Utvalg for helse og velferd

Utvalget har overordnede fremtidsrettede saker med rådgivningsfunksjon innenfor sitt sektorområde og innstillingsrett til kommunestyret.

Utvalget har beslutningsmyndighet innenfor delegering fra kommunestyret. I andre saker utarbeider de en innstilling til kommunestyret.

Utvalget sidestilles med formannskapet og innstiller direkte til kommunestyret unntatt i budsjett og økonomisaker ut over sektorens ramme.

Blant flere ansvarsområder er folkehelse og folkehelsearbeid viktige satsingsområder i Åsnes kommune.

Andre ansvarsområder er:

 • Åsnes sykehjem
 • Frisklivssentralen
 • Virksomhet for tilpassede tjenester (ViTT)
 • Krisesenter
 • Barnevern
 • Ergo- og fysioterapi
 • Hjemmetjenester
 • Omsorgsbolig/bofellesskap
 • Kriseteam
 • Psykisk helse- og rustjeneste
 • Helsestasjon
 • Lege
 • NAV
 • Koordinering, fag og forvaltning (tidligere tildelerenheten)

 

Kommunestyret oppnevner representantene med personlige vararepresentanter til utvalget.

Utvalget består av sju medlemmer, med personlige varamedlemmer.     

Leder av utvalget er Ida Marie Bredvold (Fremskrittspartiet)

Epost:  IdaMarie.Bredvold@asnes.kommune.no

Telefon: 40479036

Artikkelliste