Grunnskoleopplæring for voksne

Alle voksne, både norskfødte og personer med utenlandsk bakgrunn, som har behov for grunnskoleopplæring, har lovfestet rett til dette. Hos oss vil du få ditt behov vurdert.

Besøksadresse: Kvesetmoen 2, 2266 Arneberg

Postadresse: Rådhusgata 1, 2270 Flisa

 

Alle voksne, både norskfødte og personer med utenlandsk bakgrunn, som har behov for grunnskoleopplæring, har lovfestet rett til dette. Hos oss vil du få ditt behov vurdert.

Etter kartlegging og samtale kan vi gi anbefaling om et effektivt skoleløp.

Er du rettighetselev til videregående opplæring( 5 år etter fullført grunnskole) er det fylket som har ansvar for opplæringen din.

Engelsk

Mål for engelskfaget er å:

Utvikle bevissthet om kommunikasjonssituasjoner og engelsk språkbruk, samt å utvikle den enkeltes evne til å bruke engelsk muntlig og skriftlig, og stimulere til å samhandle med mennesker fra engelskspråklige land og andre kulturer.

Natur og miljøfag

Undervisningen her følger Kunnskapsløftets planer.

Norsk

Deltakerne lærer å uttrykke seg muntlig og skriftlig i forskjellige sammenhenger og situasjoner. Norsk er et viktig redskap for å tilegne seg kunnskaper i alle fag.

Matematikk

Vi bygger videre på det du kan.

Det skal være sammenheng mellom faget og det du trenger å kunne i hverdagslivet.

Vi bygger faget opp ”stein på stein”, og de ulike delene omfatter:

Praktisk regning og bruk av de fire regningsarter

Tallforståelse, med bokstavregning

Geometri og behandling av data

Grafisk framstilling og matematikk i dagliglivet

Samfunnsfag

Samfunnsfag omfatter historie, geografi og samfunnskunnskap.

Opplæringen i faget har som mål at elevene utvikler og tilegner seg kunnskap om menneskenes liv og virksomhet i fortid og nåtid. Denne kunnskapen er grunnlag for aktivt å kunne påvirke samfunnet du lever i.

Grunnleggende ferdigheter i alle fag i.h.t. Kunnskapsløftet:

å kunne uttrykke seg muntlig

å kunne uttrykke seg skriftlig

å kunne lese

å kunne regne

å kunne bruke digitalt verktøy

 

Åsnes opplæringssenter (ÅOS) tilbyr:

Grunnskoleopplæring for voksne

Spesialundervisning for voksne

Norskopplæring for norske innvandrere

Logopedi

Søknadsskjema førstesamtale (DOC, 282 kB)

Kontaktinfo

Ivar Berg
Rektor/Enhetsleder
E-post
Mobil 48 89 62 27

Nyheter