Korona-senter på Haslemoen

Kommunene Åsnes og Våler har i fellesskap etablert et koronasenter på Haslemoen leir. Senteret består av tre virksomheter: Haslemoen infeksjonsklinikk, telt for prøvetaking og IKAD Haslemoen.

Klikk for stort bilde 

Haslemoen infeksjonsklinikk

Virksomheten i første etasje i bygningen kalles Haslemoen infeksjonsklinikk. Dette er et dagtilbud for legeundersøkelse av infeksjonssyke pasienter henvist fra fastlegekontorene for å begrense smittesituasjonen der.

Det er altså ikke et sted der man dukker opp uten avtale.

Hvis legen kommer fram til at man skal til infeksjonsklinikken, betyr ikke det nødvendigvis at man blir testet for korona. Nærmere vurderinger må gjøres før det eventuelt skjer, og det er kommuneoverlegen i respektive kommune som beslutter om noen skal testes eller ikke, i henhold til retningslinjer fra myndighetene.

 

Telt for prøvetaking

Utenfor bygningen er det en teststasjon i et telt.

Den 30. mars 2020 la regjeringen frem nye testkriterier på testing på SARS-CoV-2, koronavirus. I tillegg til tidligere kriterier er det lagt til at alle med symptomer på Covid-19 skal vurderes for testing.

Sykehuset Innlandet har samtidig gått ut og sagt at kapasiteten for testing fortsatt er noe begrenset. Det handler om at leveranser av testutstyr og kjemikalier ennå er mangelfull. Dette er ikke noe som begrenser bare oss i Norge, men gjelder generelt i hele verden. Man forventer at testkapasiteten over hele landet skal være oppe i ønsket antall ved utgangen av mai 2020. 

I Solør opplever vi ennå (tidlig i mai) at vi har relativt god kapasitet for testing. I og med at vi er avhengige av de samme leveransene som Sykehuset Innlandet, så må også vi prioritere litt strengt fremover, og da spesielt de som kommer inn under gruppe 7 (se nedenfor), slik sykehuset ber oss om. Det må også påregnes at prøvesvar først kommer etter 24-48 timer fremover når antall tester øker.

Testkriteriene er nå som følger:

Prioriterte indikasjoner for testing av Covid-19

Folkehelseinstituttet tilrår at det utføres test for SARS-CoV2 av (i prioritert rekkefølge) personer med akutt luftveisinfeksjon som har feber, hoste eller tungpustethet, eller som lege mistenker har Covid-19, og som er: 

  1. Pasient med behov for innleggelse.
  2. Pasient/beboer i sykehjem eller annen helseinstitusjon.
  3. Ansatt i helsetjenesten med pasientnært arbeid.
  4. Person over 65 år, eller voksen med underliggende sykdom*.
  5. Person som er i karantene pga nærkontakt til et bekreftet tilfelle av Covid-19, eller etter reise.
  6. Ansatt, barn eller elev i gjenåpnet barnehage, skole eller skolefritidsordning.
  7. Ny kategori: Andre med mistenkt Covid-19.

 

IKAD Haslemoen

Virksomheten i andre etasje kalles IKAD Haslemoen. «IKAD» står for interkommunal akutt døgnenhet.

IKAD Haslemoen er klargjort for å ta imot koronapasienter fra Åsnes og Våler.

De aktuelle pasientene er personer som kommer fra sykehusopphold etter behandling i forbindelse med Covid-19, sykdommen som koronaviruset kan føre til.

Tilbudet er rettet mot pasienter som er «for friske» til fortsatt å være på sykehus, men samtidig for dårlige til å flytte hjem.

Når sykehusene rigger seg for behandling av koronapasienter, må de omdisponere sine ressurser. Det kan føre til at pasienter som har vært innlagt av helt andre grunner enn Covid-19 skrives ut tidligere enn i en normalsituasjon og ikke kan reise hjem til seg selv. Pasienter i denne gruppen har også et tilbud på IKAD Haslemoen, men da i andre rom enn koronapasienter.

Klikk for stort bildeLaila Herlyng (lege i Åsnes), Glenn Thomas Øverby (prosjektleder) og Bo Brendstrup (kommuneoverlege i Våler og medisinskfaglig ansvarlig på Haslemoen) i et av rommene på IKAD Haslemoen.    

IKAD Haslemoen har 12 senger fordelt på fem rom. I utgangspunktet er tre senger tiltenkt Covid-19-syke, men dette kan utvides ved behov.

Helsepersonell er fysisk til stede hele døgnet hvis det er pasienter på IKAD Haslemoen. Lege er tilgjengelig og kan tilkalles døgnet rundt.

Ved inngangen til mai er det ingen pasienter på plass, men det er viktig å ha tilbudet klart hvis behovet oppstår.

Koronapasientene tas i mot i en smittesluse der de geleides videre inn til rom med senger. Her blir de værende til lege skriver dem ut og de kan reise hjem.

Klikk for stort bilde 

 

Hva tilbys pasientene?

Pasienter som kommer til IKAD Haslemoen, er alltid avklart etter at inklusjonskriterier i prosedyre for KAD (kommunal akutt døgnenhet) er oppfylt. Denne er spesifikk og tilpasset covid-situasjonen av leger.

«Inklusjonskriterier»  er retningslinjer eller krav om tilstedeværelse av visse kjennetegn ved sykdom (for eksempel varighet) eller pasient (for eksempel alder) som nedfelles i en forskningsprotokoll før en medisinsk undersøkelse påbegynnes. 

KAD har som oppgave å stabilisere, rehabilitere og behandle pasienten og bidra til å redusere behov for øyeblikkelig hjelp i spesialisthelsetjenesten, samt for KAD Haslemoen lindrende behandling ved Covid-19.

 

Hvilke kriterier er det for å bruke tilbudet?

Det er egne inklusjonskriterier for å benytte KAD. Dette er et tilbud i primærhelsetjenesten for pasienter som ikke kan sendes hjem,men som sykehuset mener er ferdig avklart eller ikke har behov for hjelp der,

 

Når kan man sendes hjem?

Når situasjonen er stabil nok til at man kan klare seg selv hjemme eventuelt med bistand fra hjemmesykepleien

 

Hvordan ivaretas smittesikkerheten for pasienter som ikke har vært på sykehus pga av Covid-19, men pga andre forhold?

Det er egne soner for smitte og ikke-smitte. Dette er tydelig regulert med sluser og egne innganger, samt bruk av smittevernutstyr der det er påkrevet

Klikk for stort bilde 

 

Godt rustet

Det har blitt jobbet intensivt i mange ledd i Åsnes og Våler kommune for å få klargjort dette tilbudet før påske. Godt samarbeid og mye tverrfaglig kompetanse har gjort dette mulig på svært kort tid.

Alle prosedyrer og rutinebeskrivelser har blitt laget i tråd med retningslinjer og tilpasset Covid-situasjonen av kommuneoverlegene med hjelp av spesialsykepleiere.

Vi er godt rustet for de føringer som er kommet fra Fylkesmannen om at kommunene må legge til rette for økt kapasitet for sengeplasser (KAD) for utskrivningsklare pasienter fra sykehus og pasienter som trenger kortvarig innleggelse i døgnenhet uten behov for behandling i spesialisthelsetjenesten.

Sykehusene har varslet at kommunene må påregne betydelig økt pågang og behov for slike sengeplasser når sykehusene selv får økt behov for akutte sengeplasser grunnet Covid-situasjonen.