Utvalg for næring og strategi

Utvalg for næring og strategi er det øverste ansvarlige organ for den politiske delen av nærings- og miljøarbeid i Åsnes kommune.

Viktige oppgaver og ansvarsområder er oppfølging av generell næringsutvikling og den strategiske næringsplanen i kommunen, som er konkretisert i følgende punkter:

  • Bærekraftig utvikling.
  • Klima og energi.
  • Vann, avløp og energi.
  • Gang- og sykkelveger.
  • Kommunale veger, gatelys.
  • Kommuneskog.
  • Landbruk og skogbruk.
  • Større konsesjonssaker av prinsipiell karakter.
  • Kultur.

 

Utvalget består av sju medlemmer, og sammen med personlige varamedlemmer velges disse av kommunestyret i mandatperioden på fire år. Utvalget har egen sekretær.

Utvalget ledes av John Holen (Fremskrittspartiet), mobil +47 97 95 66 02 | John.Holen@asnes.kommune.no