Kjølarønningen omsorgsbolig, psykisk helse- og rusbolig

Kjølarønningen er en døgnbemannet bolig med brukere i egen leilighet/bolig i Åsnes.

Besøksadresse: Kjølarønningen 13-15

Vakttelefon, hele døgnet: 45 63 92 95

Vi er en enhet under Psykisk helse og rustjeneste og har pr i dag ca. 40 brukere som mottar våre tjenester. Oppgavene våre er blant annet å motivere/bistå brukerne i daglige gjøremål for å mestre hverdagen best mulig. Vi har et tett samarbeid med Sparbyhuset dagsenter, Samtaletjenesten, Fønix,  Atico og Spesialhelsetjenester med flere.

Hva gjør jeg for å bli med?

Ved behov for våre tjenester, må det søkes via for eksempel lege. Søknaden blir behandlet av kommunens avdeling Koordinering, fag og forvaltning.