Eiendomsskatt

Åsnes kommune har hatt eiendomsskatt i hele kommunen fra 2007. Det betyr at alle som eier tomt, bolig, fritidsbolig og næringsbygg må betale eiendomsskatt til kommunen.

Eiendomsskatten er en viktig inntektskilde for kommunen for å opprettholde gode kommunale tjenester som skole, barnehage, omsorgstjenester og andre tilbud som kino, bibliotek, vedlikehold av veier, parker med mer.

Eiendomsskatt skrives ut etter reglene i eiendomsskatteloven. Eiendomsskatteloven finner du her.

Spørsmål om eiendomsskatt i Åsnes kan rettes til 62956600 eller post@asnes.kommune.no

Skattesats

For bolig-, landbruks- og fritidseiendommer er skattesatsen 4 promille. For næringseiendommer er skattesatsen 6 promille.

Skattesatsen blir vedtatt hvert år i kommunestyret i forbindelse med budsjettbehandlingen.

 

Bunnfradrag

Åsnes kommunestyre vedtok i desember 2023 at det for skatteåret 2024 skulle innføres et bunnfradrag på kr. 25.000 for boliger og fritidseiendommer. Det gis bunnfradrag for hver selvstendig boenhet som ikke benyttes til næringsformål. Rene næringseiendommer og tomtegrunn tilordnes ikke bunnfradrag. Der hvor bygninger består av en næringsdel og en boligdel, gis det bunnfradrag for boligdelen. 

Kommunestyret vedtar hvert år størrelsen på bunnfradraget. 

 

Boligverdier fra Skatteetaten:

Åsnes kommunestyre vedtok i desember 2020 at fra 2021 skal kommunen benytte Skatteetatens beregnede markedsverdier for boliger som utgangspunkt for utregning av eiendomsskatten. Boligverdien fra skatteetaten er et anslag på boligens markedsverdi og er beregnet ut fra eiers opplysninger om boligens areal, byggeår, boligtype og opplysninger om omsatte boliger i kommunen.

Tidligere har eiendomsskatten blitt beregnet etter en taksering som kommunen selv utførte i 2007. Skatteetatens grunnlag vil bli justert hvert år i samsvar med prisveksten for øvrig.

Merk: Har du landbrukseiendom, fritidseiendom, næringseiendom eller ubebygd eiendom (uten formuesgrunnlag), er det kommunens egne takster som legges til grunn for eiendomsskatten.

 

 

Utregning av eiendomsskatt

Eiendomsskatten for boligeiendommer i 2024 bygger på Skatteetatens beregnede markedsverdier fra 2022. Denne verdien multipliseres med 0,7 (som gir 30 % reduksjon). Deretter trekkes det fra et bunnfradrag på 25 000kr for hver boenhet. Vi får da det som kalles et skattegrunnlag. Eiendomsskatten beregnes ut fra dette grunnlaget.

Eksempel på utregning:

Vi tar her utgangspunkt i en bolig der beregnet markedsverdi fra Skatteetaten er 2 millioner kroner.

 

2 millioner x 0,7                Kr. 1.400.000

Bunnfradrag                      - Kr. 25.000

Skattegrunnlag                 Kr. 1.375.000

 

4 promille av dette skattegrunnlaget gir en eiendomsskatt på kr. 5500,- i året.


 

Klage på grunnlaget for eiendomsskatt etter Skatteetatens grunnlag

Skatteetatens markedsverdier bygger på eiers opplysninger om boligens areal (primærrom), opprinnelig byggeår, og boligtype (enebolig, leilighet eller småhus). Disse opplysningene står i skattemeldingen.

Mener du at den beregnede boligverdien er beregnet på bakgrunn av feil faktaopplysninger (boligtype, opprinnelig byggeår, boligens areal), eller at verdien er for høy i forhold til reell markedsverdi, kan du sende inn endringsmelding til Skatteetaten

Skatteetaten har telefonnummer 800 80 000.

De endringene du eventuelt gjør, kan være gjenstand for kontroll hos skattemyndighetene. Du vil i så fall få eget varsel om dette.

Adgangen til å endre skattemeldingen selv gjelder i tre år etter fristen for levering av skattemeldingen for det inntektsåret du ønsker å endre.

Mer informasjon 

Informasjon om eiendomsskatt hos Skatteetaten

Informasjon om beregning av boligens areal (primærrom)  

Du kan også ringe Skatteetaten på telefon 800 80 000 for å få nærmere informasjon.

 

Kommunal takst

Klage på takster basert på kommunal taksering (gjelder landbrukseiendom, fritidseiendom, næringseiendom, ubebygd eiendom og andre eiendommer), sendes skriftlig til eiendomsskattekontoret innen 12. april 2024. Klagen må inneholde en nærmere begrunnelse om hvorfor du mener den fastsatte taksten er feil, og gjerne bilder/dokumentasjon av skatteobjektet. Klagen må undertegnes.

Klage kan sendes til:

Åsnes kommune, eiendomsskattekontoret

Rådhusgata 1, 2270 Flisa

Eller på e-post til

post@asnes.kommune.no

Sakkyndig nemnd fastsetter takster og behandler klager. Overskattetakstnemnd behandler klager som sakkyndig nemnd avviser.

 

Offentlig skatteliste

Den 1. mars hvert år kunngjør Åsnes kommune en liste som viser eiendomsskatt for alle eiendommer i kommunen. Lista ligger i papirformat på Servicetorget/Biblioteket på rådhuset i en periode.

Les mer her

 

Fakturering av eiendomsskatt

Eiendomsskatt faktureres sammen med øvrige kommunale avgifter to ganger pr. år. Faktura for 1. termin har forfall ca. 30. april, og faktura for 2. termin har forfall ca. 30. oktober.

Det er mulig å gå over til månedlig faktura.

Selv om du mener at formuesverdien (grunnlaget) skal endres hos Skatteetaten, eller du klager til kommunen, må du betale fakturaen for kommunale avgifter innen forfallsdatoen. Hvis det viser seg at klagen din tas til følge, og det er betalt for mye eller for lite eiendomsskatt, vil dette bli korrigert på en senere faktura for kommunale avgifter.

 

Omtaksering av eiendommer i Åsnes kommune

Alle eiendommer som ikke har formuesgrunnlag fra Skatteetaten ble omtaksert i 2021. Dette gjelder fritidseiendommer, boligdel av landbrukseiendommer, næringseiendommer, boliger uten formuesgrunnlag og ubebygde boligtomter samt øvrige eiendommer. De nye takstene gjelder fra 01.01.2022 og ti år fram i tid.

Eiendomsskatteloven sier at kommunene skal taksere alle eiendommer hvert tiende år. Dette må gjøres for å fange opp endringer i eiendomsmassen gjennom de siste årene, slik at skattegrunnlaget blir oppdatert og rettferdig. I Åsnes ble eiendomsskatt innført i 2005. Taksering ble utført i perioden 2005-2007, og mye har skjedd med bygningsmassen siden den gang. Deretter er det gjennomført såkalte kontorjusteringer fram og til med 2020.

 

Hvordan takserer vi?

Eiendommen er taksert i henhold til Eiendomsskattelovens §8 A-2, som sier at taksten skal være tilnærmet lik markedsverdi. Taksten bygger på faktaopplysninger og skjønnsmessige vurderinger av eiendommen. Alle takster er vedtatt av sakkyndig nemnd.

"§ 8 A-2. Verdet

(I) Verdet av eigedomen skal setjast til det beløp ein må gå ut frå at eigedomen etter si innretning, brukseigenskap og lokalisering kan bli avhenda for under vanlege salstilhøve ved fritt sal. Skattegrunnlaget for bustader og fritidsbustader vert sett til verdet multiplisert med 0,7. Verdet av næringseigedom skal setjast til teknisk verde når det ikkje er mogleg a fastsetje verdet etter regelen i første punktum."

 

Retningslinjer og verdivurdering

Sakkyndig nemnd har vedtatt rammer og retningslinjer for takseringen.

Oversikt over medlemmer i sakkyndig nemnd, og overskattetakstnemnd.

 

 

Retningslinjer for taksering av eiendomsskatt i Åsnes kommune (PDF, 4 MB)