Eldrerådet

Eldrerådet er et lovpålagt utvalg med en funksjonstid på fire år og består i Åsnes kommune av sju representanter.

Det oppnevnes av kommunestyret med 4 representanter foreslått av pensjonistforeninger/grupperinger i kommunen – 1 representant fra humanitære organisasjoner og 2 representanter fra kommunestyret.

Det er sterkt understreket i loven at de eldres medbestemmelse og innflytelse skal sikres ved interesserepresentasjon. Flertallet av medlemmene skal være alderspensjonister. Leder og nestleder velges blant pensjonistene.

Eldrerådets representant har talerett i kommunestyret i saker som eldrerådet har hatt til behandling.

Oppgavene til eldrerådet omfatter alle saker som angår de eldres levekår i kommunen.

Plikten til medvirkning fra eldrerådet gjelder i følgende saker:

 

            * Reguleringsplaner

            * Samferdselssaker

            * Kommunikasjonsplaner

            * Kulturtiltak

            * Årsbudsjett og langtidsbudsjett

            * Rådet kan også ta opp saker på egen hånd

 

Etter Lov om Eldreråd § 4 skal kommunens eldreråd sikres en hensiktsmessig sekretariatsfunksjon. Politisk sekretariat har denne funksjonen.

 

Årsrapport Åsnes eldreråd 2022 (PDF, 136 kB)