Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Alle kommuner skal ha et råd eller annen likeverdig representasjonsordning for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Rådet skal arbeide med saker som viktige for personer med nedsatt funksjonsevne. Viktige arbeidsområder er universell utforming, tilgang til tjenester og arbeid mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. 

 

Les mer hos Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) om råd for personer med nedsatt funksjonsevne

 

Kommunen skal sørge for at mennesker med nedsatt funksjonsevne blir sikret åpen, bred og tilgjengelig medvirkning i arbeidet med saker som er særlig viktige for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Dette gjelder bl.a. tilgjengelighet, arbeid mot diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne og tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Rådet oppnevnes for valgperioden av kommunestyret og består av sju medlemmer med slik sammensetning: Fire brukerrepresentanter med personlige varamedlemmer, to representanter fra kommunestyret med personlige varamedlemmer og én fra administrasjonen.

 

Funksjonshemmedes representant har talerett i kommunestyret i saker som rådet for funksjonshemmede har hatt til behandling.

Oppgavene til rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne omfatter alle saker som angår de funksjonshemmede og videre medvirkning på lik linje med eldrerådet –

           

            * Reguleringsplaner

            * Samferdselssaker

            * Kommunikasjonsplaner

            * Kulturtiltak

            * Årsbudsjett og langtidsbudsjett

            * Rådet kan også ta opp saker på egen hånd

           

Sekretærfunksjonen er tillagt politisk sekretariat.