Kulturminner

Mågstuen, Possåsen Hans Johnsson

Ifølge kulturminneloven er kulturminner alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø. Dette er lokaliteter som det er knyttet historisk tro, tradisjon eller handlinger til. Kulturminnene kan bestå av hus, veier, bruer, bygninger for industriell virksomhet, eller fartøy. Kulturminner kan man finne i utmark, under dyrket mark, som for eks. tjæremiler, kullgroper, gravhauger etc.

Det finnes to typer av kulturminner, immaterielle og materielle. Materielle kulturminner er ting som man kan ta på, mens immaterielle er kulturminner som man ikke kan ta på som for eks. ferdigheter, sanger og ritualer.

Sønsterud lille Hans Johnsson

Med en kulturminneplan ønsker Åsnes kommune å:

- Lage en oppdatert liste over de viktigste kulturminnene og -miljøene og utarbeide en verdivurdering for hvert enkelt av disse.

- Skape en tematikk som sorterer kulturminnene og -miljøene på en måte som er relevant for Åsnes.

- Utarbeide et kart som viser de stedfestede kulturminnene.

- Gjøre prioriteringer på hva som skal tas vare på, hvorfor og hvordan.

- Gjøre aktive valg som sikrer kulturminner for framtidige generasjoner, og lage en handlingsplan med grunnlag i disse prioriteringene.

- Skape et verktøy for saksbehandlere.

- Lage saksbehandlingsrutiner i saker som berører kulturminnene og -miljøene.

- Gjøre aktive valg som sikrer kulturminner for fremtidige generasjoner.

- Skape økt bevissthet om kulturminnene og -miljøene.

- Øke kompetansen innenfor kulturminnevernet.

- Bidra til å sikre eksisterende kulturminner og -miljøer.

- Bidra til å skape økonomiske forutsetninger for å bedrive et aktivt kulturminnevernarbeid.

- Være en støttespiller for grunneiere og næringsliv som ønsker å bruke eller nytte areal, kulturminner og miljø.

- Legge et grunnlag for kulturarvbasert næringsutvikling.

 

Vedtatt planprogram for arbeidet med kulturminneplan i Åsnes (PDF, 287 kB)

 

Austad Hans Johnsson Hundsager Hans Johnsson Sønsterud lille Hans Johnsson Sør Bjelke Hans Johnsson Sør Bjelke Hans Johnsson Mågstuen, Possåsen Hans Johnsson

Kontaktinfo

Geir Udnæseth
Saksbehandler
E-post
Mobil 41 56 81 23