Pengestøtte til tiltak for økt trafikksikkerhet

Også i 2019 vil Hedmark trafikksikkerhetsutvalg (HTU) dele ut midler til frivillige trafikksikkerhetstiltak. Potten er på cirka 100.000 kroner.

Støtte kan gis til gjennomføring av praktiske eller holdningsskapende tiltak som på en eller annen måte fremmer trafikksikkerheten i fylket.

Kriterier

Hedmark fylkeskommune bevilger årlig midler til støtte for frivillige trafikksikkerhetstiltak. Hedmark trafikksikkerhetsutvalg (HTU) har ansvar for å fordele bevilgningene på aktuelle tiltak. 
 
Kunngjøring/søknadsfrist Støtteordningen kunngjøres ved rundskriv til alle kommuner i fylket, annonse i lokalavisene og på HTUs hjemmeside.  
 
Søknadsfristen fastsettes av HTU-sekretariatet. 

 
Hvem kan søke?

Støtten kan gis til personer og organisasjoner som på frivillig og ideell basis arbeider med trafikksikkerhet. 
 
Eksempler på hvem som kan tildeles midler:

* Enkeltpersoner eller frivillige trafikksikkerhetsorganisasjoner

* Ulike private organisasjoner, klubber, lag eller foreninger, for eksempel motorklubber, ungdomslag, pensjonistforeninger og velforeninger som arbeider for økt trafikksikkerhet i nærmiljøet

* Andre grupper som arbeider for bedre trafikksikkerhet lokalt, regionalt eller på fylkesplan 
 
Det forutsettes at den som mottar støtte ikke skal ha noen økonomisk gevinst ved å gjennomføre tiltaket. 

 
Tiltak som kan få støtte

Støtte kan gis til gjennomføring av praktiske- eller holdningsskapende tiltak som på en eller annen måte fremmer trafikksikkerheten i fylket. Eksempler på tiltak som kan få støtte:

* Kampanjer, aksjoner og andre informasjonstiltak

* Utarbeidelse og trykking av brosjyremateriell

* Demonstrasjoner og øvelser (for eksempel rettet mot refleksbruk, lysbruk, motorsykkel- og sykkelhjelmbruk)

* Trafikksikkerhetsopplæring og øving

* Konkurranser og utstillinger

* Trafikksikkerhetstiltak i nærmiljøet

* Etablering av stier og tråkk som alternative skoleveger 
 
Tiltak som retter seg mot spesielt ulykkesutsatte grupper vil bli prioritert ved tildeling. 
 
HTU forbeholder seg retten til å prioritere tiltak som følger opp andre satsingsområder. Hvis HTU ønsker å vektlegge spesielle områder under tildeling, skal søkerne få informasjon om dette i forbindelse med kunngjøringen av støtteordningen. 
 
Støtten gis som helt eller delvis tilskudd til gjennomføring av tiltaket. Det vil normalt ikke bli gitt støtte til dekning av administrasjonskostnader og normale driftskostnader. 


Tiltak som ikke støttes

* Tiltak innefor skoleverket gis normalt ikke støtte. Imidlertid kan tiltak i regi av foreldreråd eller foreldrerådenes arbeidsutvalg (FAU) støttes, dersom tiltakene kommer i tillegg til det skolen skal gjennomføre i henhold til læreplanene. 
 
* Offentlige oppgaver som for eksempel fysiske tiltak på/langs vegnettet, slik som for eksempel bygging av gang- og sykkelveger, utbedringer av vegkryss og etablering av fartshumper støttes ikke. Slike tiltak forutsettes dekket gjennom andre budsjettposter på stats-, fylkes- eller kommunale budsjetter. Det gis ikke støtte til innkjøp av skilt. 
 
* Normalt kan heller ikke andre tiltak som det offentlige har ansvaret for, dekkes over denne budsjettposten. 
 
* Det gis ikke støtte til innkjøp av refleks, refleksvester og sykkelhjelmer med unntak av når disse brukes til premiering i forbindelse med konkurranser og lignende. 
 
* Opparbeidelse av motocrossbaner og lekearealer gis ikke støtte. 


Framgangsmåte

Søknad om Fylkeskommunal støtte til frivillige trafikksikkerhetstiltak må sendes innen fristens utløp. Søknaden skal inneholde beskrivelse av tiltaket og kostnadsoverslag/finansieringsplan med tidsplan for gjennomføring. Hvis det søkes om midler fra andre offentlige etater eller private organisasjoner i tillegg, skal det framgå av søknaden. 
 

Søknaden skrives fortrinnsvis på eget skjema (DOC, 30 kB) Spørsmål om veiledning rettes til HTU-sekretariatet, Statens vegvesen Avdeling Hedmark, Fylkeshuset, 2325 Hamar eller på e-post til marit.nyhuus@vegvesen.no  

 
Behandling

HTU fatter vedtak om tildeling av midlene etter innstilling fra sekretariatet. Alle søkere skal få beskjed om utfallet av behandlingen.  
 
Rapportering Tildelte midler skal brukes i løpet av budsjettåret.  Enkel rapport og regnskapsoversikt sendes HTU-sekretariatet etter at tiltaket er gjennomført, og senest 1. desember tildelingsåret. 
 
HTU-sekretariatet skal underrettes og midlene tilbakeføres dersom tildelte midler ikke benyttes i budsjettåret.                                        

Det er imidlertid mulig å søke om utsettelse av gjennomføringen til påfølgende år. Slik søknad behandles av HTU-sekretariatet.