Koordinering, fag og forvaltning (Tildelerenheten)

Koordinering, fag og forvaltning (KFF) fatter vedtak om helse- og omsorgstjenester i Åsnes.  KFF koordinerer også tjenester til flere av de største pasientgruppene og gir opplæring og veiledning til de som yter tjenestene.

Vi jobber etter tanken om morgendagens omsorg, med fokus på tildeling av forsvarlige og godt koordinerte tjenester.

Saksbehandlerteamet behandler søknader om tjenester etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester.

KFF har også koordinatorer for kreft & lindring, re-/habilitering, demens, velferdsteknologi, psykisk helse, rus og avhengighet.

I tillegg er også systemansvar for flere av fagsystemene som benyttes i kommunen tillagt enheten (Profil – saksbehandling og pasientjournal, Ressursstyring - turnussystem, SamPro – stafettlogg og individuell plan, Compilo - kvalitetssystem). KFF har også kommunens kontaktperson for Iplos.

KFF er organisert under sektorleder for helse, omsorg og velferd i rådmannens stab. Enheten deler lokaler med Åsnes sykehjem, og holder til i 2. etasje over hjemmetjenesten.

Vedtak om vederlag og egenbetaling fattes av de enkelte virksomhetene. Videre skal KFF ikke behandle saker om allmennlegetjeneste, assistanse fra ergoterapi- eller fysioterapitjenesten, helsesykepleier- og jordmortjeneste, skolehelsetjeneste, tjenester fra barne- og familieteamet eller bruk av tvang og makt etter pasient- og brukerrettighetsloven og helse- og omsorgsloven.

 

Søknadsskjemaer finnes her

 

Kontaktinformasjon:

Avdelingsleder og saksbehandler; Line Therese Engebretsen, telefon 62 95 69 80 / 96944472.
E-post: Linetherese.Engebretsen@asnes.kommune.no

Avdelingsleder og Systemansvarlig Profil / Ressursstyring /Compilo; Glenn Thomas Øverby, telefon 98908849. E-post: Glenn.thomas.overby@asnes.kommune.no

Saksbehandler og ansvarlig for kontakten mot Sykehuset Innlandet; Hege Bekken Jacobsen, telefon 62 95 69 80 / 48999529
E-post: Hege.jacobsen@asnes.kommune.no

Saksbehandler og ansvarlig for parkeringsbevis for bevegelseshemmede; Rita Havig, telefon 62 95 69 80 / 48999315
E-post: Rita.havig@asnes.kommune.no

Saksbehandler psykisk helse- og rustjeneste; Marlin Knutzen Ulfsbøl, telefon 62 95 69 80 / 48892315
E-post: marlin.ulfsbol@asnes.kommune.no

Rehabiliterende koordinator/Systemansvarlig for Individuell plan; Brit Torill Flisvang, telefon 62 95 69 80 / 48881965
E-post: BritToril.flisvang@asnes.kommune.no

Koordinator Kreft & Lindring; Brit Torill Flisvang, telefon 62 95 69 80 / 48881965
E-post: BritToril.flisvang@asnes.kommune.no

Koordinator Velferdsteknologi; Berit Hanestad, telefon 96944474
E-post: Berit.Hanestad@asnes.kommune.no

Koordinator Psykisk helse, rus og avhengighet; Lene Korntorp, telefon 46811708
E-post: Lene.Korntorp@asnes.kommune.no

Koordinator for Hukommelsesteamet; Mona Skara, telefon 94017318
E-post: Mona.Skara@asnes.kommune.no

Avdelingsleder/Økonomi/merkantil: Ingvild S. Lillemo, telefon 94021858
E-post: Ingvild.Lillemo@asnes.kommune.no

Boligsosial koordinator: Silje Beitnes, telefon 40492725
E-post: Silje.Beitnes@asnes.kommune.no

Saksbehandler for støttekontakter: Mariann J. Livgaard, telefon 96944474
E-post: Mariann.Livgaard@asnes.kommune.no

Saksbehandler KFF og helsestasjon: Kari Anne Sand, telefon 98903419
E-post: KariAnne.Sand@asnes.kommune.no

Saksbehandler/Merkantile tjenester: Ingvill Midtby, telefon 98903419 / 62956920
E-post: Ingvill.Midtby@asnes.kommune.no

Saksbehandler/Merkantile tjenester: May Lena Nordlie, telefon 96944474
E-post: MayLena.Nordli@asnes.kommune.no

Prosjektleder hab./ rehab.plan: Hans Petter Ragnarsen, telefon 94010188
E-post: Hans-Petter.Ragnarsen@asnes.kommune.no

Kontaktinfo

Koordinering, fag og forvaltning
Telefon 62 95 69 80