Reglement for formannskapet

§ 1. Sammensetning:

Formannskapet skal ha 7 medlemmer og varamedlemmer valgt av kommunestyret blant kommunestyrets medlemmer, jfr. KL. § 8 nr.1 og 2.

Ordfører er leder av formannskapet.

 

§ 2.  Oppgaver og myndighet:

Formannskapet har sitt mandat i henhold til Kl. § 8.

 

Se pkt. 3.1 og 3.2 i delegeringsreglementet.

 

§ 3.  Om økonomiplan og årsbudsjett:

Formannskapet utfører formannskapets oppgaver i henhold til Kl. § 8 nr.3, jfr. §§ 44 nr.3 og § 45 nr.2 (økonomiplan og årsbudsjett).

 

På bakgrunn av rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan, utarbeider formannskapet en realistisk innstilling, som legges frem for kommunestyret.

 

§ 4.  Medlemmenes rettigheter og plikter:

Valgte medlemmer av formannskapet plikter å delta i utvalgets møter.  Kan et medlem ikke møte pga. lovlig forfall, skal vedkommende snarest mulig melde i fra til politisk sekretariat og oppgi forfallsgrunn.

 

Politisk sekretariat skal straks kalle inn varamedlem etter reglene Kl. § 16.

Medlem som iht. Kl. § 40 nr.4 eller Forvl. kap. 2 anser seg inhabil i en sak, skal på samme måte melde om dette.

 

Må noen pga. lovlig forfall forlate møtet under forhandlingene, melder vedkommende straks fra til møteleder.  Varamedlem som er til stede eller som mulig blir innkalt, trer da inn i den fratredendes sted.

 

Har et varamedlem lovlig tatt sete i forsamlingen og den er erstattet eller annet varamedlem som står foran han/henne på varamedlemslisten deretter innfinner seg, skal den som har tatt sete fortsatt ta del i møtet inntil den sak er ferdigbehandlet som var påbegynt da vedkommende tok sete.

 

Vedtak som er avgjort av formannskapet etter delegert myndighet, kan av ett medlem begjæres fremlagt for kommunestyret til avgjørelse.  Begjæringen skal som hovedregel fremsettes i møtet, dog senest innen tre dager etter at vedtak er fattet.

 

§ 5.  Andre møtedeltakere:

Rådmannen har møterett og talerett i formannskapets møter.  Rådmannen møter personlig eller ved den som rådmann bemyndiger.

 

Politisk sekretær utfører sekretærfunksjon under formannskapets møter.

 

Andre kommunale tjenestemenn eller sakskyndige som er særskilt innkalt av formannskapets leder, kan få ordet for å gi faglige råd og faktaopplysninger.

 

Rådmannen kan be formannskapet om at tjenestemenn/fagpersoner får anledning til å benytte rådmannens talerett for å gi faglige redegjørelser.  Disse personene kan ikke ta del i forhandlingene.

 

§ 6.  Møteledelse – offentlighet – taushetsplikt:

Møtene i formannskapet ledes av ordfører som utvalgets leder.  Hvis ordfører har forfall, ledes møtet av varaordfører.

 

Formannskapets møter holdes for åpne dører dersom ikke annet følger av lovbestemt taushetsplikt eller blir vedtatt av formannskapet selv.

 

Blir det vedtatt å behandle en sak for lukkede dører, plikter formannskapets medlemmer og de kommunale tjenestemenn som deltar under saken, å bevare taushet om forhandlingen og de vedtak som treffes.

Taushetsplikten varer inntil annet blir bestemt av formannskapet eller inntil de hensyn som bevirker vedtaket om lukkede dører faller bort.


§ 7a.  Saksbehandlingen:

Formannskapet kan bestemme at realitetsbehandlingen av en sak på saklisten skal utsettes, eventuelt at saken skal sendes tilbake til rådmann for ny saksutredning.

 

Formannskapet kan ta opp til realitetsbehandling og treffe vedtak i saker som ikke er ført opp på saklisten dersom ikke møteleder eller minst 1/3 av medlemmene motsetter seg dette.  I så fall sendes saken rådmann for utredning eller den føres opp til behandling i et senere møte i formannskapet.

 

§ 7 b: Forslag – formannskapet:

Forslag kan ikke settes fram av andre enn formannskapets medlemmer med mindre særlige

bestemmelser gir også andre en slik rett.

 

Forslag skal i utgangspunktet leveres skriftlig til ordføreren.  Skriftlige forslag skal undertegnes av forslagsstilleren.  Ordføreren refe rerer forslaget.

 

Vedtak etter særlovgivningen krever begrunnelse.  I slike saker skal rådmann/saksbehandler lese gjennom forslaget for å sikre at det blir gjort gyldig vedtak.

 

Forslagene refererer til partitilhørighet.

 

§ 8.  Inhabilitet:

Den som etter Forv. kap. 2 eller Kl. § 40 nr.3 er inhabil i en sak eller som blir fritatt fra å delta ved behandlingen av en sak, tar ikke del under behandlingen og avstemningen.  En eventuell tvil om inhabilitet må det enkelte medlem selv på forhånd avklare med møteleder.  Formannskapet kan frita et medlem fra å delta ved behandlingen av en sak når vedkommende ber om det før saken tas opp til behandling og vektige personlig grunner tilsier det.

 

§ 9. Ordskifte – møtebok:

Bestemmelsene om redegjørelse for sakene, talernes rekkefølge, ordskifte, forslagsstilling og avstemning fremgår i reglement for kommunestyret gjelder også for formannskapet.  Det samme gjelder bestemmelsene for ro og orden og møtebok.