Eiendomsskatt

Åsnes kommune har hatt eiendomsskatt i hele kommunen fra 2007. Det betyr at alle som eier tomt, bolig, fritidsbolig og næringsbygg må betale eiendomsskatt til kommunen.

Eiendomsskatten er en viktig inntektskilde for kommunen for å opprettholde gode kommunale tjenester som skole, barnehage, omsorgstjenester og andre tilbud som, kino, bibliotek, vedlikehold av veier, parker med mer.

Eiendomsskatt skrives ut etter reglene i eiendomsskatteloven. Eiendomsskatteloven finner du her.

 

Spørsmål om eiendomsskatt i Åsnes kan rettes til 62956600 eller post@asnes.kommune.no

 

Nytt om eiendomsskatten i Åsnes kommune våren 2021:

Åsnes kommunestyre vedtok i desember 2020 at fra 2021 skal kommunen benytte Skatteetatens beregnede markedsverdier for boliger som utgangspunkt for utregning av eiendomsskatten. Boligverdien fra skatteetaten er et anslag på boligens markedsverdi, og er beregnet ut fra eiers opplysninger om boligens areal, byggeår, boligtype og opplysninger om omsatte boliger i kommunen.

Tidligere har eiendomsskatten blitt beregnet etter en taksering som kommunen selv utførte i 2007. Skatteetatens grunnlag vil bli justert hvert år i samsvar med prisveksten for øvrig.

Merk: Har du landbrukseiendom, fritidseiendom, næringseiendom eller ubebygd eiendom (uten formuesgrunnlag), er det kommunens egne takster som legges til grunn for eiendomsskatten.

 

Skattesats

Skattesatsen i Åsnes kommune er 3 promille for næringseiendommer, og 4 promille for bolig-, landbruks-, og fritidseiendommer.

Skattesatsen blir vedtatt hvert år i kommunestyret i forbindelse med budsjettbehandlingen.

 

Utregning av eiendomsskatt

Eiendomsskatten for boligeiendommer i 2021 bygger på Skatteetatens beregnede markedsverdier fra 2019. Denne verdien multipliseres med 0,7 (som gir 30 % reduksjon). Eiendomsskatten beregnes ut fra dette grunnlaget.

Eksempel på utregning:

Vi tar her utgangspunkt i en bolig der beregnet markedsverdi fra Skatteetaten er 2 millioner kroner.

 

Boligverdi                                                   Kr. 2.000.000 x 0,7

Skattegrunnlag                                           Kr. 1.400.000 x 0,004 (Promillesats 4,0)

Utregnet eiendomsskatt                            Kr. 5.600


 

Offentlig skatteliste

Den 1. mars hvert år kunngjør Åsnes kommune en liste som viser eiendomsskatt for alle eiendommer i kommunen. Lista ligger i papirformat på Servicetorget/Biblioteket på Rådhuset.

Lista for 2021 finner du her (PDF, 860 kB)

Liste over eiendommer som er fritatt for eiendomsskatt  (PDF, 116 kB)

 

Klage på grunnlaget for eiendomsskatt etter skatteetatens grunnlag

Skatteetatens markedsverdier bygger på eiers opplysninger om boligens areal (primærrom), opprinnelig byggeår, og boligtype (enebolig, leilighet eller småhus). Disse opplysningene finnes på side 2 i Skattemeldingen for 2019.

Mener du at den beregnede boligverdien er beregnet på bakgrunn av feil faktaopplysninger (boligtype, opprinnelig byggeår, boligens areal), eller at verdien er for høy i forhold til reell markedsverdi, kan du sende inn endringsmelding til Skatteetaten

Skatteetaten har telefonnummer 800 80 000.

De endringene du eventuelt gjør, kan være gjenstand for kontroll hos skattemyndighetene. Du vil i så fall få eget varsel om dette.

Adgangen til å endre skattemeldingen selv gjelder i tre år etter fristen for levering av skattemeldingen for det inntektsåret du ønsker å endre.

 

Klage på kommunale takster

Klage på takster basert på kommunal taksering (gjelder landbrukseiendom, fritidseiendom, næringseiendom, ubebygd eiendom og andre eiendommer), sendes skriftlig til eiendomsskattekontoret innen 12. april 2021. Klagen må inneholde en nærmere begrunnelse om hvorfor du mener den fastsatte taksten er feil, og gjerne bilder/dokumentasjon av skatteobjektet. Klagen må undertegnes.

 

Klage kan sendes til:

Åsnes kommune, eiendomsskattekontoret

Rådhusgata 1, 2270 Flisa

 

Eller på e-post til

post@asnes.kommune.no

Sakkyndig nemnd fastsetter takster og behandler klager. Overskattetakstnemnd behandler klager som sakkyndig nemnd avviser.

 

Oversikt over medlemmer i sakkyndig nemnd, og overskattetakstnemnd.

Eiendomsskatt

 

Fakturering av eiendomsskatt

Eiendomsskatt faktureres sammen med øvrige kommunale avgifter to ganger pr. år. Faktura for 1. termin har forfall ca. 30. april, og faktura for 2. termin har forfall ca. 30. oktober.

Det er mulig å gå over til månedlig faktura. Se mer informasjon her.

Selv om du mener at formuesverdien (grunnlaget) skal endres hos Skatteetaten, eller du klager til kommunen, må du betale fakturaen for kommunale avgifter innen forfallsdatoen. Hvis det viser seg at klagen din tas til følge, og det er betalt for mye eller for lite eiendomsskatt, vil dette bli korrigert på en senere faktura for kommunale avgifter.

 

Mer informasjon 

Informasjon om eiendomsskatt hos Skatteetaten

Informasjon om beregning av boligens areal (primærrom)  

Du kan også ringe Skatteetaten på telefon 800 80 000 for å få nærmere informasjon.

 

Ny taksering av andre eiendommer i Åsnes kommune

Alle eiendommer som ikke har formuesgrunnlag fra Skatteetaten skal bli omtaksert i løpet av 2021. Dette gjelder fritidseiendommer, boligdel av landbrukseiendommer, næringseiendommer, boliger uten formuesgrunnlag og ubebygde boligtomter samt øvrige eiendommer. De nye takstene gjelder fra 01.01.2022.

Eiendomsskatteloven sier at kommunene skal taksere alle eiendommer hvert tiende år. Dette må gjøres for å fange opp endringer i eiendomsmassen gjennom de siste årene, slik at skattegrunnlaget blir oppdatert og rettferdig. I Åsnes ble eiendomsskatt innført i 2005. Taksering ble utført i perioden 2005-2007, og mye har skjedd med bygningsmassen siden den gang. Deretter er det gjennomført såkalte kontorjusteringer fram og til med 2020.

Samtidig er det nødvendig med omtaksering for å kunne opprettholde kommunens inntektsnivå. Med bakgrunn i dette vedtok kommunestyret i sak 133/20, den 14.12.2020, at det skal gjennomføres en omtaksering i 2021. De nye takstene vil danne grunnlag for beregning av eiendomsskatt fra 2022 og 10 år fram i tid.

Hvordan takserer vi?

Taksten bygger på både faktaopplysninger og skjønnsmessige vurderinger av din eiendom. På noen eiendommer vil det være bygg uten matrikkelareal (Norges offentlige register over fast eiendom). Bygg uten matrikkelareal vil i etterkant av befaringen bli målt i GIS kartportal, arealet vil bli matrikkelført. De skjønnsmessige vurderinger tar hensyn til eiendommens beliggenhet, tilstand, alder, vedlikehold osv.. I forbindelse med takseringen vi det kun bli utvendig besiktelse av alle eiendommer med tilhørende bygninger. De som utfører takseringen har altså ikke behov for å komme innendørs.

Hvem takserer og besiktiger?

Kommunen har engasjert firmaet Verditakst v/ Ole C. Torgersen til å gjennomføre besiktigelse, fotodokumentasjon og taksering av alle eiendommer i Åsnes kommune som ikke har formuesgrunnlag (FG) fra Skatteetaten. Befaringsarbeidet starter 18 mai. Takstmennene vil ha synlige identitetskort fra Åsnes kommune, og de vil også bære vester som viser hvor de kommer ifra.

På grunn av dagens koronasituasjon vil det ikke bli anledning til å delta på befaringen av eiendommen, men eiere som har opplysninger de ønsker lagt til grunn for verdifastsettelsen, kan sende dette til omtaksering@asnes.kommune.no eller Åsnes kommune, eiendomsskattekontoret, Rådhusgata 1. 2270 Flisa.

Oppgi følgende info i eposten/brevet du sender:

1. Kommunens navn (Åsnes)

2. Gnr

3. Bnr

4. Adresse til eiendommen

5. Kontaktinformasjon og epost-adresse

6. Kortfattet informasjon som du mener er relevant for verdifastsettelsen

 

Fastsetting av takst

Sakkyndig nemnd består av tre medlemmer som er valgt av kommunestyret. Firmaet Verditakst foreslår takstene, men det er sakkyndig nemnd som vedtar alle takster.

 

Retningslinjer og verdivurdering

Det er sakkyndig nemnd som utarbeider rammer og retningslinjer for takseringen.

 

Verdisetting

Eiendommene i Åsnes kommune skal fotodokumenteres og deretter verdisettes/takseres i henhold til eiendomsskatteloven §8 A-2. Taksten skal være tilnærmet lik markedsverdi.

§ 8 A-2. Verdet

(I) Verdet av eigedomen skal setjast til det beløp ein må gå ut frå at eigedomen etter si innretning, brukseigenskap og lokalisering kan bli avhenda for under vanlege salstilhøve ved fritt sal. Skattegrunnlaget for bustader og fritidsbustader vert sett til verdet multiplisert med 0,7. Verdet av næringseigedom skal setjast til teknisk verde når det ikkje er mogleg a fastsetje verdet etter regelen i første punktum.