Ferie og utsettelse av ferie

HOVEDFERIE
Det er arbeidsgiver som fastsetter tidspunktet for ferien innenfor de rammene loven setter. Det er med andre ord ikke slik at arbeidstaker har krav på å få lagt ferien til en bestemt periode, bortsett fra at arbeidstaker kan kreve at hovedferien som omfatter 18 virkedager (3 uker) gis i hovedferieperioden 1. juni – 30 september og arbeidstaker over 60 år som selv fastsetter tida for ferien den 6. uka. Arbeidstakere over 60 år skal varsle arbeidsgiver så tidlig som mulig og minst 2 uker før avvikling av ekstraferie. Vi har alltid forsøkt å la medarbeiderne få oppfylt sine ferieønsker, men på grunn av de rådende omstendigheter, vil det være nødvendig for arbeidsgiver å styre ferien i mye større grad enn tidligere.

Utsettelse av ferie for de som er pålagt karantene
De som er pålagt karantene vil ha rett til å flytte ferien på samme måte som om de blir syk i ferien, se ferieloven §9. Hvis du er syk, må dette dokumenteres av lege. Hvis du er pålagt karantene, må dette dokumenteres av leder. Arbeidsgiver har fortsatt styringsrett til å plassere ferien.

Ferie som ikke kan gjennomføres grunnet utreiseforbud fra myndighetene
Oppsatt og avtalt ferie går som normalt. Selve kostnaden knyttet til reise og opphold må den enkelte ta med eget forsikringsselskap. Vi kan ikke garantere at utsettelse av ferie grunnet utreiseforbud kan innvilges. Ved en langvarig pandemi vil vi få et enormt trykk på ferieavvikling senere på året, fra alle som har krav på å avvikle og utsette ferie. Vi som arbeidsgiver er nødt til å prioritere at tjenestene til innbyggerne blir opprettholdt på best mulig måte.

Endring av fastsatt ferie
Endring av fastsatt ferie kan kun foretas når dette er nødvendig på grunn av utforutsette hendinger, som medfører vesentlige driftsproblemer, og det ikke kan skaffes stedfortreder, jf. ferieloven § 6 nr. 3 (1). Arbeidsgiver skal videre drøfte en eventuell endring av ferien. Arbeidstaker kan kreve erstatning for dokumenterte merutgifter som følger av en omlegging av ferien. Merutgifter som arbeidstaker ikke har gitt opplysninger om under drøfting, kan bare kreves erstattet i den utstrekning de fremstår som nærliggende følger av omleggingen. Vilkårene for endring av allerede fastsatt ferie er strenge, og det må foretas en konkret vurdering av om vilkårene er oppfylte.


Takk
Vi setter stor pris på din fleksibilitet i disse krisetider, og vi vil til det ytterste forsøke å imøtekomme alle behov. Alle søknader om utsettelse grunnet rett eller ønske om utsettelse, sendes til din leder som vil behandle denne. Vi ber om forståelse for at vi ikke kan se på søknadene umiddelbart, fordi situasjonen nå er uoversiktlig.