Informasjon til medarbeidere – korona

I løpet av en uke har koronaviruset endret samfunnet vårt. Med alle disse endringene kommer det også mange spørsmål knyttet til rettigheter og plikter som medarbeider i Åsnes kommune. Her ønsker vi å gi dere noen svar på spørsmål som vi vet dukker opp.

Vi gjør oppmerksom på at som arbeidstaker i Åsnes kommune, har du selv plikt til å søke informasjon. Generell informasjon vil ligge på hjemmesiden, www.asnes.kommune.no, og vi vil legge ut aktuell intern informasjon på intranett ved behov.

Vi ber om forståelse for at vi ikke kan svare på alle spørsmål, siden situasjonen endrer seg raskt. Vi vil alltid forsøke å finne gode ordninger for våre medarbeidere, men denne krevende situasjonen vil fordre at vi alle er med på en felles dugnad for å klare å opprettholde våre tjenester.

Vi oppfordrer til at dere i tillegg til kommunens internettsider holder dere oppdatert på disse nettsidene.

Stengte arbeidsplasser & møter

Det er flere arbeidsplasser i kommunen som nå er stengt og medarbeidere har fått en annen arbeidsdag. Skolen har startet fjernundervisning for sine elever.

Rådhuset er stengt, og de fleste medarbeidere skal jobbe hjemmefra. Dette gjelder fram til 28.03.2020, eller inntil annen beskjed blir gitt. Alle fysiske møter med over 5 personer avlyses. Dersom det allikevel velges å ha fysiske møter (inntil 5 personer), må dere sitte med god avstand til hverandre, minimum 1-2 meter.

Spørsmål og svar om arbeidsforholdet:

Omsorgspenger

Har du rett på omsorgspenger når barnehagen og skolen er stengt? Det har du. Mer informasjon under lenken «Retningslinjer fra KS.

Vi vil oppfordre alle medarbeidere om å være kreative med tanke på hvordan dere organiserer hvem som skal være hjemme, slik at helsepersonell og annet nøkkelpersonell fortsatt kan jobbe. Følg rådene som ligger her for forebygging av smitte «folkehelseinstituttet».

Bruk av egenmelding

Ansatte har 24 dager egenmelding i løpet av 12 kalendermåneder. Det kan tas 16 dager sammenhengende. Maks antall dager er fortsatt 24. 2 Arbeidstakere som ikke har rett på sykepenger, eksempelvis hvis du sitter i karantene, men ikke er syk: Det er arbeidsgiver som betaler lønn i de første 16 dagene du er borte fra jobb, og vi har rett til å bruke 16 dager egenmelding. Vi anbefaler at du bruker egenmelding dersom du må sitte i karantene. Vi kommer tilbake med mer informasjon om hvordan dette skal føres og merkes i vårt egenmeldingsskjema.

Ferie

Sykdom og pålagt karantene kan gi grunnlag for utsettelse av ferien etter ferieloven § 9. Utover disse tilfellene har ikke den ansatte noen rett til å kreve ferien utsatt selv om det ikke lenger er mulig å reise på den ferien som var planlagt el.. Arbeidsgiver kan velge å akseptere slik utsettelse. For arbeidstakere som det i dagens situasjon ikke er et særlig behov for, bør arbeidsgiver vurdere konsekvensene dersom det gis slik utsettelse. Om mange skal avvikle ferie når virksomheten skal starte opp igjen, kan det skape utfordringer.

Må du avbestille ferie? Dette er ikke noe arbeidsgiver skal dekke. Du må ta kontakt med forsikringsselskapet. De fleste dekker nå reiser som blir avbestilt. Du kan lese mer på «Retningslinjer fra KS».

Permittering

Vi har ikke gått ut med permitteringer foreløpig. Dette kan endre seg. Eventuelle permitteringer vil bli varslet i god tid, og stortinget har også gått ut med at det gis full kompensasjon for de første 20 dagene.

Kan du som medarbeider nekte å komme på jobb på grunn av frykt for smitte?

Medarbeidere kan ikke nekte å komme på jobb. Frivillig hjemmekarantene kan bli vurdert som ulegitimert fravær.

Dette kan stille seg annerledes dersom det foreligger vesentlig fare for at den ansatte blir smittet dersom vedkommende møter på jobb, for eksempel ved utbrudd eller er mistanke om utbrudd der den ansatte arbeider. Hvis den ansatte tilhører en gruppe som har høyere risiko for alvorlig forløp av koronaviruset, for eksempel som følge av høy alder eller underliggende kronisk sykdom vil adgang til å motsette seg å stille på jobb, vil være større.

Dersom fraværet ikke skyldes sykdom, må det eventuelt løses med ferie, avspasering eller fravær uten lønn. Denne type fravær må vurderes opp imot driftsmessige hensyn.

Hjemmekontor

Leder står fritt til å inngå avtale med sine ansatte om å arbeide hjemmefra av hensyn til spredning av viruset, når dette er forenelig med arbeidets innhold. Fra sentralt hold er det oppfordret til at flest mulig benytter seg av denne løsningen.

Reiseforbud – privat

Folkehelseinstituttet har i vedtak pålagt helsepersonell forbud mot å reise. Det er ikke reiseforbud for andre yrkesgrupper, men Folkehelseinstituttet fraråder alle å reise utenlands, inkludert Norden. Alle som nå reiser ut av landet skal være i 14 dagers karantene når de kommer tilbake. Arbeidsgiver har rett til å nekte sykepenger i arbeidsgiverperioden for ansatte som nå reiser ut av landet og dermed må være i 14 dagers karantene når de kommer tilbake.

Har den ansatte rett på sykemelding og sykepenger selv om smitte ikke er påvist?

Hvis en ansatt får påvist smitte, er det medisinske vilkåret for sykepenger oppfylt. Dette dokumenteres med en sykemelding, og den ansatte vil ha rett på sykepenger. Hvis en ansatt får 3 beskjed av legen om å holde seg i karantene på grunn av mistenkt smitte, uten at smitte er påvist, vil den ansatte ha rett på sykepenger dersom legen, etter en faglig vurdering, kommer til at vedkommende utgjør en risiko for videre smitte av viruset.

Leder må imidlertid vurdere om en ansatt som er i karantene, men frisk, kan utføre sine arbeidsoppgaver f.eks. ved bruk av hjemmekontor. Hvis ansatte isolerer seg på eget initiativ uten at det foreligger smitte eller mistanke om smitte, har vedkommende ikke rett på sykepenger. Den ansatte har kun rett på sykepenger når en lege, etter en faglig vurdering, har bedt den ansatte om å holde seg isolert. Informasjon om dette finner du også på nav.no.

Spredningen av koronavirus har ikke medført endringer i arbeidsgiverperioden. Arbeidsgiverperioden på 16 dager gjelder ifølge NAV også ved sykemelding som følge av smitte av koronavirus.

Hvis du velger å reise utenlands, noe som nå medfører automatisk 14 dagers karantene ved hjemkomst, har du ikke rett på sykepenger.

Kan arbeidsgiver pålegge overtid?

Dersom det foreligger et «særlig og tidsavgrenset behov», kan arbeidsgiver i utgangspunktet pålegge arbeidstaker å arbeide utover avtalt og alminnelig arbeidstid (arbeidsmiljøloven § 10-6 første ledd). Eksempler på dette kan være ved fravær av andre ansatte, for eksempel på grunn av karantene, og det ikke er mulig å få tak i vikar eller stedfortreder. Koronasmitte/karantene kan således medføre lovlig bruk av overtid, på lik linje med andre uforutsette hendelser.

Kan arbeidsgiver omdisponere meg til andre oppgaver på andre arbeidssteder?

I forbindelse med utbrudd av koronaviruset, må det generelt kunne antas at plikten til å etterkomme arbeidsgivers bestemmelse om arbeidsoppgaver utvides ganske vidt når det gjelder helsepersonell. Etter vår vurdering må ansatt helsepersonell finne seg i å arbeide innen andre deler av den kommunale helsetjenesten enn hva de vanligvis gjør.

Når det gjelder andre grupper ansatte i kommunen enn helsepersonell og administrativt ansatte i kommunehelsetjenesten, vil det også kunne tenkes at man har grunnlag for endring av oppgaver og tjenestested i ekstraordinære situasjoner som følge av smitteutbrudd.

Informasjon & kontakt

Vi vil alltid forsøke å finne gode ordninger for våre medarbeidere, men denne krevende situasjonen vil fordre at vi alle er med på en felles dugnad for å klare å opprettholde våre tjenester. Vi anbefaler at du har tatt og god dialog med din leder når spørsmål oppstår.

Takk for at dere bruker ESS´et med samarbeid, engasjement og servicefokus i praksis i denne perioden!