Miljørettet helsevern / Samfunnsmedisin i Solør

Grue, Åsnes og Våler samarbeider om samfunnsmedisinske oppgaver. Dette samarbeidet heter "Samfunnsmedisin i Solør".

Tjenesten innebærer et rådgivnings-, godkjennings- og tilsynsansvar overfor virksomheter og på områder hvor forskriftskrav og/eller retningslinjer innenfor miljørettet helsevern skal etterleves. 

Miljørettet helsevern er en deltjeneste i kommunehelsetjenesten. Den omfatter de faktorene i miljøet som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på innbyggernes helse. Dette dreier seg blant annet om biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale miljøfaktorer

Vi har kontor ved Furubo legesenter på Kirkenær. Ansvarsområdet er delegert til kommuneoverlege Jorun Slettli.

Send epost

Telefon: 62 95 08 50

Mobil: 477 86 317
 

 

Nettsidene til "Miljørettet helsevern i Solør" finner du her

 

Avfall og slam.  Veiledning og tilsyn med hygieniske forhold i forbindelse med renovasjon og avfallshåndtering, kontroll med forsøpling bl.a. bilvrak. Tillatelser til bruk av slam. 

 

Barns miljø i skoler og barnehager. Veiledning, tilsyn og godkjenning etter forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager.

 

Dyrehold. Hygieniske forhold ved dyrehold i tettbygd strøk. Tilsyn, godkjenning av bl.a. ridesenter og pelsdyrgårder.

 

Forurenset grunn. Kartlegging av forurensning i jord, byggegrunn og sedimenter. Helserisikovurdering, råd og veiledning.

 

Hygiene i lokaler m.m. Veiledning, tilsyn og godkjenning av lokaler der offentligheten har adgang: Frisører og hudpleievirksomhet o.l., camping-/leirplasser, kirker, svømmebasseng m.m.

 

Luftforurensning utendørs. Overvåking og målerapportering av helse- og miljøskadelige gasser og svevestøv. Informasjon, råd og veiledning om grenseverdier, problemområder, status, planer og utvikling for luftkvalitet.

 

Skadedyr. Veiledning om tiltak mot rotter, mus, skadedyr i boliger,o.l.

 

Stråling. Veiledning og tilsyn med helseskadelig stråling, radon, solarier, elektromagnetiske felt.

 

Støy. Råd, veiledning, og eventuelt vedtak om krav/retting vedrørende anleggstøy, støy fra tekniske installasjoner, bedrifter, trafikkstøy, fritids- og underholdningsstøy.

 

Vann. Godkjenning og tilsyn av drikkevannsanlegg. Overvåking av drikkevannskvalitet, badevannskvalitet, kjemisk og biologisk tilstand i vassdrag, tilsyn med hygieniske forhold i forbindelse med avløpsvann.

 

KONTAKTINFO

Ønsker du nærmere opplysninger tar du kontakt med kommuneoverlege, kommunelege 1 eller helse- og miljøkonsulent.

Tlf.: Helse- og miljøkonsulent 62942206 / 48882058 / 62942000 

Postadresse: Grue kommune, postboks 94, 2261 Kirkenær

Besøksadresse: Furubo legesenter, Energiveien 19,2260 Kirkenær - Telefon 62942200

E -post: kommunelegen@grue.kommune.no

 

Miljørettet helsevern er hjemlet i folkehelselovens kapittel 3