Vedtekter for de kommunale barnehagene

Vedtatt i Åsnes formannskap 13. november 2023.

§ 1 EIERFORHOLD

1.1 Barnehagene eies av Åsnes kommune og drives i samsvar med Lov om barnehager av 17. juni 2005 nr 64, sist endret 01.07.2021, og til enhver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer, kommunale vedtak og plan for den enkelte barnehage.

 

§ 2 FORMÅL OG INNHOLD

2.1 Barnehagens formål og innhold i henhold til barnehagelovens § 1 og § 2.  Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnets behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

Barna skal utfolde skapertrang, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati, likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

Barnehagene har plikt til å sikre at barnehagebarna har et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø jmf. Lov om barnehager § 41, § 42 og § 43.

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. Rammeplanen for barnehager gir retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver.

 

§ 3 KOMMUNAL FORVALTNING

3.1 I tråd med Kommunelovens § 13, og delegeringsreglementet for Åsnes kommune, tilligger forvaltningen av barnehager hos kommunedirektøren.

 

§ 4 STYRINGSVERK

4.1 Barnehagen skal samarbeide med barnets hjem. Hver barnehage skal ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg jfr Lov om barnehager § 4.

4.2 Samarbeidsutvalget består av foreldre og ansatte med lik representasjon. Eier kan delta i samarbeidsutvalget.

 

§ 5 OPPTAK AV BARN

5.1 I henhold til Lov om barnehager, §17, skal kommunen legge til rette for en samordnet opptaksprosess, der det tas hensyn til barnehagenes mangfold og egenart. Forskrift om behandling av søknader om opptak i barnehager, jfr Lov om barnehager §17, gjelder.

5.2 Barnehagemyndigheten er ansvarlig for opptak av barn. Klageinstans er formannskapets nedsatte klageorgan etter  Forvaltningslovens §28.

5.3 Hovedopptak foregår én gang årlig. Søknad til hovedopptak er 1.mars. Søknad om barnehageplass skjer elektronisk, på fastsatt webskjema. Søknader som mottas etter søknadsfristen 1. mars behandles i suppleringsopptaket.

5.4 Det foretas supplerende opptak gjennom hele året.

5.5 Barn med rett til plass etter barnehageloven § 16. Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes barnehageplass har etter søknad rett til barnehageplass fra august. Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes barnehageplass har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra den måneden barnet fyller ett år.

5.6 Barnehageplass tildeles etter prioritet. Prioriteten gjelder i forhold til plassering i ønsket barnehage. Barnehageplass tildeles etter prioritert rekkefølge jf vedtektenes § 6, Opptakskriterier.

5.7 Barn som har takket ja til plass, som ikke er første ønske, har rett til å bli satt på venteliste ved denne barnehagen, jfr § 3 annet ledd i forskrift 16 desember 2005 nr 1477 om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage.

5.8 Ved overflytting kan barnehagen innhente opplysninger fra tidligere barnehage om oppholdsbetaling.

 

§ 6 OPPTAKSKRITERIER

6.1 Barn med prioritet ved opptak etter barnehageloven § 18

Barn som etter sakkyndig vurdering har nedsatt funksjonsevne jmf. §18 i barnehageloven, og barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, har rett til prioritet ved opptak til barnehage.

Krav om dokumentasjon vedrørende nedsatt funksjonsevne: skriftlig dokumentasjon fra lege/ psykolog, logoped, PPT og/eller sosiale medisinske institusjoner.

Krav til dokumentasjon etter lov om barnevernstjenester: Vedtak fra barneverntjenesten, fylkesnemnd eller domstol.

Dersom det søkes prioritert opptak må dokumentasjon ettersendes til Åsnes Kommune. Rådhusgata 1, 2270 Flisa

 

6.2 Blant søkere med rett til plass etter barnehageloven §16 prioriteres søkere etter følgende kriterier:

a. Søsken (med rett til plass) av barn som allerede har plass og som skal fortsette i barnehagen, gis prioritet i samme barnehage. 

b. Minoritetsspråklige barn (Minoritetsspråklige barn defineres her som barn der begge foreldrene har annen språk- og kulturbakgrunn enn norsk, svensk, dansk, samisk eller engelsk).

c. Søkere som ellers stilles likt tildeles plass etter alder, eldste først. Kommunen forbeholder seg allikevel retten til å kunne tilby søkernes andre prioritet foran første, for å tilstrebe at flest mulig av søkerne i hovedopptaket får tildelt sitt første eller andre valg. 

De private barnehagene i kommunen kan ha egne kriterier for opptak og det henvises til deres vedtekter for informasjon om disse. 

De kommunale barnehagene har felles vedtekter angående opptaksperiode, betalingssatser og oppsigelsesfrist. Den enkelte private barnehage har dette fastsatt i egne vedtekter.

 

§ 7 HVEM KAN SØKE

7.1 Barn bosatt i Åsnes, eller skal flytte til kommunen har fortrinnsrett. Ved ledig kapasitet kan utenbygds barn tilbys plass.

7.2 Tildelt barnehageplass beholdes fram til skolestart for barn bosatt i Åsnes kommune.

 

§ 8 OPPSIGELSE

8.1 Oppsigelsestiden er 1 måned. Oppsigelse skal skje skriftlig, og er gjeldende fra den 1. eller 15. i måneden. Unntak: i perioden 1.april-1.juni er oppsigelsestiden 2 mnd.

8.2 Ved manglede betaling kan kommunen si opp avtalen om barnehageplass.

 

§ 9 BETALING

9.1 Kommunestyret fastsetter foreldrebetalingen i forbindelse med årlig budsjettbehandling.

9.2 Betaling for barnehageplass fordeles over 11 måneder i året. Juli måned er betalingsfri.

9.3 Ved ekstraordinær stenging utover 3 dager får betaler refundert betaling for de dagene det gjelder.

9.4 Legitimert sykefravær over 1 måned gis rett til fradrag i oppholdsbetaling.

 

§ 10 LEKE- OG OPPHOLDSAREAL

10.1 Barnehagens leke- og oppholdsareal er:

Netto leke- og oppholdsareal for barn under 3 år er 5,3 kvadratmeter og for barn over 3 år er 4 kvadratmeter i samsvar med veiledende arealnorm.

 

§ 11 BARNEHAGENS ÅPNINGSTID

11.1 Barnehagens daglige åpningstid skal være i samsvar med den godkjenning som er gitt for den enkelte barnehage.

11.2 Åsnes kommune tilbyr kun heldagsplasser. Plassene som tilbys er 100%, 80%, 60%, 50% og 40%.

 

§ 12 FERIE

12.1 Barnehagene holder stengt de tre siste hele ukene i juli, dagene mellom jul og nyttår og dagene mellom palmesøndag og skjærtorsdag.

12.2 Barnehagene holder stengt fem planleggingsdager i året.

 

§ 13 TVERRFAGLIG SAMARBEID

13.1 Barnehagene samarbeider med andre faginstanser. Dette kan være PP- tjenesten, helsestasjonen, barneverntjenesten og Barne- og familieteamet.

13.2 Foreldre/ foresatte skal som hovedregel samtykke før tiltak iverksettes.

 

§ 14 POLITIATTEST

14.1 Den som skal arbeide i barnehagen må legge frem tilfredsstillende politiattest, jfr Lov om barnehage § 30.

 

§ 15 INTERNKONTROLL

15.1 De kommunale barnehagene følger Lov om barnehage §9 og kommunens føringer og pålegg om internkontroll.

 

§ 16 FORSIKRING

16.1 Åsnes kommune holder barna forsikret på vei til og fra barnehagen, i barnehagen og på turer i barnehagens regi.

 

§ 17 VEDTEKTSENDRINGER

Vedtektene og eventuelle vedtektsendringer skal behandles og godkjennes av formannskapet.

Kontaktinfo

Anne Flisnes
Rådgiver
E-post
Telefon 62 95 66 25
Mobil 95 89 70 61