Veg og gatelys

Åsnes kommune har 110 km veg, 18 km gang-/sykkelveg og fortau, 68 000 m2 plasser og 1060 gatelys som skal driftes og vedlikeholdes.

Telerestriksjoner på kommunale veger 2021

 

26. mai 2021 er telerestriksjonene med krav om begrenset aksellast som ble innført 15. mars opphevet. Skiltene er fjernet.

 

Vegene som vinteren 2021 var omfattet av begrensningen i tillatt aksellast, maksimalt 6 tonn, var:

* Karlstadvegen

* Raukmoen frem til Sinsenkrysset

* Huabergsvegen

* Beitnesgrenda

* Verken

* Posåsvegen

 

 

Eventuell melding om manglende brøyting kan på dagtid/ukedager rettes til kommunens servicetorg telefon 62 95 66 00.  På kveldstid, helger og helligdager telefon 913 94 480.

Snøbrøyting:

I henhold til kommunens brøyteinstruks så utløser ikke snøfall under 7 cm brøyting, men hvis flere slike mindre snøfall resulterer i at det blir mer enn 10 cm snø i vegen/plassen, så skal brøyting igangsettes.  Maksimal snømengde i vegen/plassen skal ikke være over 20 cm (aktuell grense ved kraftig og vedvarende snøfall, drev-snø o.l.).

 

Ellers skal vegen holdes farbar i det tidsrom den er åpen for alminnelig ferdsel, og ved snøfall om natten skal vegen normalt være fullbrøytet før vanlig arbeidstid om morgenen.  Brøyting av fortau og gang-sykkelveger skal prioriteres på lik linje med kjørebanen.

 

Brøytingen er inndelt i 15 roder, og det er 5 lokale maskinentreprenører som utfører arbeidet.  De har beredskapsvakt og er selv ansvarlig for å holde seg oppdatert på når brøyting er nødvendig.

 

Eventuell melding om manglende brøyting kan på dagtid/ukedager rettes til kommunens servicetorg telefon 62 95 66 00.  På kveldstid, helger og helligdager telefon 913 94 480.

 

Strøing:

Kravet til når strøing av gang/sykkelveger og fortau skal settes i gang avhenger av gjeldende føreforhold:

  • «godt vinterføre» - gang/sykkelveger og fortau strøs på de stedene der det er ru is/snø  
  • «glatt» – vanskelige steder på veger (kurver, bakker, kryss, rettstrekninger med uoversiktlige avkjørsler o.l.) strøs der det er polert is/hardpakket snø
  • «ekstremt glatt» – når det er våt is hel-strøs både gang/sykkelveger, fortau og veger

 

På ukedager er det kommunens mannskap som strør Flisa-området, mens innleid maskinentreprenør strør de øvrige kommunale vegene/plassene.  Entreprenøren har i tillegg ansvaret for å strø Flisaområdet på helger og andre helligdager/høytider. Strø-mannskapet er pålagt å holde seg oppdatert på når strøing er nødvendig, og de skal på eget initiativ igangsette strøing når føreforholdene tilsier det.

Eventuell melding om manglende strøing kan på dagtid/ukedager rettes til kommunens servicetorg telefon 62 95 66 00.  På kveldstid, helger og helligdager telefon 913 94 480.

 

Feiing og vårrengjøring:

Feiing og rengjøring av kommunale veger, kommunale fortau, kommunale gang- og sykkelveger og kommunale plasser er en del av entreprenørers kontrakter med kommunen om leveranse av sommervedlikehold av veger.

Om vinteren er kort og våren lang, utføres likevel ikke rengjøringsarbeidet så tidlig at det er risiko for at sene snøfall med påfølgende strøing skaper behov for rengjøring i flere omganger.

Arbeidet skal være gjort innen 17. mai, uansett om våren er kort eller lang.

 

Gatelys:

Inntil videre er det Laje Nettservice AS som utfører service på gatelys som kommunen har driftsansvaret for på kommunale og fylkeskommunale veger.

Melding om mørke gatelyslamper sendes på e-post til: Gatelys@laje.no

Eventuelt kan meldingen sendes pr e-post til Åsnes kommune post@asnes.kommune.no eller ringes inn til kommunens servicetorg telefon 62 95 66 00.

 

Klikk for stort bilde

 

Fylkesveger og vegkart

Kontaktinfo

Ragnar Oudenstad
Ingeniør
E-post
Telefon 62 95 66 65
Mobil 474 83 479