Status for helse-, omsorg- og velferdstjenester i Åsnes kommune

Klikk for stort bilde  

Helse og familie:

Fysioterapi og ergoterapi:

 • Glomma fysikalske institutt stengt. Pasienter kan ta kontakt ved behov for råd eller veiledning i normal åpningstid.
 • Flisa fysikalske institutt stengt. Pasienter kan ta kontakt ved behov for råd eller veiledning i normal åpningstid, ukedager mellom 09.00-15.00.
 • Kommunal fysioterapitjeneste stengt for besøkende, alt av grupper og poliklinisk oppfølging utsettes. Tilgjengelig på telefon: 916 39 088.
 • Ergoterapitjenesten stengt for besøkende, tilgjengelig på telefon: 90116366.
 • Interkommunal Frisklivssentral stengt. Alt av grupper, kurs og samtaler utsettes.

Tilgjengelig på telefon 489 48 446 og e-post: Frisklivssentralen.Solor@asnes.kommune.no

Psykisk helse og rus:

Alle samtaleterapeuter har fra 16.3 hjemmekontor inntil videre, alle kan treffes på telefon og epost mellom kl 08.00 – 15-30. Alle pasienter får oppfølging via telefon.

KFF:

 • Alle ved KFF er tilgjengelige på arbeidstelefonen og mail i arbeidstiden
 • Resepsjonen på sykehjemmet blir ikke bemannet inntil videre

NAV:

Tilbake i normal drift.

Fra 02.06.20 kl. 0900-1430 er publikumsmottaket åpent for bruk av selvbetjeningsløsninger.

Fra 08.06.20 er det åpent for «drop in» mandag og torsdag kl. 1200-1400.

Andre fysiske møter etter avtale.

Ellers oppfordres alle til å benytte www.nav.no

 

ViTT:

 • Flisa dagsenter stengt inntil videre.
 • Redusert tjenesteyting på avlastningsboligen.

Åsnes omsorgstjeneste/ sjukehjemmet:

 • Grensepass til svenske ansatte klare
 • Ordinær drift og vi er forberedt på å bruke KAD seng for å avlaste SI Elverum.

 

 

Pr. 15. mars:

Kommuneoverlegene i Solør har i dag hatt møte, og vært i dialog med Fylkesmannen i Innlandet for nærmere avklaring. Det er enighet om at, til tross for at grensene mot Sverige er stengt, så vil vi tenke at nøkkelpersonell må kunne få komme på jobb i Solør. Vi har mange i helsesektoren som bor like over grensen, og konsekvensene dersom vi ikke tillater dette vil bli store og svært utfordrende for distriktet. Vi ber om at både personell og ledere skjerper oppmerksomhet på at man da ikke møter på jobb dersom man får symptomer som bety smitte og utvikling av COVID-19.

Helse og familie:

Ergo og fysio: tilgjengelig på telefon.

Alt av gruppevirksomhet og besøk til tjenesten avlyses. Stengt for oppmøte av pasienter.

Kontakt tjenesten på telefon for vurdering om din oppfølging kan utsettes.

Glomma fysikalske institutt og Flisa fysikalske institutt: Tilgjengelig på telefon.

Alt av gruppevirksomhet avlyses. Kontakt instituttene på telefon for vurdering om din oppfølging kan utsettes.

Frisklivssentralen holder stengt, men tilgjengelig på telefon. Gruppevirksomhet, kurs og individuelle samtaler utsettes.

6 private fysioterapeuter med driftstilskudd der noen kan omdisponeres  til andre oppgaver ved behov.  Det samme gjelder 1 kommunalt ansatt fysioterapeut. Videre har to helsepersonell stilt seg til disposisjon ved behov.

Barn prioriteres hos kommunalt ansatt fysioterapeut.

 

Pr. 14. mars:

Situasjonen er stabil og alle tiltak følges opp på sektoren. Tjenestemottakernes behov vurderes fortløpende og tilrettelegges i tråd med dette.

Les mer utfyllende informasjon i statusoppdateringen fra 13. mars nedenfor.

 

Pr. 13. mars:

 

Hjemmebasert omsorg (HBO):

 • Alle pasienter og flere pårørende er kontaktet – informert om at Hjemmetjenesten nå KUN bistår de som har et absolutt behov for hjelp.
 • Noen har fått reduksjon i sine besøk daglig eller ukentlig, samt at vi med noen opprettholder kontakten via telefonen.
 • Vi prøver å begrense slik at den samme ansatte mest mulig reiser ut til samme pasient.
 • Vi har orientert Sønsterud bofellesskap om at de kan ringe vakttelefonen hvis de trenger bistand. Det er kontroll på situasjonen ved bofellesskapet.
 • Vi vurderer og evaluerer endringer hos pasienter. Bistand vil bli gjeninnsatt ved behov.

 

Helse og familie:

 

Sparbyhuset: Stengt for oppmøte av pasienter fra og med mandag 16. mars.

Dagsenteret stenges for pasienter

Fønix holder stengt for fysisk oppmøte, pasienten følges opp via telefon.

Samtaletjenesten følger opp pasientene på telefon/Skype.

 

Koordinering,  fag og forvaltning (KFF):

KFF avlyser alle hjemmebesøk og kartlegginger i hjemmet fremover.

 • Tar oppfølging av pasienter og pårørende på telefon.
 • Stenger hoveddøra inn til kontorene og henger kontaktinfo på døra.
 • Har løpende kontakt med øvrige enheter om endringer og utfordringer som må løses.
 • Alle ved KFF er tilgjengelige på arbeidstelefon og epost i arbeidstiden.

 

Solør barneverntjeneste:

Solør barneverntjeneste vil ha medarbeidere på jobb og i tillegg betjene vakttelefonen fra mandag 16. mars. Vakttelefonen er bemannet kl. 09-15 hver dag, foreløpig i uke 12 og 13.

Vi har fokus på å ivareta akuttberedskap og annen nødvendig drift de kommende ukene.

 

Virksomhet for tilpassede tjenester (ViTT):

Avlastningsboligen: Redusert antall barn på avlastning. Vurderer fortløpende ytterligere reduksjon, evt. stenging. Har kontakt med pårørende, som alle forstår situasjonen.

Evenshaugen: Omsorgsboligen er stengt.

Flisa dagsenter: Ble stengt 13. mars. Tjenestemottakere er informert.

Myra: Gruppeboligen er stengt.

 

Åsnes omsorgstjeneste:

Begrensing av besøk ble gjort torsdag ettermiddag både på Sønsterud bofellesskap og Åsnes sykehjem.

Ordinær drift opprettholdes.

Hjemmebasert omsorg i Åsnes har åtte studenter fra fakultet for helse- og sosialvitenskap ved Høgskolen i Innlandet (HINN) i praksis.

HINN har besluttet at praksis for studenter avlyses fra senest mandag 16.3 kl 8 og inntil videre.

Likevel kan helsetjenesten i  Åsnes ha behov for å mobilisere studentene for å avhjelpe situasjonen.

Følgende informasjon gis til studentene: Det er forventet at helsetjenesten kommer til å ha behov for flere ressurser i tiden som kommer. Alle studenter innen helse- og sosialfag må forvente å bli mobilisert til å tjenestegjøre. De regionale helseforetakene og kommunehelsetjenesten er ansvarlig for eventuell mobilisering av studenter. HINN ber studentene om å stille seg disponible.

NAV Åsnes:

NAV går over til digital kontakt med brukerne

NAV Åsnes er stengt for publikum

* Du kan skrive til oss på «Ditt NAV»  på www.nav.no

* Du kan ringe oss på telefon 55553333

* For akutte situasjoner vedrørende sosial nødhjelp, ring 412 77 108 mellom kl. 08.00-15.30 på hverdager.

* For de som ikke kan nå oss på en av disse måtene er selvbetjeningsløsningen i Negardsvegen 1 åpen kl. 12-14 på hverdager. Her vil du finne ulike søknader og mulighet til å skrive beskjeder til oss og legge det i postkassa. Postkassa blir sjekket hver dag.

For spørsmål rundt permitteringer, se www.nav.no eller ring 40 0183 78.

 

Åsnes helsestasjon:

- Barn og voksne med tegn til feber, luftveissmitte, hoste og/eller vært i kontakt med smittepåviste skal ikke inn på helsestasjonen, men ta kontakt på forhånd av avtalen.

- Barn til kontroll skal kun følges av én person (mor, far eller nærmeste foresatte).

- Barn til kontroll bes komme til avtalt tid, så man ikke oppholder seg unødvendig tid på venterom.

- Kontroller utenom 6-ukerskontroll og vaksinekontroll utsettes inntil videre.

- Kontroller hos jordmor går som planlagt.

- Oppfølging av nyfødte vil bli gjort etter avtale, med kontroller på helsestasjon.

 

- Drift av Helsestasjon for Ungdom i Solør fortsetter, men de som ønsker avtale bes kontakte oss i forkant på 90198568 eller LiseKjersti.Kjekshus@asnes.kommune.no

- Samtaler/konsultasjoner hos Barne- og familieteamet begrenses til det høyst nødvendige.   

Disse endringene gjøres for å begrense smittespredning.

I den anledning vil helsesykepleierne være mer tilgjengelig på telefon.

Det vil si at foreldre bes kontakte sin helsesykepleier ved behov ut over de kontroller som fortsatt utføres:

* Anne Kristin Svenkerud, barnekontroll/Sønsterud skole: 97199171

* Wenche Nygaard, barnekontroll/Jara skole og Solør Montessoriskole: 47974204

* Hildegunn Dyresen, Flisa skole: 96949675

* Lise Kjersti Kjekshus, barnekontroll, Åsnes ungdomsskole, Helsestasjon for ungdom: 90198568

* Linda Strand, Solør videregående avd. Flisa/Sønsterud: 95158525

* Tove Tjellaug,  jordmor: 97652904

 

Telefonnummer til Barne- og familieteamet:

Vilde, psykolog: 47974204

Kjersti: 48882403

Reidun: 48152970