Avgifter for vann, avløp og septikkrenovasjon

Gebyrsatsene er oppgitt ekskl. merverdiavgift. Gebyrene er merverdiavgiftspliktige, hvis ikke annet er spesifisert under det enkelte punkt.

I eksisterende og nye boligfelt, industrifelt, forretningsområder o.l. hvor refusjoner for veg, vann og avløp er fastsatt på grunnlag av faktiske investeringer eller er innregnet i tomteprisen, betales tilknytningsgebyr ifølge gjeldende forskrifter for vann- og kloakkgebyr etter følgende satser.       MVA kommer i tillegg til alle nedenstående satser

 

VANN:

Tilknytningsavgift for bolig lav sats, pr bruksenhet

10000,00

Tilknytningsavgift for bolig høy sats, pr bruksenhet

27700,00

Tilknytningsavgift for andre bygg lav sats, pr kvm

100,00

Tilknytningsavgift for andre bygg høy sats, pr kvm

290,00

Årsgebyr mengdeavhengg del pr kbm

9,24

Årsgebyr fastledd

930,00

Kontroll av vannmåler på stedet

0,00

Gebyrreduksjon som følge av brudd i vannforsyningen eller utilfredsstillende kvalitet på vannet (iht Forskriftenes § 3-9)

330,00

AVLØP:

Tilknytningsavgift for bolig lav sats, pr bruksenhet

12500,00

Tilknytningsavgift for bolig høy sats, pr bruksenhet

37500,00

Tilknytningsavgift for andre bygg lav sats, pr kvm

130,00

Tilknytningsavgift for andre bygg høy sats, pr kvm

380,00

Årsgebyr mengdeavhengg del pr kbm

24,50

Årsgebyr fastledd

930,00

Gebyr for vannavstenging

For oppmøte i forbindelse med avstenging/-påsetting av vannforsyning betales et gebyr.

600,00

SEPTIKKRENOVASJON

Gebyrregulativ etter forurensningsloven §  34 og § 52,
Alle priser er oppgitt eks mva.   

 

Tømming ordinær rute inntil 3m3

1317,00

Tømming ordinær rute. Gebyr utover 3m3,  pr m3

439,00

Tømming utenom ordinær rute  inntil 3m3

1446,00

Tømming utenom ordinær rute. Gebyr utover 3m3, pr m3

482,00

Tømming utenom ordinær arbeidstid  inntil 3m3

1788,00

Tømming utenom ordinær arbeidstid. Gebyr utover 3m3,  pr m3

596,00

Tømming av tette tanker  inntil 3m3

1521,00

Tømming av tette tanker. Gebyr utover 3m3 minimumsgebyr pr m3

507,00

Kontrollgebyr spredte avløpsanlegg (fritatt for mva myndighetsutøvelse) oppfølging av vanndirektivet

195,00
Fjerning av is, snø, jord etc. pr time 300,00

Kontaktinfo

Anita Henriksen
konsulent
E-post
Telefon 62 95 66 67
Mobil 473 61 244