Veg og gatelys

Åsnes kommune har 110 km veg, 18 km gang-/sykkelveg og fortau, 68 000 m2 plasser og 1060 gatelys som skal driftes og vedlikeholdes.

Telerestriksjoner

Åsnes kommune innfører telerestriksjoner på kommunale veger om våren. Vegene som omfattes vil bli skiltet, og restriksjonen har gyldighet frem til skiltene er fjernet.

Søknad om dispensasjon fra skiltbestemmelsen må rettes til Statens Vegvesen, som er skiltmyndighet.

Åsnes kommune kan ikke innvilge dispensasjon fra aksellastskiltet, da vi ikke har myndighet til å gjøre dette.

Ved søknad om dispensasjon kontaktes Statens Vegvesen, region øst, på telefon 22 07 30 00

Søknad om dispensasjon sendes: Statens vegvesen, Region øst, postboks 1010, 2605 Lillehammer.

Aktuelle veger vil bli skiltet ned etter behov, basert på kontinuerlig tilstandsvurdering.

Våren 2023 blir følgende veger fortløpende underlagt restriksjon på aksellast (Maks 6 tonn):

* Huabergsvegen

* Raukmoen 

* Posåsvegen

 

Skiltene vil være på plass senest i begynnelsen av første uke i mai måned.

 

 

Snøbrøyting

Eventuell melding om manglende brøyting kan på dagtid/ukedager rettes til kommunens servicetorg telefon 62 95 66 00.  På kveldstid, helger og helligdager telefon 913 94 480.

I henhold til kommunens brøyteinstruks utløser ikke snøfall under 7 cm brøyting, men hvis flere slike mindre snøfall resulterer i at det blir mer enn 10 cm snø i vegen/plassen, så skal brøyting igangsettes.  Maksimal snømengde i vegen/plassen skal ikke være over 20 cm (aktuell grense ved kraftig og vedvarende snøfall, drev-snø o.l.).

Ellers skal vegen holdes farbar i det tidsrom den er åpen for alminnelig ferdsel, og ved snøfall om natten skal vegen normalt være fullbrøytet før vanlig arbeidstid om morgenen.  Brøyting av fortau og gang-sykkelveger skal prioriteres på lik linje med kjørebanen.

Brøytingen er inndelt i 15 roder, og det er 5 lokale maskinentreprenører som utfører arbeidet.  De har beredskapsvakt og er selv ansvarlig for å holde seg oppdatert på når brøyting er nødvendig.

Eventuell melding om manglende brøyting kan på dagtid/ukedager rettes til kommunens servicetorg telefon 62 95 66 00.  På kveldstid, helger og helligdager telefon 913 94 480.

 

Strøing

Kravet til når strøing av gang/sykkelveger og fortau skal settes i gang avhenger av gjeldende føreforhold:

  • «godt vinterføre» - gang/sykkelveger og fortau strøs på de stedene der det er ru is/snø  
  • «glatt» – vanskelige steder på veger (kurver, bakker, kryss, rettstrekninger med uoversiktlige avkjørsler o.l.) strøs der det er polert is/hardpakket snø
  • «ekstremt glatt» – når det er våt is hel-strøs både gang/sykkelveger, fortau og veger

 

På ukedager er det kommunens mannskap som strør Flisa-området, mens innleid maskinentreprenør strør de øvrige kommunale vegene/plassene.  Entreprenøren har i tillegg ansvaret for å strø Flisaområdet på helger og andre helligdager/høytider. Strø-mannskapet er pålagt å holde seg oppdatert på når strøing er nødvendig, og de skal på eget initiativ igangsette strøing når føreforholdene tilsier det.

Eventuell melding om manglende strøing kan på dagtid/ukedager rettes til kommunens servicetorg telefon 62 95 66 00.  På kveldstid, helger og helligdager telefon 913 94 480.

 

Feiing og vårrengjøring

Feiing og rengjøring av kommunale veger, kommunale fortau, kommunale gang- og sykkelveger og kommunale plasser er en del av entreprenørers kontrakter med kommunen om leveranse av sommervedlikehold av veger.

Om vinteren er kort og våren lang, utføres likevel ikke rengjøringsarbeidet så tidlig at det er risiko for at sene snøfall med påfølgende strøing skaper behov for rengjøring i flere omganger.

Arbeidet skal være gjort innen 17. mai, uansett om våren er kort eller lang.

 

Gatelys

Inntil videre er det Laje Nettservice AS som utfører service på gatelys som kommunen har driftsansvaret for på kommunale og fylkeskommunale veger.

Melding om mørke gatelyslamper sendes på e-post til: Gatelys@laje.no

Eventuelt kan meldingen sendes pr e-post til Åsnes kommune post@asnes.kommune.no eller ringes inn til kommunens servicetorg telefon 62 95 66 00.

 

 

Fylkesveger og vegkart

Kontaktinfo

Ragnar Oudenstad
Ingeniør
E-post
Mobil 47 48 34 79