her er en liten smakebit på det som skjer på sykehjemmets ulike avdelinger nå:

 • Månedlige hyggekvelder i regi av støtteforeningen på Hjertekroken.
 • Månedlige andakter med prest David Andre Tys.
 • Kinokveld en gang pr. måned på Hjertekroken.
 • Grillfest for pasienter og pårørende i juni, og julebord i desember.
 • Gåturer i nærmiljøet og bussturer i kommunen.
 • Leseombud ukentlig.
 • Spill og aktivitetsutstyr på avdelingene.
 • Kakebakst og matlaging sammen med beboerne.
 • Velværetilbud med frisør og fotpleie.
 • Konserter og sangstunder (Kulturskolen, Den kulturelle spaserstokken, lokale kor og sanggrupper m.m.).
 • Besøk av Veteranklubben og Doorslammers Yankee Car Club (Am-car).
 • Sansehage med bålpanne, frukttrær, urtekasse og bærbusker.
 • Store balkonger på alle avdelinger, hvor sol og uteliv kan nytes.
 • Besøk av barnetog på 17. mai.
 • Besøk av Livsgledebarnehager.
 • Besøk av Flisa Skole.
 • Alle høytider markeres med penklær, pynt og god mat.
 • Bingo.
 • Markerer bursdager, morsdag og farsdag.
 • Boccia.
 • Pubaften, hattefest, OL-kveld o.l. med vår rullerende pub.
 • Besøksvenner, besøk av lokale foreninger.
 • Trimløype i glassgangen.

I tillegg er ulike lag og foreninger invitert til å ha medlemsmøter på Hjertekroken, hvor tidligere medlemmer blant pasientene har mulighet til å delta.