Drikkevann

Åsnes kommune har  et vannbehandlingsanlegg som leverer ditt viktigste næringsmiddel – rent drikkevann.  I praksis er du i kontakt med kommunens vannforsyning flere ganger daglig, blant annet når du tar deg et glass vann, en dusj eller er på toalettet.

Klikk for stort bilde

Forsyningsområde

Åsnes kommunale vannverk forsyner Velta, Skalbukilen, Sønsterud, Kjellmyra, Flisa, Knappum, Arneberg, Hof og Kvisler. Pr. 2018 er 2400 abonnenter tilkoblet vannverket. Dette utgjør 5000 fastboende personer. Maksimalt forsyner vannverket 10000 personer. Med dagens forbruk og lekkasjer leverer vannverket ca. 1500 m3 pr. døgn.

 

Kilde

Vannverket har en grunnvannskilde, Søkkediet, som hovedkilde. Grunnvannet mates ved infiltrasjon fra vassdrag. Nedbørsfeltet er båndlagt med klausuler for å beskytte mot forurensning, og sone 0 er inngjerdet med viltgjerde, høyde 2,45 meter.

 

Teknisk beskrivelse

Vannverket består av 4 borebrønner i løsmasser, som kan levere 220 m3 pr. time til sammen. Vannet pH-justeres med vannglass og pumpes ut med 3 frekvensstyrte utløpspumper på forsyningsnettet fra 2 stk rentvannsbasseng på til sammen 144 m3. Anlegget har klor i reserve (nødkloringsanlegg).

Ledningsnettet strekker seg fra Søkkediet til Sønsterud, videre til lukket høydebasseng på ca. 1600 m3 i Kjølaberget og til Austadkrysset og videre under Glomma(styrt boring) til Kvisler/Sparbymoen. Total lengde på ledningsnettet er ca. 160 000 m, hovedsakelig bestående av PVC. Flere hundre kummer hører til ledningsnettet.

Vannverket har nødstrømsaggregat på 30 kW som startes manuelt ved behov og gir en produksjon på ca 65 kbm/t i tillegg til at det drifter en brønnpumpe som gir 88 kbm/t samt lys i vannverket.

Trykkøkningsstasjoner sikrer tilstrekkelig vanntrykk for øvre deler av  Kjølen og Bashammeren boligområder.

Antonsdammen høydebasseng har en disponibel kapasitet på 1440 kbm fordelt på to kammer. Det er mengdemålere på innløp og utløp samt rørbruddsventil innstilt på 100 kbm pr. time.

Vannverket benytter Guard automation til styring og overvåking.

Kontaktinfo

Ove Johnny Dybendal
Leder/Enhetsleder
E-post
Telefon 62 95 66 63
Mobil 915 99 235