Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Alle kommuner skal ha et råd eller annen likeverdig representasjonsordning for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Rådet skal arbeide med saker som viktige for personer med nedsatt funksjonsevne. Viktige arbeidsområder er universell utforming, tilgang til tjenester og arbeid mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. 

 

Utvalgets møteplan og medlemmer.

Medlemmer for kommunestyreperioden 2019 - 2023 blir valgt i kommunestyrets møte 9. desember 2019. 

 

Les mer hos Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) om råd for personer med nedsatt funksjonsevne