Tilsyn kloakkanlegg

Åsnes kommune er i gang med et omfattende arbeid med tilsyn og opprydning i private avløpsanlegg. Dette er en lovpålagt oppgave som må gjennomføres av alle kommuner i Norge.

For å finansiere dette arbeidet har kommunestyret i Åsnes vedtatt å innføre et gebyr for tilsyn og opprydning av privat avløp, gjeldende fra 1. januar 2019.  Alle eiendommer som har et privat avløpsanlegg får dette gebyret.

Gebyret er på kr. 195 pr. år og faktureres sammen med øvrige kommunale avgifter, fordelt på to terminer. Gebyret ble fakturert første gang i 2019.

 

Arbeidet med opprydding av private avløpsanlegg er nærmere beskrevet i denne handlingsplanen:

Handlingsplan for utbedring av private avløpsanlegg i Åsnes kommune 2019 - 2023 (PDF, 818 kB)

 

Bakgrunn

Utslipp av avløpsvann fra private avløpsanlegg utgjør en betydelig del av forurensning til vann og vassdrag. Dårlig renset avløpsvann kan føre til forurensning av drikkevann og badevann, samt bidra til gjengroing og dårlig vannkvalitet i bekker, elver og innsjøer. I Åsnes kommune er det ca. 2600 private avløpsanlegg. Mange av disse avløpsanleggene tilfredsstiller ikke lenger dagens krav for rensing og utforming, og trenger en oppgradering for å redusere forurensningen til vann og vassdrag.

Bakgrunnen for å rydde opp i private avløpsanlegg er EUs vanndirektiv, som ble gjort gjeldende i Norge i form av vannforskriften som trådte i kraft i januar 2017. Hovedmålet med EUs vanndirektiv er å sikre god tilstand i alt ferskvann, grunnvann og kystvann.

 

Hvem får tilsynsgebyret?

Hvis boligen din har innlagt vann (offentlig eller privat vannkilde) og septiktank/avløpsrenseanlegg, må du betale tilsynsgebyret. Det gjelder også dersom du har minirenseanlegg eller kun en kum for gråvann.

De som har separat avløpsanlegg for svartvann (avløp fra toalett) og gråvann (alt annet avløpsvann) betaler kun ett tilsynsgebyr.

Dersom det er to anlegg på eiendommen, f.eks. et anlegg for bolig og et anlegg for driftsbygning, må du betale to tilsynsgebyr.

Det er kun ett gebyr per anlegg. Dersom du har fellesanlegg med naboen, blir tilsynsgebyret delt på de husstander som er tilknyttet anlegget.

 

Hva dekker tilsynsgebyret?

Tilsynsgebyret er uavhengig av hvilke tilsynsoppgaver som blir utført inneværende år og finansierer alt kommunalt arbeid for å hindre forurensning fra private avløpsanlegg, blant annet:

* Gjennomgang av dokumentasjon og registreringer for det aktuelle anlegget. Kontakt med eier dersom det er uklarheter om anlegget.

* Kontroll og oppfølging av tømmerapporter, servicerapporter og årsrapporter.

* Vurdering av tømmefrekvens og tilgjengelighet.

* Planlegging og gjennomføring av tilsyn/kontrollbesøk (dette vil bli varslet i forkant) .

* Gjennomgang av resultater etter kontrollbesøk.

* Kontroll av forurensning, lukt eller annen sjenanse fra anlegg. 

* Oppfølging av eventuelle avvik, og dermed pålegg om tiltak.

* IT-løsninger for informasjonsdatabase.

 

Hva har Åsnes kommune gjort til nå?

Sommeren 2018 ble det gjennomført fysiske tilsyn av private avløpsanlegg rundt Gjesåssjøen og Strandsjøen.

 

Selvkostprinsippet

Gebyrstørrelsen bestemmes ut fra kostnadene kommunen har med å gjennomføre tilsyn og med å forhindre forurensning fra private avløpsanlegg (se liste over hva gebyret dekker lenger opp). Innkreving av tilsynsgebyr er basert på selvkostprinsippet, og kommunen skal ikke tjene penger på dette arbeidet. Et eventuelt overskudd eller underskudd innarbeides i gebyrgrunnlaget for senere budsjettår.

 

Lovverket som regulerer dette

Forurensningslovens § 48 sier at kommunen både har rett og plikt til å føre tilsyn. Videre er kommunen lokal forurensningsmyndighet etter forurensningsforskriftens kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, og skal føre tilsyn med at bestemmelser og vedtak i dette kapittelet følges. Også forurensningsforskriftens kapittel 13 Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser ligger under kommunens myndighet.

 

Klikk for stort bilde