Avgifter for vann, avløp og septikrenovasjon

Gebyrsatsene er oppgitt inklusiv merverdiavgift. Gebyrene er merverdiavgiftspliktige, hvis ikke annet er spesifisert under det enkelte punkt.

I eksisterende og nye boligfelt, industrifelt, forretningsområder o.l. hvor refusjoner for veg, vann og avløp er fastsatt på grunnlag av faktiske investeringer eller er innregnet i tomteprisen, betales tilknytningsgebyr i henhold til gjeldende Forskrift for vann- og avløpsgebyrer i Åsnes kommune.

«Tilknytningsavgiften differensieres i to grupper:

Gruppe 1: Lav sats, gjelder for: - Eiendommer som betaler/har betalt sin andel av interne opparbeidelseskostnader i selvfinansierte kommunale og private tomtefelt eller andre utbyggingstiltak hvor refusjon kreves.

Gruppe 2: Høy sats, gjelder for: - Bebygde eller ubebygde eiendommer som tidligere ikke har betalt for andel av interne opparbeidelseskostnader av tomtefelt, refusjon eller kostnader med offentlig vann- og/eller avløp i tomteprisen.»

VANN:

Årsgebyr fastledd 1125,00
Årsgebyr mengdeavhengig del pr. kbm. 19,96
Gebyrreduksjon som følge av brudd i vannforsyningen eller utilfredsstillende kvalitet på vannet (iht Forskriftenes § 3-9) 412,50
   

Tilknytningsavgift for bolig, lav sats, pr bruksenhet

12500,00

Tilknytningsavgift for bolig, høy sats, pr bruksenhet

34625,00

Tilknytningsavgift for andre bygg, lav sats, første 100 kvm.

12500,00

Utover 100 kvm., pr. kvm. 18,75

Tilknytningsavgift for andre bygg, høy sats, første 100 kvm

34625,00

Utover 100 kvm., pr. kvm. 51,94
   

AVLØP:

Årsgebyr fastledd   1125,00  
Årsgebyr mengdeavhengig del, pr. kbm

41,19

 

Tilknytningsavgift for bolig, lav sats, pr bruksenhet

15625,00

Tilknytningsavgift for bolig, høy sats, pr bruksenhet

46875,00

Tilknytningsavgift for andre bygg, lav sats, første 100 kvm

15625,00

Utover 100 kvm, pr. kvm. 23,44

Tilknytningsavgift for andre bygg høy sats, første 100 kvm

46875,00

Utover 100 kvm, pr. kvm. 70,31

 

Gebyr for vannavstenging

For oppmøte i forbindelse med avstenging/-påsetting av vannforsyning betales et gebyr.

825,00

 

SEPTIKKRENOVASJON

Gebyrregulativ etter forurensningsloven §  34 og § 52.

 

Tømming ordinær rute inntil 4 m3

2370,00

Tømming ordinær rute. Gebyr utover 4 m3,  pr. m3

592,50

Tømming utenom ordinær rute inntil 4 m3

2605,00

Tømming utenom ordinær rute. Gebyr utover 4 m3, pr. m3

651,25

Tømming utenom ordinær arbeidstid  inntil 4 m3

3215,00

Tømming utenom ordinær arbeidstid. Gebyr utover 4 m3,  pr. m3

803,75

Tømming av tette tanker inntil 4 m3

2740,00

Tømming av tette tanker. Gebyr utover 4 m3 minimumsgebyr pr. m3

685,00

Kontrollgebyr spredte avløpsanlegg (fritatt for mva. myndighetsutøvelse) oppfølging av vanndirektivet.

252,00
Fjerning av is, snø, jord etc. pr time 425,00

Kontaktinfo

Anita Henriksen
Konsulent
E-post
Mobil 47 36 12 44