Åpent møte om kulturminneplan

Åsnes kommune skal lage en kulturminneplan og trenger innspill fra innbyggerne om hva som skal være med i planen. Derfor inviterer vi til et åpent møte om arbeidet med kulturminneplanen, der publikum inviteres med på råd. Det åpne møtet er tirsdag 10. september kl. 18 i Rådhuskinoen.

En kulturminneplan er kommunens oversikt over viktige kulturminner og kulturmiljøer, og den inneholder en plan for forvaltningen av disse. Planen gir kunnskap om fortida og avklarer hvilke kulturminner en vil ta vare på i framtida.

Den vide definisjonen av kulturminner er alle spor etter menneskelig aktivitet. Men det omfatter også fysiske formasjoner naturen selv står bak, f. eks. steiner, kjelder, hauger med mer. I Åsnes har vi blant annet Greinkjerka som markerte en samlingsplass ved Tyskeberget, og vi har Margareta-kjelda som var en rituell plass ved Raukmoen.

Det finnes flere registreringer av kulturminner i Åsnes allerede, men noe kan være oversett. Derfor ber vi om publikums hjelp.

PROGRAM:

*Underholdning ved Rolf Arne Lie Holter
*Jan Larsson: «Kulturminneplan – kun for de spesielt interesserte, eller…?»
*Hans Johnsson orienterer om arbeidet med kulturminneplan for Åsnes og om Norsk kulturminnefond

Servering: Kaffe og kringle

 

Kulturminner i Åsnes

 

Alle lokalsamfunn har kulturminner og kulturmiljøer som er verdifulle og som kan gi grunnlag for opplevelse, kunnskap og verdiskaping. Til tross for engasjement og interesse, er det mange viktige kulturminner som forfaller, blir ødelagte eller fjernes. Økt kunnskap og bedre oversikt øker sjansene til å redde vår felles kulturarv.

Ett av de nasjonale målene i regjeringens strategi for Norges miljøpolitikk er at mangfoldet av kulturminner og kulturmiljøer skal forvaltes og ivaretas som bruksressurser og som grunnlag for kunnskap, opplevelser og verdiskaping. Et representativt utvalg av kulturminner og kulturmiljøer skal bevares i et langsiktig perspektiv. Et verktøy i dette arbeid er at det utarbeides kulturminneplaner for hver enkel kommune.

Hvorfor kulturminneplan?

Ett av de nasjonale målene i regjeringens strategi for Norges miljøpolitikk er at mangfoldet av kulturminner og kulturmiljøer skal forvaltes og ivaretas som bruksressurser og som grunnlag for kunnskap, opplevelser og verdiskaping. Et representativt utvalg av kulturminner og kulturmiljøer skal bevares i et langsiktig perspektiv. Et verktøy i dette arbeid er at det utarbeides kulturminneplaner for hver enkel kommune.

Med en kulturminneplan ønsker vi å...

• Lage ei liste med de viktigste kulturminnene i kommunen

• Utarbeide et kart som viser kulturminnene

• Gjøre prioriteringer av hva skal bevares, hvorfor og hvordan

• Gjøre aktive valg som sikrer kulturminner for framtida og lage en handlingsplan med grunnlag i disse prioriteringene

• Skape saksbehandlingsrutiner som berører kulturminner

• Skape økt bevissthet

• Bidra til å sikre kulturminner og kulturmiljøer

• Bidra til å skape økonomiske forutsetning for bevaring og utvikling

• Støtte grunneiere og næringsliv som ønsker å bruke eller nytte kulturminnene i en vid forstand

• Legge et grunnlag for kulturarvbasert næringsliv

 

Kulturminneplanens hovedaktiviteter

• Skaffe oversikt over registrerte kulturminner

• Verdisetting – vekting - utvalg

• Prioriteringer/valg av fokusområder

• Vurdere konsekvenser for framtidig arealbruk

• Lage en framdrift for en 10-årsperiode

• Planen ferdigstilles og legges fram for endelig behandling

 

Mulige temaer i planen 

• Naturlige formasjoner og minnesmerker

• Automatisk fredede kulturminner og kulturminner i utmark

• Landbrukets kulturminner

• Skogfinske kulturminner

• Taternes kulturminner

• Kulturminner i og ved vann

• Veger og ferdselsårer

• Forsvarsanlegg og krigsminner

• Steinindustri og råvareutvinning

• Industri og råvareutvinning

• Tettsteder og samfunnsinstitusjoner