Koordinering, fag og forvaltning

KFF koordinerer tjenester til flere av de største pasientgruppene, gir opplæring og veiledning til tjenestemottakere, pårørende og tjenesteytere, samt fatter vedtak om helse- og omsorgstjenester.

KFF har et stadig større ansvar og en viktigere rolle i å koordinere og bidra til at innbyggere får en større bevissthet om eget ansvar i å sørge for egenomsorg, hensiktsmessige bolig, benytte hjelpemidler, teknologiske muligheter og frivillige omsorgsressurser. Mestring er vårt utgangspunkt for tildeling av tjenester med mål om å redusere kompenserende tiltak og bidra til bærekraftige helse- og omsorgstjenester for framtiden, med fokus på tildeling av riktige tjenester på riktig nivå til rett tid.

Tjenestene skal bidra til livskvalitet og egenmestring med mål om at alle kan bo trygt hjemme. 

KFF har koordinatorer for kreft & lindring, re-/habilitering, demens, velferdsteknologi, psykisk helse, rus, avhengighet og boligsosialt arbeid. Saksbehandlerteamet behandler søknader om tjenester etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester.

KFF er organisert under sektorleder for helse, omsorg og velferd i kommunedirektørens stab. Enheten holder til i Åsnes rådhus.

KFF behandler ikke saker om allmennlegetjeneste, assistanse fra ergoterapi- eller fysioterapitjenesten, helsesykepleier- og jordmortjeneste, skolehelsetjeneste, tjenester fra barne- og familieteamet eller bruk av tvang og makt etter pasient- og brukerrettighetsloven og helse- og omsorgsloven.

 

Søknadsskjemaer finnes her

 

Kontaktinformasjon:

Line Therese Engebretsen

Avdelingsleder. Telefon 62 95 69 80 / 96944472.   
E-post: Linetherese.Engebretsen@asnes.kommune.no

Hege Bekken Jacobsen

Saksbehandler og ansvarlig for kontakten mot Sykehuset Innlandet.

Telefon 62 95 69 80 / 48999529   
E-post: Hege.jacobsen@asnes.kommune.no

Rita Havig

Saksbehandler hjemmebasert omsorg (HBO), park- og ledsagerbevis A-F (etternavn).

Telefon 62 95 69 80 / 48999315   
E-post: Rita.havig@asnes.kommune.no

Eli Kynneggen 

Saksbehandler hjemmebasert omsorg (HBO), park- og ledsagerbevis G-L (etternavn)

Telefon 94010188   
E-post: elikristin.kynneggen@asnes.kommune.no

 

Kaja Johansen

Saksbehandler hjemmebasert omsorg (HBO), park- og ledsagerbevis M-Å (etternavn)

Telefon: 45706425   
E-post: kaja.johansen@asnes.kommune.no 

 

Mariann J. Livgaard

Saksbehandler støttekontakt og avlastning for barn, park- og ledsagerbevis. 

Telefon 96944474   
E-post: mariann.livgaard@asnes.kommune.no

 

Brit Torill Flisvang

Kreftkoordinator.

Telefon 62 95 69 80 / 48881965   
E-post: brittoril.flisvang@asnes.kommune.no

 

Berit Hanestad

Koordinator velferdsteknologi. 

Telefon 96944474   
E-post: berit.hanestad@asnes.kommune.no

 

Lene Korntorp

Koordinator/saksbehander rus, avhengighet og psykisk helse. 

Telefon 46811708   
E-post: lene.korntorp@asnes.kommune.no

Mona Skara

Demenskoordinator. 

Telefon 40882165   
E-post: mona.skara@asnes.kommune.no

Maria Diana Heimdahl

Boligsosial koordinator. 

Telefon 40492725   
E-post: mariadiana.heimdahl@asnes.kommune.no

 

Thomas Meiningen

Rehabiliterings- og habiliteringskoordinator. Saksbehandler i Virksomhet for tilpassede tjenester (VITT.) Har ansvar for barnekoordinatorer og individuell plan (IP). 

Telefon 94017318

E-post: thomas.meiningen@asnes.kommune.no