Eiendomsskatt

Åsnes kommune har hatt eiendomsskatt i hele kommunen fra 2007. Det betyr at alle som eier tomt, bolig, fritidsbolig og næringsbygg må betale eiendomsskatt til kommunen.

Eiendomsskatten går uavkortet til kommunen. Den viktigste begrunnelsen for å ha eiendomsskatt er behovet for å skaffe kommunen inntekter som bidrar til å gi innbyggerne et bedre tjenestetilbud.

Eiendomsskatt skrives ut etter reglene i eiendomsskatteloven. Eiendomsskatteloven finner du her .

Eiendomsskatten skal gjenspeile omsetningsverdien til eiendommen. 

Eiendomsskatten og størrelsen på denne blir vedtatt i kommunestyret hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen. Skattesatsen i Åsnes kommune er 4 promille av skattegrunnlaget for bolig- og fritidseiendommer og 3 promille av skattegrunnlaget for næringseiendommer.

 

Taksering

Hvert 10. år skal det etter eiendomsskatteloven gjennomføres en ny taksering av alle eiendommer. Dette for å fange opp verdiendring, nybygg og andre endringer som har betydning for eiendomsskatten. Et alternativ til omtaksering er kontorjustering, jmf. Eiendomsskatteloven §8A-4. I 2016 vedtok Åsnes kommunestyre å foreta en kontorjustering i stedet for ny omtaksering, og de vedtok å øke gjeldende skattegrunnlag med 2 % hvert år i en tiårsperiode.

Utgangspunktet for takseringen er sjablonger, det vil si at det er angitt en fast pris pr. m2 gulvflate. 2.etasje, underetasje, kjeller og garasje er vurdert til ulike faktorer i forhold til grunnprisen, se tabellen under. Ved taksering er det også tatt hensyn til eiendomsmassens bygningsstandard.

Grunnpris 1.etasje

 

Kr. 6480 pr. m2

2. etasje

Faktor 0,6

Kr. 3888 pr. m2

Underetasje (sokkel)

Faktor 0,5

Kr. 3240 pr. m2

Kjeller – standard

Faktor 0,2

Kr. 1296 pr. m2

Garasje/carport/takoverbygg

Faktor 0,3

Kr. 1944 pr. m2

Kjeller under garasje/uthus

Faktor 0,2

Kr. 1296 pr. m2

Tomteverdi er satt til 108,- pr. m2. Maks tomtestørrelse  pr. eiendom er 1500m2.

Ved utregning av eiendomsskatten tas det også hensyn til hvor i Åsnes kommune man bor. Det er høyere eiendomsskattetakst på Flisa enn det er i utkantene av kommunen. Kommunen er delt inn i 5 soner, med utgangspunkt i Flisa sentrum som sone 1. Sonefaktoren reduseres med 10 % for hver sone ned til faktor 0,6.

 

Den verdi objektet får ved takseringen multipliseres med sonefaktoren.

 

Eksempel på utregning av eiendomsskatt

Eksempel på utregning av eiendomsskatt for en eiendom hvor det er et hus med to etasjer. Størrelsen på 1.etasje er 100m2 og 2.etasje er 50m2. Tomta er 1000m2, og eiendommen ligger i et område hvor sonefaktoren er 0,7.

 

 

Antall m2

Pris

Verdi

1.etasje

100

6480

648 000

2.etasje

50

3888

194 400

Tomt

1000

108

108 000

Samlet verdi

 

 

950 400

 

For å finne skattegrunnlaget må samlet verdi for eiendommen multipliseres med sonefaktoren:

950 400 kr x 0,7 = 665 280 kr (skattegrunnlaget)

Så må skattegrunnlaget multipliseres med en reduksjonsfaktor på 0,7.

665 280 kr x 0,7 = 465 696

Eiendomsskatt å betale blir: 465 696 kr x 4 promille = 1862 kr

Fakturering av eiendomsskatt

Eiendomsskatt faktureres sammen med øvrige kommunale avgifter to ganger pr. år. Faktura for 1. termin har forfall ca. 30. april, og faktura for 2. termin har forfall ca. 30. oktober.

Kunngjøring skattelister

Den 1. mars hvert år kunngjør Åsnes kommune en liste over alle eiendommer som har eiendomsskatt. Lista inneholder hvilken skattesats som er brukt og hvor stor den utskrevne skatten er for hver eiendom. Lista ligger ute til offentlig gjennomsyn i minst tre uker etter at det er kunngjort at skattelista er lagt ut.  

Lista for 2020 finner du her.

I samme tidsrom vil eier motta en skatteseddel som viser skattegrunnlag og eiendomsskatt å betale for sin eiendom. Denne skatteseddelen er bare til informasjon, og er ingen faktura.

Klage på eiendomsskatt

Det er mulig å klage på den utskrevne eiendomsskatten hvert år dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år. Klagen må være skriftlig og sendt til kommunen innen seks uker etter at skattelistene ble lagt ut. Klagen kan sendes pr. post eller e-post, se adresser lenger ned på siden.

 

Sakkyndig nemnd fastsetter takster og behandler klager. 

Overskattetakstnemnd behandler klager som sakkyndig nemnd avviser.

Eiendomsskatt