Administrativ ledelse

Åsnes kommune er organisert som følger:

Stedfortredende kommunedirektør: Morten Wenstad

Epost: Morten.Wenstad@asnes.kommune.no

 


  

Kommunedirektøren er den øverste administrative leder i kommunen, og står ansvarlig overfor kommunestyret i hele den kommunale virksomheten.

Kommunedirektørens viktigste oppgaver er å:

  • Legge til rette for politisk styring og følge opp politiske vedtak
  • Lede og sikre gode tjenester og forsvarlig forvaltning
  • Legge til rette for og bidra til god samfunnsutvikling
  • Sikre at organisasjon styres, utvikle og ledes på en god måte    

 

Under kommunedirektøren ligger følgende stab og støttefunksjoner:

HR/lønn, økonomi, beredskap, kommunikasjon, folkehelse, bibliotek/service, IKT, arkiv, politisk sekretær og spesialrådgiver

 

 

Kommunen er organisert med tre sektorer:

 

 

Oppvekst:

Sektorleder: Lena Marin Henriksen

Epost: Lena.Henriksen@asnes.kommune.no

 

 

Følgende ligger til sektoren:

Barnehager, skoler, voksenopplæring, kulturskole, tilsynsenheten for fosterhjem, oppvekstrådgiver og "Familiens hus", der pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), Solør barneverntjeneste og Åsnes helsestasjon er samorganisert.

 

 

Helse, omsorg og velferd:

Sektorleder: Siri Brunborg

Epost: Siri.Brunborg@asnes.kommune.no

Følgende ligger til sektoren:

Koordinering, fag og forvaltning, Helse og familie, Tilrettelagte tjenester (VITT), Åsnes omsorgstjeneste, NAV.

 

 

 

Samfunnsutvikling:

Sektorleder: Morten Wenstad

Epost: Morten.Wenstad@asnes.kommune.no

    

 

Følgende ligger til sektoren:

Kommunal eiendom, Tekniske tjenester, Kultur og frivillighet