Reguleringsplaner

Kommuneplanbestemmelse §2

Rettsvirkning/forholdet til andre arealplaner: 

a. Der ikke annet fremgår gjelder kommuneplanen foran eldre planer som ikke er nevnt i § 2.1b. De eldre planene vil utfylle kommuneplanen der det ikke er motstrid, og på punkter der kommuneplanen er taus (bl.a. for byggegrenser og fareområder). Kommuneplanen vil overstyre utnyttelsesgraden i disse planene.

b. Kommuneplanens arealdel unntas fra rettsvirkning etter pbl. § 1-5 andre ledd for følgende planer som gjelder foran arealdelen mht arealbruk, bestemmelser og retningslinjer: Omregulering Kjølen Nedre (planid 2016005) og Områderegulering Flisa Øst, del 4 (planid 2015001)

 

 

Steg 1.:

Detaljerte reguleringsplaner for spesifikke, avgrensede områder som pr i dag er gjeldende i Åsnes finner du her. 

 

Steg 2:

Gå hit og legg inn plan-ID eller plannavn som du henter i fra steg 1.

Kontaktinfo

Ove Johnny Dybendal
Leder/Enhetsleder
E-post
Telefon 62 95 66 63
Mobil 915 99 235