Utbedring av kloakkanlegg

Kommunen er forurensningsmyndighet, og dermed forpliktet til å overvåke miljøtilstand og om nødvendig iverksette miljøforbedrende tiltak i de lokale vassdragene.

 

Utslipp fra mindre avløpsanlegg er i mange områder en viktig kilde til forurensning av vannforekomster. Avløpsvann består av organisk materiale og næringsstoffer, som kan føre til eutrofiering (overgjødsling) i vannet.

Avløpsvann inneholder også bakterier og miljøgifter, noe som kan gjøre vannet uegnet til blant annet drikkevann og badevann. Opprydning i mindre avløpsanlegg er et viktig tiltak for å nå målet i EUs vanndirektiv. I Åsnes er det mange gamle avløpsanlegg som ikke lenger oppfyller dagens rensekrav, og som dermed må utbedres. 

Handlingsplanen gjør rede for Åsnes kommune sin strategi for opprydning i private avløpsanlegg. Planen inneholder en beskrivelse av miljøtilstanden til noen av vannforekomstene i kommunen, en beskrivelse av tilstanden til anlegg rundt Gjesåssjøen og Strandsjøen, samt saksgangen som gjelder når en anleggseier får pålegg om å utbedre anlegget sitt.  

Planen ble vedtatt av Åsnes kommunestyre 24.06.2019. 

Handlingsplan for utbedring av private avløpsanlegg i Åsnes kommune 2019 - 2023  (PDF, 818 kB)

 

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Åsnes