Reguleringsplaner

Siden er under utarbeidelse.

Kommuneplanbestemmelse §2

Rettsvirkning/forholdet til andre arealplaner: 

a. Der ikke annet fremgår gjelder kommuneplanen foran eldre planer som ikke er nevnt i § 2.1b. De eldre planene vil utfylle kommuneplanen der det ikke er motstrid, og på punkter der kommuneplanen er taus (bl.a. for byggegrenser og fareområder). Kommuneplanen vil overstyre utnyttelsesgraden i disse planene.

b. Kommuneplanens arealdel unntas fra rettsvirkning etter pbl. § 1-5 andre ledd for følgende planer som gjelder foran arealdelen mht arealbruk, bestemmelser og retningslinjer: Omregulering Kjølen Nedre (planid 2016005) og Områderegulering Flisa Øst, del 4 (planid 2015001)

 

 

Gå til dette kartet

 

  • Velg knappen «Kartmeny» på venstre side   Klikk for stort bilde  
  • Velg et av de tre plan-temaene; gjeldende reguleringsplan, reguleringsplaner under arbeid eller gjeldende kommuneplan. Dette vises nå i kartet.
  • Zoom eller bevege deg i kartet ved hjelp av musetastene og trykk på ønsket plan.
  • En ny boks vises på skjermen med generell info om planen som er valgt. Ved å trykke på info-knappen (der det står "i") dukker nok en dialogboks opp med nærmere informasjon samt planbestemmelser og plankart.