Helsetjenester i hjemmet (Hjemmesykepleie)

Tildeles personer som bor eller midlertidig oppholder seg i Åsnes kommune. Helsehjelp i hjemmet er et tilbud til personer som på grunn av sykdom og /eller funksjonsnedsettelse ikke selv kan oppsøke helsehjelp og som er avhengig av at denne hjelpen gis i eget hjem.

Ansatte i Hjemmetjenesten skal hjelpe deg slik at du får dekket grunnleggende pleie- og omsorgsbehov og kan bo hjemme så lenge som mulig. Målet er at du skal klare deg selv i størst mulig grad med god hjelp til tilrettelegging i hjemmet.

 

Vakttelefon på kveldstid og helg: 41 53 15 30

 

Hvem kan få helsehjelp i hjemmet?

Tilbudet er ment å være en ytelse til deg som har behov for pleie og omsorg ved sykdomstilstander og funksjonssvikt. Formålet med tjenesten er å gi sykepleie i eget hjem i de tilfeller der dette er mulig og hensiktsmessig. Helsehjelp i hjemmet kan gis 24 timer i døgnet.

  • du har et helseproblem eller funksjonssvikt som medfører behov for sykepleie i eget hjem, for eksempel til pleie, ernæring, medisiner eller sårstell
  • du trenger etterbehandling eller opptrening for å klare deg selv
  • du ønsker å motta omsorg ved livets slutt

 

Helsehjelp innvilges ikke til personer som uten større problemer kan få utført de samme tjenestene ved et legekontor.  

 

 

Søknadsskjema finner du her

Søknaden sendes til og behandles av avdelingen Koordinering, fag og forvaltning i Åsnes kommune.

 

Hva koster det?

Helsetjenester i hjemmet er gratis

 

Lenkeliste

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)

Pasient- og brukerrettighetsloven

Kontaktinfo

Hjemmetjenesten
Telefon 62 95 69 70
Koordinering, fag og forvaltning
Telefon 62 95 69 80