Formannskapet

Formannskapet skal ha driftsrelaterte oppgaver og innstille overfor kommunestyret i budsjett og økonomiplan. 

Utvalget skal ha 7 representanter.  Kommunelovens § 8 fastsetter at medlemmene skal velges blant de faste medlemmer i kommunestyret.

Formannskapet ledes av ordfører. 

 

Møteplan, sakslister, protokoller og medlemmer finner du her

 

Politisk sekretær: May Grete Skolegården, telefon 62 95 66 29

 

Behandling av reguleringsplaner og prinsipielle byggesaker som ikke er delegert til rådmann, behandles i formannskapet.

 

Dette er et politisk beslutningsorgan med myndighetsutøvelse på de mer driftsorienterte områder, som i tillegg ivaretar lovpålagte oppgaver etter kommunelovens § 8 som formannskap.

 

Formannskapet er kommunens økonomiutvalg og innstiller til kommunestyret i årsbudsjett, økonomiplan, skattevedtak, overordnede saker knyttet til drift, tjenesteproduksjon og øvrige økonomisaker.

 

Formannskapet er planutvalg etter Plan- og bygningsloven.

 

Formannskapet er gitt myndighetsutøvelse på områder, hvor det ikke er gitt delegering til rådmannen.

 

Videre er formannskapet kommunens faste klagenemnd for politiske saker.