Kommunalt næringsfond COVID-19

Åsnes kommune har fått tildelt kr 1.213.940 i ekstraordinært tilskudd til kommunalt næringsfond. Søknader kan sendes inn fra og med publisering av ordningen med absolutt søknadsfrist 15. september 2020.

Tildelingskriteriene er fastsatt av Kommunal- og Moderniseringsdepartementet (KMD), og midlene er fordelt av Innlandet fylkeskommune til kommuner som er hardt rammet av høy arbeidsledighet som følge av Covid-19.
Midlene skal sette kommunene i stand til å legge tilrette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial.

Midlene skal benyttes til bedriftsrettet støtte, og til andre næringsrettede tiltak som kommunene mener er viktig for å motvirke de negative virkninger av koronavirusutbruddet, hvor en vektlegger betydningen for arbeidsplasser, verdiskaping og økonomisk aktivitet.

Støtten til bedrifter må gis i tråd med regelverket om offentlig støtte. Bedriftsstøtte kan gis etter reglene for bagatellmessig støtte. Departementet har meldt inn ordningen med kommunale næringsfond under det alminnelige gruppeunntaket til ESA, og kommunene kan da tildele støtte i tråd med innmeldte støttekategorier, eller etter reglene for bagatellmessig støtte.

For bevilgningen gjelder Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbruddet.

 

Hvem kan søke støtte?

Målgruppen er bedrifter og andre næringsaktører.

Midlene skal benyttes til bedriftsrettet støtte, og til andre næringsrettede tiltak som kommunene mener er viktig for å motvirke negative virkninger av koronavirusutbruddet.

Kriterier for måloppnåelse er

a) utvikling i sysselsetting og antall arbeidsplasser og

b) utvikling i verdiskaping og økonomisk aktivitet.

Tilskuddet skal ikke gå til å dekke ordinære driftskostnader. Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av prosjektets kapitalbehov, og det skal aldri overstige 75 prosent. Prosjektet det søkes om støtte til må kunne iverksettes og gjennomføres innen utgangen av desember 2020.

 

Hvordan søke støtte?

Søknad gjøres i regionalforvaltning.no Kommunalt næringsfond COVID-19 –Åsnes kommune.

 Om du leser dette på en annen digital tjeneste:
Finn ordningen ved å søke opp kommunenavnet på startsiden.
NB: Velg riktig ordning "Kommunalt næringsfond COVID-19 – Åsnes kommune.

Det er kun her en kan søke om midler fra dette ekstraordinære kommunale næringsfondet i 2020 i forbindelse med Krisepakke 3 fra regjeringen.

Det er viktig at alle felter i søknadsskjemaet fylles ut. Du kan supplere søknaden med vedlegg. 

Trenger du hjelp til utfylling?

Eventuelt behov for veiledning får du ved henvendelse til Anette Strand Sletmoen, i Solør Næringshage AS, som driver Åsnes kommunes førstelinjetjeneste for næringsutvikling. Anette kan nås på tlf 994 45 426 eller anette@solornh.no.

 

Vurdering og behandling av søknader

Søknader blir vurdert etter Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond, og ved søknadsfristens utløp blir alle søknader vurdert og innstillingen blir sendt samlet til sluttbehandling hos styret for Åsnes nærings- og utviklingsfond.

Vær oppmerksom på at det bare unntaksvis utbetales forskudd på tildeling, og at det forventes at foretaket kan bære sine prosjektkostnader selv inntil sluttrapportering med regnskapsbekreftelse fremsendes for prosjektet.

 

Søknad:

Søknad sendes på søknadsskjema via regionalforvaltning.no

Søknaden skal inneholde:

  • Søkers navn, adresse, telefonnummer, epost, organisasjonsnummer/fødselsnummer
  • Kort informasjon om personene bak prosjektet/tiltaket.
  • Kort informasjon om idé, produkt, marked, opplæringsbehov, kunder, konkurrenter, hindringer, fortrinn osv.
  • Kostnadsplan/kapitalbehov må spesifiseres med relevante kostnadsposter og delsummer. Eget arbeid kan inkluderes som del av finansieringen.
  • Søker må oppgi hvor mye som er mottatt i bagatellmessig støtte fra det offentlige de siste tre årene.
  • Driftsbudsjett for evt. etableringsår og minimum to hele driftsår.
  • Skatteattest ikke eldre enn 6 måneder. Skatteattest bestilles via Altinn.no.
  • Er selskapet allerede i drift, skal siste års regnskap vedlegges søknaden.

Søknadene behandles i fondets styre som offentlige (åpne) dokumenter. Dersom det er forhold i søknaden som søker mener skal unntas offentlighet, må dette tydelig framkomme i søknaden.

Det vil likevel være opp til Åsnes kommune å vurdere om innholdet er av en slik art at det skal unntas offentlighet eller ikke, jf Lov om offentlighet i forvaltningen. Hvem som får tilskudd og hvor mye som innvilges i tilskudd vil være offentlig.

  

Utbetaling

Tilskuddet vil bli utbetalt når søker har sendt inn rapport og  utbetalingsanmodning.

Rapportering skjer via regionalforvaltning.no

Utbetalingen skal skje etterskuddsvis.