Kompensasjonsordning for lokalt næringsliv rammet av Covid-19-restriksjoner

Kommunene har fått tilført nye midler fra KMD til den kommunale kompensasjonsordningen, og Åsnes kommune har kr. 392 000 til fordeling. Søknadsfrist er 10. januar 2022 (kl. 23.59)

Hvem kan søke om midler?

Formålet med kompensasjonsordningen er å avhjelpe situasjonen i næringsliv som igjen er rammet av nye smittevernrestriksjoner.

Bedrifter i disse bransjer vil bli prioritert:

  1. Servering og skjenking
  2. Reisearrangør og overnatting

Kommunene skal bruke midlene på lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstenging, støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.

Kommunene har betydelig frihet til å tilpasse hva slags virksomheter de kan støtte avhengig av den lokale situasjonen.

Støtten beregnes skjønnsmessig ut fra søknadsgrunnlaget, dokumentasjon, mengden søknader og tilgjengelige midler til fordeling.

Dersom søknadenes godkjente søknadsbeløp overskrider rammen for ordningen, vil tilskudd bli avkortet forholdvis mellom søkerne.

 For alle overnevnte kategorier gjelder:

  • Tilskudd vil bli gitt etter notifisert ordning støtte etter statsstøtteregulativet
  • Hoveddelen av driften må være lokalisert i kommunen
  • Lokale avdelinger i større konsern, vil normalt være utelukket fra ordningen

Vi ber om følgende vedlegg:

  • Skatteattest og eventuell dokumentasjon på innvilget betalingsutsettelse fra Skatteetaten ved skylte beløp. Ved eventuelle betalingsanmerkninger mot bedriften, må forklaring fra autorisert regnskapsfører foreligge.
  • Halvårsregnskap 2021, periodisert og kontospesifisert med både balanse og resultat
  • Årsregnskap 2020.

 

Hensikten med tilskuddet å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Du sender inn søknad via regionalforvaltning.no