Miljørettet helsevern

Grue, Åsnes og Våler samarbeider om samfunnsmedisinske oppgaver. 

Tjenesten innebærer et rådgivnings-, godkjennings- og tilsynsansvar overfor virksomheter og på områder hvor forskriftskrav og/eller retningslinjer innenfor miljørettet helsevern skal etterleves. 

 

Vi har kontor ved Furubo legesenter på Kirkenær. Ansvarsområdet er delegert til kommuneoverlege Terje Christiansen.

 

Nettsidene til "Miljørettet helsevern i Solør" finner du her

 

Avfall og slam.  Veiledning og tilsyn med hygieniske forhold i forbindelse med renovasjon og avfallshåndtering, kontroll med forsøpling bl.a. bilvrak. Tillatelser til bruk av slam. 

 

Barns miljø i skoler og barnehager. Veiledning, tilsyn og godkjenning etter forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager.

 

Dyrehold. Hygieniske forhold ved dyrehold i tettbygd strøk. Tilsyn, godkjenning av bl.a. ridesenter og pelsdyrgårder.

 

Forurenset grunn. Kartlegging av forurensning i jord, byggegrunn og sedimenter. Helserisikovurdering, råd og veiledning.

 

Hygiene i lokaler m.m. Veiledning, tilsyn og godkjenning av lokaler der offentligheten har adgang: Frisører og hudpleievirksomhet o.l., camping-/leirplasser, kirker, svømmebasseng m.m.

 

Luftforurensning utendørs. Overvåking og målerapportering av helse- og miljøskadelige gasser og svevestøv. Informasjon, råd og veiledning om grenseverdier, problemområder, status, planer og utvikling for luftkvalitet.

 

Skadedyr. Veiledning om tiltak mot rotter, mus, skadedyr i boliger,o.l.

 

Stråling. Veiledning og tilsyn med helseskadelig stråling, radon, solarier, elektromagnetiske felt.

 

Støy. Råd, veiledning, og eventuelt vedtak om krav/retting vedrørende anleggstøy, støy fra tekniske installasjoner, bedrifter, trafikkstøy, fritids- og underholdningsstøy.

 

Vann. Godkjenning og tilsyn av drikkevannsanlegg. Overvåking av drikkevannskvalitet, badevannskvalitet, kjemisk og biologisk tilstand i vassdrag, tilsyn med hygieniske forhold i forbindelse med avløpsvann.

 

KONTAKTINFO

Ønsker du nærmere opplysninger tar du kontakt med kommuneoverlege, kommunelege 1 eller helse- og miljøkonsulent.

Tlf.: Helse- og miljøkonsulent 62942206 / 48882058 / 62942000 

Postadresse: Grue kommune, postboks 94, 2261 Kirkenær

Besøksadresse: Furubo legesenter, Energiveien 19,2260 Kirkenær - Telefon 62942200

E -post: kommunelegen@grue.kommune.no

 

Miljørettet helsevern er hjemlet i folkehelselovens kapittel 3