Pakkeforløp psykisk helse og rus

Barn og unge eller voksne henvises til psykisk helsevern når ett eller flere tegn på alvorlig psykisk lidelse foreligger.

Pakkeforløpet starter i kommunen / hos fastlege eller annen henviser, men registreres og måles først når spesialisthelsetjenesten mottar henvisningen. Ved samtidige tjenester skal kommunens kontaktperson være oppgitt i henvisningen. Forløpskoordinator i spesialisthelsetjenesten har ansvaret for å ta kontakt om videre samarbeid.

Pakkeforløp for psykisk helse og rus skal gi deg som pasient eller pårørende et behandlingsforløp som er helhetlig og forutsigbart, uten unødig ventetid. Du skal få mer innflytelse på behandlingen, og den skal evalueres systematisk underveis.

Les mer om psykisk helse hos Helsedirektoratet

 

Forløpskoordinatorer i Åsnes kommune for pakkeforløp psykisk helse og rus:

Barn: Linda Strand , telefon 62 95 67 70

Voksne: Lene Korntorp , telefon 468 11 708

 

Oppgaver tilknyttet det forløpskoordinerende arbeidet i kommunen:

• informere, veilede og gi råd til pasient og ev. foreldre/pårørende om pakkeforløp

• samarbeide med forløpskoordinator i spesialisthelsetjenesten

• sikre helhetlig oppfølging med utgangspunkt i pasientens og/eller foreldres mål, ressurser og behov

• sikre god samhandling mellom aktørene i helsetjenesten, samt andre relevante tjenesteytere

• sikre samordning av tjenestetilbudet

• initiere, innkalle og eventuelt lede møter knyttet til koordinering og ev. individuell plan

• følge opp, evaluere og oppdatere individuell plan

• forberede og koordinere aktuelle tiltak/tilbud i kommunen i god tid før utskrivning, mellom planlagte opphold og under poliklinisk behandling