Eldrerådet

Hver kommune skal ha eldreråd. Alle saker som gjelder eldre, skal legges fram for rådet. Rådet kan også ta opp saker på eget initiativ. Formålet med eldrerådet er å sikre en bred og åpen medvirkning i saker som gjelder eldre. Rådet er talerør og brobygger mellom eldre i Åsnes og kommunens administrative og politiske ledelse.

Det er behov for eldreråd fordi eldre ofte er underrepresentert i folkevalgte organer. Det er viktig at synspunkter fra eldre blir ivaretatt i kommunale beslutningsprosesser. Derfor er det krav om eldreråd i hver kommune. (Forskrift om medvirkningsordninger).

Eldrerådet i Åsnes består av sju personer og fire varamedlemmer, oppnevnt av kommunestyret. (Fire representanter foreslått av pensjonistforeninger/grupperinger i kommunen, én representant fra humanitære organisasjoner og to representanter fra kommunestyret). 

Seks personer som er med i Åsnes eldreråd. - Klikk for stort bildeDisse er med i Åsnes eldreråd: Rolf Otto Furulund-Lie, Liv Sandvik, Gunn Breisjøberg, Helge Husom, Øystein Holmen og leder Erik Aagaard. Lise Tyskeberg er også medlem.

 

Flertallet av medlemmene i rådet skal på valgtidspunktet ha fylt 60 år. Hvis rådet har fire eller flere medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst 40 prosent. 

Leder og nestleder velges blant medlemmene i rådet. Det er bredt sammensatt og består av personer med ulik erfaring og bakgrunn. 

Møteplanen er koordinert med møtene i formannskapet og kommunestyret. Poenget er selvsagt at eldrerådet kan uttale seg før vedtak fattes. På den måten kan man påvirke utfallet av saken. 

Eksempler på saker der eldrerådet bør uttale seg:

  • Årsbudsjett
  • Plansaker, utvikling av nærmiljø
  • Boligbygging, boformer
  • Helse, pleie og omsorg
  • Kultur, friluftsliv
  • Transport, tilgjengelighet

 

 

Årsrapport Åsnes eldreråd 2023 (PDF, 235 kB)

Årsrapport Åsnes eldreråd 2022 (PDF, 136 kB)