Reglement for kommunestyret

§ 1. Kommunestyrets oppgaver og myndighet:

Åsnes kommunestyre består av 23 medlemmer.  Det er kommunens øverste beslutningsorgan og styrende myndighet med ansvar for hele den kommunale virksomhet.

Kommunestyret treffer vedtak på vegne av kommunen.

 

Den myndighet som kommunestyret har delegert til underinstans eller til rådmann, kan kommunestyret når som helst ta tilbake.

 

Delegering av myndighet innebærer derfor ikke at kommunestyret beskjærer sin egen myndighet.

 

Kommunestyret skal ikke uten saklig grunn gripe inn i de underliggende instansers eller rådmannens delegerte avgjørelser jfr. Fvl. § 35.

 

§ 2. Konstituerende møte- og funksjonstid:

Når valget er avsluttet, skal sittende ordfører innkalle til konstituerende møte i det nye kommunestyret med minst 14 dagers varsel.  Møtet skal holdes innen utgangen av oktober måned.  Kommunestyret er vedtaksført når minst 2/3 av medlemmene er til stede, jfr. Kl. § 17 nr.1.

 

I det konstituerende møte velges formannskap, ordfører, varaordfører og utvalg for den nye valgperioden.  Medlemmer til kontrollutvalget velges før medlemmer til utvalgene.

 

Valgkomite oppnevnes. Når alle valg i forbindelse med konstitueringen er gjennomført nedlegges valgkomiteen.

Også valg av ledere og nestledere i utvalgene gjennomføres i det konstituerende møte.

 

Kommunestyret samt ordfører og varaordfører trer i funksjon fra og med det konstituerende møtet.  Samtidig opphører det tidligere kommunestyret å fungere.  Andre folkevalgte organer trer i funksjon fra det tidspunkt de er valgte, jfr. Kl. § 17 nr.3.

Det nyvalgte kommunestyret treffer selv vedtak om neste års budsjettrammer, jfr. Kl.

§ 17 nr.4.

 

 

§ 3. Kommunestyremedlemmers rettigheter og plikter:

Valgte medlemmer av kommunestyret plikter å delta i kommunestyrets møter.  Kan et medlem eller innkalt varamedlem ikke møte på grunn av lovlig forfall, skal vedkommende snarest mulig melde i fra til politisk sekretariat og oppgi forfallsgrunn.  Politisk sekretariat innkaller straks varamedlem etter reglene i Kl. § 16.

 

Må noen på grunn av lovlig forfall forlate møtet under forhandlingene, melder vedkommende straks fra til ordfører.  Varamedlem som er til stede eller som om mulig blir kalt inn, trer da inn i den fratredendes sted.

 

Er et varamedlem lovlig tatt inn i forhandlingen på gjeldende sak, og den er erstattet eller annet varamedlem som står foran han/henne på varamedlemslisten deretter innfinner seg, skal den som er tatt inn i forhandlingen fortsatt delta i forhandlingen, inntil saken er ferdigbehandlet.

 

 

 

§ 4. Andre møtedeltagere:

Rådmannen har møterett og talerett i kommunestyrets møter.  Rådmannen møter personlig, eller ved den som han bemyndiger. Politisk sekretariat utfører sekretærfunksjonen under kommunestyrets møte.

 

Andre kommunale tjenestemenn eller sakkyndige som er særskilt innkalt av kommunestyret selv eller ordfører, kan få ordet for å gi faktaopplysninger.  Eldrerådets representant har talerett i kommunestyret i saker som eldrerådet har hatt til behandling.  Rådet for funksjonshemmede har talerett i de saker som de har hatt til behandling.

 

§ 5. Forberedelse av saker for kommunestyret:

Rådmannen er ansvarlig for at de saker som legges frem til kommunestyret er forberedt på en forsvarlig måte og i samsvar med de regler som lov, reglementer og andre bindende bestemmelser gir.  Innstilling med forslag til vedtak gis fra utvalgene og formannskapet.  Den samme dokumentasjon som er lagt frem for utvalgene og formannskapet legges frem for kommunestyret.

 

Rådmannen kan be kommunestyret om at tjenestemann får anledning til å benytte rådmannens talerett for å gi faglige redegjørelser eller svare på spørsmål.

 

Rådmannen er ansvarlig for å rapportere til kommunestyret om resultatoppnåelser fra driften etter nærmere angitte fokusområder.

 

§ 6. Møteleder. Åpne eller stengte dører.  Taushetsplikt:

Ordfører eller varaordfører leder møtet.  Dersom begge har forfall, velges en særskilt møteleder som velges etter reglene i KL. § 32, pkt.4.

 

Møtet holdes for åpne dører.  Kommunestyret kan likevel etter Kl. 31 gjøre vedtak om at en enkelt sak behandles for stengte dører.

 

§ 7.  Møtets åpning/avslutning:

Når møtet starter foretar ordfører eller den ordfører bemyndiger, navneopprop av medlemmene og de varamedlemmene som skal møte for fraværende medlemmer.  Er det lovmessige minste antall til stede (2/3 av medlemmene), erklæres møtet for satt.

 

Medlemmer og varamedlemmer som møter etter oppropet, melder seg for ordføreren før de tar sete.  Fra dette tidspunkt og til møtets slutt kan ikke noen av forsamlingens medlemmer forlate salen for kortere eller lengre tid.

 

Representanter som forlater møtet før slutt, kan få skriftlig irettesettelse og evt. miste sin møtegodtgjørelse.

 

§ 8. Rekkefølgen på behandling av sakene:

Sakene behandles i den rekkefølge som er nevnt i innkallingen, dersom ikke kommunestyret etter forslag fra ordfører eller et medlem vedtar en annen rekkefølge.

 

Er en sak tatt opp til behandling, kan møtet ikke heves før saken er avgjort ved avstemning, eller kommunestyret vedtar å utsette forhandlingene om den.  Dette er ikke til hinder for at forhandlingene midlertidig kan avbrytes for gruppemøter eller forhandlinger.

 

Kommunestyret kan ta opp til realitetsbehandling og treffe vedtak i saker som ikke er ført opp på saklisten, dersom ikke møteleder eller minst 1/3 av medlemmene motsetter seg dette.  I så fall sendes saken til det organ som kommunestyret bestemmer, eller den føres opp til behandling i et senere kommunestyremøte.

 

Utsatte saker skal fortrinnsvis behandles først i det nærmeste etterfølgende kommunestyret.

 

Saker som ikke ønskes tatt opp av 1/3 av medlemmene eller ordfører, kan heller ikke debatteres.

 

§ 9.  Inhabilitet:

En representant er selv ansvarlig for å erklære seg inhabil.

 

En representant er inhabil når vedkommende selv er part i saken og kan dessuten være inhabil på grunn av slektskapsforhold eller andre nære forbindelser med en part i en sak.

 

Likeså er en representant inhabil når vedkommende leder, har ledende stilling i, eller er representant av styret eller bedriftsforsamling for et selskap som er part i saken og ikke helt ut eies av stat eller kommune, eller en forening, sparebank eller stiftelse som er part i saken.

 

En representant er også inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til kommunestyret eller representantens upartiskhet.

 

Avgjørelse om hvorvidt en representant av kommunestyret er inhabil treffes av kommunestyret, uten at vedkommende representant selv deltar.

 

For utfyllende bestemmelser vises til Forvaltningslovens § 6, jfr. kommunelovens § 40.


§ 10. Talernes rekkefølge:

Talerne får ordet i den rekkefølge de ber om det.  Ber flere om ordet samtidig, avgjør ordføreren rekkefølgen mellom dem.

 

Det gis anledning til korte replikker utenfor tur i tilknytning til siste talers innlegg.  En taler kan under replikkordskiftet ikke få ordet mer enn en gang.  Den hvis innlegg gir årsak til replikkordskifte, kan svare på innleggene særskilt eller samlet.

 

§ 11.  Ordskiftet:

Innlegg rettes til ordføreren.  Vedkommende skal holde seg til den saken eller den del av saken som ordskiftet gjelder.  Ordføreren skal se til at det blir gjort.

Det må ikke sies noe som krenker forsamlingen, noen av medlemmene eller andre.

Overtrer noen bestemmelsene, skal ordføreren advare vedkommende, om nødvendig to ganger.  Retter vedkommende seg ennå ikke etter reglementet, kan ordføreren ta fra han/henne ordet eller ved avstemning la forsamlingen avgjøre om vedkommende skal stenges ute fra resten av saken.

 

Ordføreren må ikke avbryte noen som har ordet, med mindre det skal skje for å opprettholde de bestemmelser som er gitt i reglementet, eller for å rette misforståelser fra talerens side.

 

Vil ordføreren delta fra talerstolen, skal ledelsen av forhandlingene overlates til varaordfører.


§ 12.  Forslag – kommunestyret:

Forslag skal leveres skriftlig til ordføreren. Skriftlige forslag skal undertegnes av forslagsstilleren.  Ordføreren refererer forslaget.

 

Vedtak etter særlovgivningen krever begrunnelse.  I slike saker skal rådmann/saksbehandler lese gjennom forslaget for å sikre at det blir gjort gyldig vedtak.

 

Forslag kan fremmes muntlig når det gjelder valg, utsettelser, oversendelser til formannskapet og utvalgene eller ikke skal vedtas.

 

Forslagene refererer til partitilhørighet.

 

§ 13. Avstemning:

Når ordskiftet er ferdig, sier ordføreren fra at saken tas opp til avstemning.  Ordføreren har ansvaret for at samtlige tilstedeværende medlemmer er i møtesalen når saken tas opp til avstemning.  Fra da av og til den er avgjort ved avstemning, må det ikke være nytt ordskifte om realiteten i saken.

 

Medlemmer som er til stede i salen i det øyeblikket saken tas til avstemning har plikt til å stemme.  De kan ikke forlate salen før avstemningen er ferdig.

 

Bare ved skriftlig stemmegivning kan det stemmes blankt.

 

I de tilfeller der et medlem møter etter at vedkommende sak er tatt opp til behandling, men hvor det ikke er varamedlem til stede for medlemmet, skal vedkommende medlem straks innta sin plass og delta i avstemningen.

 

Er saken delt opp, eller det skal stemmes over flere forslag, setter ordføreren fram rekkefølgen av stemmegivningene.  Blir det ordskifte om dette, skal ordføreren nøye se til at talerne holder seg bare til avstemningsspørsmålet.

 

§ 14. Stemmemåte:

Vedtak treffes ved alminnelig flertall av de stemmer som avgis, hvis ikke annet følger av lov.  Ved stemmelikhet i andre saker enn valg har ordføreren dobbeltstemme.  Valg avgjøres ved loddtrekning dersom stemmetallet er likt.

 

Voteringstemaene i den enkelte sak må formuleres slik at det kan stemmes ”ja” eller ”nei” til fremsatte forslag.

 

Det skal som utgangspunkt stemmes enkeltvis over forslagene til vedtak.  Alternativ votering kan bare benyttes hvor dette enten er hjemlet i lov (KL. §§ 35, nr.2) eller hvor samtlige medlemmer er enige om å benytte denne fremgangsmåten.

 

Er den innstilling eller det forslag som det skal stemmes over, delt i flere poster eller paragrafer, kan det stemmes foreløpig over hver enkelt post eller paragraf.  Deretter – til slutt – over hele innstillingen eller hele forslaget.

 

Avstemning iverksettes på en av disse måter:

Det alminnelige prinsipp er at avstemning skjer ved stemmetegn.  Markeringen skjer ved å rekke opp hånden eller å reise seg.  Ordføreren bestemmer hvilken form som skal nyttes og for hvilket forslag man skal rekke opp hånden eller reise seg for.  Når ordføreren bestemmer det eller et medlem krever det, holdes kontraprøve.

 

Avstemning kan også skje ved stilltiende godkjenning.  Det gjelder når noen uttaler seg mot et forslag som ordføreren setter fram med spørsmål om noen har noe å uttale seg mot det.

 

Ved valg og ansettelser kan det stemmes med stemmesedler uten underskrift, slik avstemning skal brukes når ett medlem krever det.  Ordføreren oppnevner 2 medlemmer til å telle opp stemmene.

 

Før endelig avstemning i en sak, kan kommunestyret vedta prøveavstemning som ikke er bindende.

 

§ 15.  Interpellasjoner:

Enhver representant eller vararepresentant som regner med å ta sete i kommunestyrets møte, kan fremsette interpellasjoner til ordføreren.  En interpellasjon må bare omhandle en sak og gjelde saker som naturlig hører inn under kommunestyrets virkeområde.  Interpellasjonen skal ikke inneholde begrunnelse og kommentarer utover det som er nødvendig for å klargjøre interpellasjonen.

 

Interpellasjonen leveres skriftlig til ordføreren senest 10 dager før påfølgende kommunestyre og føres opp på saklisten.

 

Talerekken ved interpellasjoner er fastsatt slik:

  • Interpellant
  • Ordfører
  • Alle 1 gang – maks. 3 min. for hver
  • Interpellant
  • Ordfører
  • Det gis ikke anledning til replikker ved interpellasjoner.

 

§ 16. Offentlig spørretid:

Umiddelbart før kommunestyrets møte settes, gjennomføres det inntil 30 minutter offentlig spørretid i møtesalen.  Dette gjelder imidlertid ikke i forbindelse med kommunestyrets budsjettmøter.

Alle personer som er bosatt i Åsnes kommune kan stille spørsmål til ordføreren.  Kommunestyrets medlemmer kan selv ikke delta som spørrere.

 

Det er utarbeidet egne retningslinjer for ”Folkets spørretime.”

 

§ 17.  Orden i salen og bygningen:

Ordføreren skal sørge for å opprettholde god orden i møtesalen og i bygningen ellers.  Ordføreren skal således se til at talerne ikke avbrytes eller forstyrres fra noen kant.  Hvis tilhørerne ved meningsytring, plakater eller på annen måte forstyrrer forhandlingene eller for øvrig opptrer på en måte som strider mot god orden, kan ordføreren la tilhørerplassene rømme eller vise vedkommende ut.

 

§ 18.  Protokoll:

Som første sak i hvert kommunestyremøte velges to protokollunderskrivere i tillegg til ordføreren.

Det lages protokoll fra kommunestyrets møter.  I protokollen tas med for hvert møte møtested og tid, innkalling (dato og måte), fraværende medlemmer og møtende varamedlemmer.  Trer noen fra eller trer noen til under forhandlingene, føres dette slik at protokollen samsvarer med medlemsfortegnelsen, viser hvem som har tatt del i behandlingen i hver sak.

 

Dersom protokollen ikke kan skrives ferdig før møtet heves, vedtar kommunestyret å delegere til protokollunderskriverne å godkjenne protokollen.

 

Protokollunderskriverne må ha et eget underskriftsmøte for godkjenning og undertegning av protokollen.  Tidspunktet vedtas av kommunestyret.

 

Et mindretall eller et medlem kan kreve tatt inn i møteprotokollen en kort protokolltilførsel om sitt standpunkt i den konkrete saken.  Protokolltilførselen må fremsettes i møtet og leses opp for kommunestyret.

 

For øvrig protokolleres det som må til for å vise gangen i forhandlingene og at vedtakene gjøres etter rett måte.  Sakene føres i rekkefølge og slik at en kan se hva saken gjelder.  Under hver sak protokolleres de forslag som blir satt frem, hvem som har fremmet forslagene og resultatet av de avholdte voteringer.

 

Enkeltrepresentanters eller gruppers tolkninger av et forslag/vedtak tas ikke med i protokollen.

 

Etter møtene sendes bare vedtakslista av de behandlede sakene til kommunestyre medlemmene og møtte varamedlemmer (saksutredningene er utsendt i forkant av møtet).

 

§ 19. Iverksetting av vedtak:

Rådmannen er ansvarlig for at et vedtak i kommunestyret blir iverksatt, jfr. Kl. § 23.2.

De fleste vedtak bør ha med en antydet tid for gjennomføring.

 

Halvårige rapporter over behandlede saker framlegges for kommunestyret.

 

§ 20. Krav om lovlighetskontroll:

Etter Kl. § 59 kan tre eller flere medlemmer av kommunestyret sammen bringe avgjørelser truffet av folkevalgt organ eller administrasjon inn for departementet til kontroll av avgjørelsens lovlighet.

Krav om lovlighetskontroll fremsettes innen 3 uker etter at avgjørelsen er truffet.

 

§ 21.  Kommunestyrets generelle myndighet:

 

Se pkt. 2.1 – 2.2 og 2.3 i delegeringsreglementet.

 

For hel- eller deleide kommunale selskaper gjelder:

Kommunestyret fastsetter gjennom selskapenes vedtekter hvordan representasjon til de ulike selskapers styringsorganer skal velges, de ulike organers ansvars- og myndighetsområder samt rapporteringsforhold.