Koordinering, fag og forvaltning (Tildelerenheten)

Koordinering, fag og forvaltning (KFF) fatter vedtak om helse- og omsorgstjenester i Åsnes.  KFF koordinerer også tjenester til flere av de største pasientgruppene og gir opplæring og veiledning til de som yter tjenestene.

Vi jobber etter tanken om morgendagens omsorg, med fokus på tildeling av forsvarlige og godt koordinerte tjenester.

Saksbehandlerteamet behandler søknader om tjenester etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester.

KFF har også koordinatorer for kreft & lindring, re-/habilitering, demens, velferdsteknologi, psykisk helse, rus, avhengighet og boligsosialt arbeid. KFF har også ansatte med ansvar for å bistå sektorleder med økonomi, i tillegg til merkantile personal som utfører oppgaver som blant annet vedtak om vederlag og egenbetaling av praktisk bistand for alle enheter i sektoren.  

I tillegg er også systemansvar for flere av fagsystemene som benyttes i kommunen tillagt enheten (Profil – saksbehandling og pasientjournal, Ressursstyring - turnussystem, SamPro – stafettlogg og individuell plan, Compilo - kvalitetssystem). KFF har også kommunens kontaktperson for Iplos.

KFF er organisert under sektorleder for helse, omsorg og velferd i kommunedirektørens stab. Enheten holder til i Åsnes rådhus.

Videre skal KFF ikke behandle saker om allmennlegetjeneste, assistanse fra ergoterapi- eller fysioterapitjenesten, helsesykepleier- og jordmortjeneste, skolehelsetjeneste, tjenester fra barne- og familieteamet eller bruk av tvang og makt etter pasient- og brukerrettighetsloven og helse- og omsorgsloven.

 

Søknadsskjemaer finnes her

 

Kontaktinformasjon:

Line Therese Engebretsen

Avdelingsleder og saksbehandler. Telefon 62 95 69 80 / 96944472.
E-post: Linetherese.Engebretsen@asnes.kommune.no

 

Ingvild Krogh Sanne

Avdelingsleder/Økonomi/merkantil. Telefon 94021858
E-post: Ingvild.sanne@asnes.kommune.no

 

Hege Bekken Jacobsen

Saksbehandler og ansvarlig for kontakten mot Sykehuset Innlandet.

Telefon 62 95 69 80 / 48999529
E-post: Hege.jacobsen@asnes.kommune.no

 

Rita Havig

Saksbehandler og ansvarlig for parkeringsbevis for bevegelseshemmede og for ledsagerbevis.

Telefon 62 95 69 80 / 48999315
E-post: Rita.havig@asnes.kommune.no

 

Marlin Knutzen Ulfsbøl

Saksbehandler psykisk helse- og rustjeneste.

Telefon 62 95 69 80 / 48892315
E-post: marlin.ulfsbol@asnes.kommune.no

 

Brit Torill Flisvang

Kreftkoordinator. Rehabiliterende koordinator/Systemansvarlig for Individuell plan.

Telefon 62 95 69 80 / 48881965
E-post: BritToril.flisvang@asnes.kommune.no

 

Berit Hanestad

Koordinator velferdsteknologi. Telefon 96944474
E-post: Berit.Hanestad@asnes.kommune.no

 

Lene Korntorp (i permisjon til 1. april 2023)

Koordinator Psykisk helse, rus og avhengighet. Telefon 46811708
E-post: Lene.Korntorp@asnes.kommune.no

 

Mona Skara

Demenskoordinator. Telefon 94017318
E-post: Mona.Skara@asnes.kommune.no

 

Maria Diana Heimdahl

Boligsosial koordinator. Telefon 40492725
E-post: MariaDiana.Heimdahl@asnes.kommune.no

 

Mariann J. Livgaard

Saksbehandler for støttekontakter. Telefon 96944474
E-post: Mariann.Livgaard@asnes.kommune.no

 

Kari Anne Sand

Saksbehandler KFF og helsestasjon. Telefon 98903419
E-post: KariAnne.Sand@asnes.kommune.no

 

Ingvill Midtby

Saksbehandler/Merkantile tjenester. Telefon 98903419 / 62956920
E-post: Ingvill.Midtby@asnes.kommune.no

 

Line Amundsen

Saksbehandler. Telefon 96944454
E-post: Line.Amundsen@asnes.kommune.no

 

Eli Kynneggen

Saksbehandler. Telefon 94010188
E-post: EliKristin.Kynneggen@asnes.kommune.no