Kommunal kompensasjonsordning COVID-19 for virksomheter i Åsnes kommune

Ny kommunal kompensasjonsordning for virksomheter i næringslivet i Åsnes kommune rammet av koronatiltak. Søknadsfrist er 1. september 2021.

Åsnes kommune er tildelt kr. 550.000  til "kompensasjonsordning til lokale virksomheter". Søknadsfrist er 1.9.2021 klokka 23.59.

Målet med tilskuddet er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Ordningen skal også fungere som en kommunal ventilordning, for å kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene.

Tilskuddet skal brukes på tiltak på lokale virksomheter som er rammet av smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning. Det er fra departementet gitt betydelig frihet til å tilpasse hva slags virksomheter de kan støtte, avhengig av den lokale situasjonen.

Les mer om kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter på regjeringen.no

Søknader blir helhetsvurdert i samsvar med følgende tre kriterier;

  • Regnskapstall og tildelt støtte – påløpte og uunngåelige kostnader, omsetningsfall, regnskapsmessig tap, kostnadstilpasning, grad av dekning på andre støtteordninger og risiko for konkurs.
  • Vurdering – i hvilken grad virksomheten er berørt av smittevernrestriksjoner og nedstengninger, ukompensert arbeidsbelastning på ledende og eiende ansatte, risiko for permanent tap av permitterte ansatte, gjenåpningskostnader og utsatt driftskritisk vedlikehold på driftsmidler. Virksomheter i vekstfase.
  • Betydning for attraktivitet – virksomhetens betydning for Åsnes´ attraktivitet med hensyn til beboere, besøkende og bedrifter, herunder spesielt egenartede tilbud og tjenester.

Vi oppfordrer alle som har lidd økonomiske tap av smitteverntiltak direkte eller indirekte gjennom hele koronaperioden til å søke. Det er slik at de som har fått tildeling i tidligere runder kan søke i denne runden også, men tidligere tildelinger kan bli hensyntatt i vurderingen. Søkte du midler i forrige runde av kommunal kompensasjonsordning, må du sende inn søknad på nytt for å bli med i denne runden.

Søkere må være registrert i Brønnøysundregistrene og ha forretningsadresse i Åsnes kommune.

Søknadene behandles av styret i Åsnes nærings- og utviklingsfond i slutten av september. Søknadene er i utgangspunktet offentlige.

 

På side tre i skjemaet i regionalforvaltning skal søker oppgi poster som ønskes å få dekt gjennom ordningen. Søker skal her oppgi kronebeløp for hver post fordelt på årene 2020 og 2021.

Hver post skal beskrives overordnet i kolonnen beskrivelse kostnad/tap. For at saksbehandler skal kunne vurdere søknaden din, ber vi deg svare på følgende spørsmål som underlag for beløpet som søkes.

Svar på spørsmålene vektlegges betydelig i tildelingen.

  1. Gi en beskrivelse av hvordan virksomheten er rammet av lokale og nasjonale tiltak
  2. Gi en beskrivelse av hvilke konsekvenser dette har hatt – (nedbemanning, nedstengning, permittering, redusert lønn, redusert kontanter, utsatt vedlikehold, utsatt driftskritiske investeringer, etterslep av husleie etc.)
  3. Hva har blitt gjort for i å minimere tap/kostnader?
  4. Gi en utfyllende og konkret beskrivelse av postene det søkes kompensasjon for. Vis gjerne til underliggende tall for omsøkt beløp og sammenhenger til regnskap. – (eksempelvis; tap i omsetning bør forklares med hvordan søker har tilpasset kostnadene som følge av dette, ved reduserte åpningstider eller redusert kundekapasitet bør regnestykker for tap fremlegges), søker man kompensasjon for kostnader må søker beskrive og vise til tall som bekrefter tapet.

Søknad sendes elektronisk gjennom www.regionalforvaltning.no. Søknaden må inneholde foretakets navn og organisasjonsnummer, tilskuddsbeløp og hvilken annen offentlig støtte foretaket har mottatt, og hvem som har gitt denne støtten. Det er søkers ansvar å fylle ut komplett søknad.

I forbindelse med saksbehandlingen vil det kunne hentes inn informasjon fra andre kilder.

***

Har du spørsmål til utlysningen eller søknaden, ta kontakt med Åsnes kommune, Nils Lindeberg, på e-post nils.lindeberg@asnes.kommune.no i god tid før søknadsfristen.