Hukommelsesteamet

Hukommelsesteamet fungerer som en ressursgruppe for personer med demens og deres pårørende. Det er et lavterskeltilbud for alle med spørsmål og utfordringer som angår demens og hukommelsessvikt.

Hukommelsesteamet i Åsnes ble opprettet i 2011 og består av demenskoordinator, ergoterapeut og 2 sykepleiere fra hjemmetjenesten. I tillegg er en lege tilknyttet teamet.

Hukommelsesteamet gjennomfører kartlegging og utredninger i samråd med fastlege. Det brukes standardiserte kartleggingsverktøy i forhold til både pasient og pårørende.

Erfaringsvis ser man at det beste er å utføre testene i kjente omgivelser (eget hjem).

Under utredning av demens vil det bli gitt informasjon om sykdommen og hvordan hverdagen kan tilrettelegges med ulike tiltak.

 

Overordnet mål for Hukommelsesteamet

En enklere og tryggere hverdag for personer med demens og deres pårørende.

 

Hvem er vi i Hukommelsesteamet?

Hukommelsesteamet består av en demenskoordinator som er sykepleier, to sykepleiere i hjemmetjenesten og en ergoterapeut. I tillegg er sykehjemslegen tilknyttet teamet. Vi arbeider tett med fastlegene i kommunen.

 

Hva er demens?

Demens er en sykdom i hjernen. De fleste som får diagnosen er over 75 år, men noen rammes tidligere. Hvordan sykdommen utvikler seg avhenger av diagnosen. Den mest vanlige demenssykdommen er Alzheimer.

I dag er det ca. 80 000 personer med demens i Norge, og det er 250000 pårørende som er nært knyttet til disse personene.

 

Dette kan forventes av tjenesteyter:

  • I samarbeid med fastlegen bidra til at personer med demens får stilt riktig diagnose.
  • Være med å finne et best mulig tilrettelagt tilbud ut fra personens behov.
  • Være bindeleddet mellom pasient og pårørende, og hjelpeapparatet for øvrig.

Ved henvendelse om mistanke om demens eller kognitiv svikt vil noen fra Hukommelsesteamet tilby en samtale med den det gjelder og pårørende.

Det brukes standardiserte tester ved kartlegging og utredning av demens. Dette gjøres alltid i samarbeid med fastlegen.

Utredning foregår i hovedsak i hjemmet. Dersom det er behov for det vil fastlegen henvise til spesialisthelsetjenesten for videre utredning.

 

Hvorfor er utredning viktig?

Utredning og diagnostisering er viktig for å kunne tilpasse tjenestetilbudet best mulig for den enkelte. God tilrettelegging bidrar til at personer med demens kan bo i hjemmet sitt lenger.

Det er viktig å foreta en utredning for å utelukke andre sykdomstilstander, som kan og bør behandles.

 

Politiattest: Alle ansatte har gyldig politiattest.

 

Tiltak som kan være aktuelle;

  • Råd og veiledning
  • Dagaktivitet, støttekontakt
  • Tilrettelegging i hjemmet
  • Hjelpemidler, trygghetsalarm, GPS
  • Kartleggingsopphold/avlastning i sykehjem
  • Hjemmehjelp og hjemmesykepleie
  • Langtidsplass ved tilrettelagt enhet i sykehjem

 

 

Søknad om ulike kommunale tjenester:

Søknadsskjema finnes her eller i papirformat på kommunens Bibliotek og informasjon.

Søknaden sendes til og behandles av avdelingen Koordinering, fag og forvaltning i Åsnes kommune.

 

Saksbehandlingstid:

Innen 3 uker.

Forvaltningsloven § 11 a.

Kontaktinfo

Mona Skara
Spesialsykepleier
E-post