Kompensasjonsordning for bedrifter som er rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak

COVID-kompensasjonsordning lokale virksomheter - Åsnes kommune

Søknadsfrist 18.4.2021

Formålet med tilskuddet er å støtte lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Kommunen har stor frihet til å tilpasse hva slags virksomheter som mottar støtte avhengig av den lokale situasjonen. Fordelingen gis på grunnlag av om søker oppfyller tildelingskriteriene, den enkelte kommunes behov og det beløpet kommunen har mottatt.

Tildelingskriterier

 • Støtte gis til næringer med kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstenging
 • Primært gis støtte til virksomheter med hovednæring innenfor reiseliv-, arrangement- og serveringsnæringene
 • Destinasjonsselskaper og andre fellestiltak for reiselivet som på grunn av pandemien har stor omsetningssvikt i 2021 kan også søke
 • Tilskuddet skal kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene

 

Søknadsfrist 18.4.2021

 • Den som oppfyller kriteriene kan søke direkte i regionalforvaltning.no innen 18.4.2021.
 • Du kan kun søke midler i den kommunen hvor selskapet er registrert.
 • Det må opplyses hvor mange ansatte som er i virksomheten.
 • Det må beskrives hvilket tap bedriften har hatt og hva det består i.
 • Du må legge ved årsregnskap for de siste to-tre årene eller næringsoppgave, samt skatteattest (eller godkjent avtale med skatteetaten).
 • Virksomheten blir vurdert ihht. positive regnskapsresultater de siste årene.
 • Tildelte midler utbetales i sin helhet til kontonummer oppgitt i søknadsskjema.
 • Det må opplyses i søknaden om selskapet har mottatt støtte fra andre kompensasjonsordninger som følge av korona pandemien.
 • Det skal opplyses om selskapet har mottatt bagatellmessig støtte, fra hvem og hvor mye for de to siste og inneværende regnskapsår.
 • Kommunen vil behandle søknaden, og søker får beskjed om vedtak så raskt som mulig etter søknadsfristens utløp..

 

Rammen for ordningen er tilskuddene fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet på kr 659 140 i mars og i tilleggsbevilgning med  kr 250 000 i april.

Rammen for ordningen er kr 909 140 og tildeling av tilskudd skjer innenfor dette beløpet

 

COVID-kompensasjonsordning lokale virksomheter - Åsnes kommune

Søknad sendes inn via regionalforvaltning.no